Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Tisztességes eljáráshoz való jog: jogszabállyá válik az az európai bizottsági javaslat, amely biztosítja a polgárok tájékoztatáshoz való jogát a büntetőeljárások során

Luxembourg, 2012. április 27. – „Önnek jogában áll… – Jogokról szóló írásbeli tájékoztató”. Ez hamarosan mindenki számára valóra válik, akit az Európai Unió bármely pontján letartóztatnak vagy őrizetbe vesznek. A mai napon az EU igazságügyminiszterei elfogadták azt az új jogszabályt, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot, és a célja, hogy a büntetőeljárások során biztosítsa a terheltek tájékoztatáshoz való jogát. A büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv értelmében a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyeket egy általuk értett nyelven tájékoztatják a jogaikról. Az intézkedés alapján az EU országaiban minden letartóztatott – és minden olyan személy, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki – egy jogokról tájékoztató levelet fog kapni, amely felsorolja az e személyeket a büntetőeljárás során megillető alapvető jogokat. Miután az új jogszabály hatályba lép (azaz két évvel az EU Hivatalos Lapjában való közzétette után – amire várhatóan heteken berül sor kerül), évente megközelítőleg 8 millió büntetőeljárás során alkalmazzák majd mind a 27 uniós tagállamban. Jelenleg ez a jog mindössze a tagállamok megközelítőleg egyharmadában létezik.

„A tisztességes eljáráshoz való jog az európai igazságszolgáltatási rendszereink egyik központi pillére” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az Unió jogérvényesülési biztosa. „Ez az új uniós jogszabály elősegíti majd e jog védelmét, mivel előírja, mindenkinek világos és gyors tájékoztatást kell kapnia a jogairól. A mai nap mérföldkőnek számít a közös erőfeszítéseink szempontjából, amelyek arra irányulnak, hogy az európai polgárok – az EU bármely pontján tartózkodjanak is – minden esetben érvényesíthessék az igazságszolgáltatáshoz való jogukat. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és az EU igazságügyminisztereinek azért, hogy támogatták e bizottsági javaslatot. Az a tény, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog ilyen gyorsan valósággá válhatott Európa 500 millió polgára számára, példaértékű a jogok és az igazságszolgáltatás Európája szempontjából.”

Előzmények

Az Európai Bizottság 2010 júliusában tett javaslatot az új jogszabályra (IP/10/989), amely illeszkedik a tisztességes eljáráshoz való, egész Európában alkalmazandó jogok sorába. Ez a második olyan – Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos átlal kezdeményezett – intézkedés, amely a büntetőügyekkel kapcsolatos közös uniós minimumszabályok meghatározására irányul. Az új jogszabálynak köszönhetően erősödik majd az európai igazságszolgáltatási térség iránti bizalom. A gyanúsítottak tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogát biztosító első javaslatot az Európai Parlament és a Tanács 2010 októberében fogadta el (IP/10/1305).

Az irányelv biztosítani fogja, hogy a rendőrség és az ügyészség megfelelő tájékoztatást nyújtson a gyanúsítottaknak az őket megillető jogokról. A letartóztatást követően a hatóságok írásban, egyszerű és közérthető nyelven megfogalmazott, jogokról szóló írásbeli tájékoztató útján közlik majd ezeket az információkat. Ezt a levelet a gyanúsított minden esetben meg fogja kapni a letartóztatásakor, függetlenül attól, hogy kéri-e vagy sem. Szükség esetén le is fordítják azt. Bár az uniós országok szabadon dönthetnek a tájékoztató pontos szövegéről, a Bizottság javaslatot tett egy szövegmintára az Unió 22 nyelvén (lásd Melléklet). Ennek révén azonos feltételeket biztosítunk a határokat átlépő személyek számára, és csökkenni fognak a fordítási költségek.

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató gyakorlati részleteket tartalmaz a letartóztatott vagy őrizetbe vett személyek jogairól, köztük:

  • a hallgatás jogáról,

  • az ügyvédhez való jogról,

  • a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jogról,

  • az eljárás nyelvét nem értő személyek tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jogáról,

  • a letartóztatást követően a gyors bíróság elé állításhoz való jogról,

  • az érintettek azon jogáról, hogy egy másik személyt a letartóztatásukról vagy őrizetbe vételükről értesítsenek.

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató segíteni fogja az igazságszolgáltatási tévedések elkerülését és a fellebbezések számának csökkentését.

Jelenleg Unió-szerte eltérő az esélye annak, hogy a polgárok a letartóztatásuk és vád alá helyezésük esetén megfelelő tájékoztatást kapnak a jogaikról. Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig csak kérelemre nyújtanak írásbeli tájékoztatást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének és a rendőrségi és igazságügyi együttműködés javításának megkönnyítése érdekében az EU-nak jogában áll, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája alapján intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke, valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

2011 júniusában a Bizottság javaslatot tett egy harmadik intézkedésre, amely biztosítaná, hogy a gyanúsítottak ügyvédhez fordulhassanak és felvehessék a kapcsolatot a családjukkal (IP/11/689). A javaslatot jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja.

További információk:

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európai Bizottság – a gyanúsítottak és vádlottak jogai:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

I. MELLÉKLET

A jogokról szóló írásbeli tájékoztató irányadó mintája:

E minta kizárólag azt a célt szolgálja, hogy példaként segítse a tagállami hatóságokat a jogokról szóló írásbeli tájékoztató tagállami szinten történő elkészítésében. A tagállamoknak e minta használata nem kötelező. Az írásbeli tájékoztató elkészítése során nemzeti szinten alkalmazandó szabályaiknak megfelelően módosíthatják a mintát, és kiegészíthetik további hasznos információkkal.2

Önt a következő jogok illetik meg:

A. VÉDŐÜGYVÉD SEGÍTSÉGE / JOGI SEGÍTSÉGRE VALÓ JOGOSULTSÁG

Önnek joga van arra, hogy négyszemközt beszéljen a védőügyvéddel. A védőügyvéd független a rendőrségtől. Forduljon a rendőrséghez, ha segítségre van szüksége ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen egy védőügyvéddel. Bizonyos esetekben az ügyvédi segítség térítésmentes lehet. További információért forduljon a rendőrséghez.

B. A VÁDRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Önnek joga van tudni, hogy miért tartóztatták le/vették őrizetbe, és milyen bűncselekmény elkövetésével vádolják.

C. TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS

Ha Ön nem beszéli vagy érti a nyelvet, joga van ahhoz, hogy tolmács segítse. E segítség térítésmentes. A tolmács segíthet Önnek abban, hogy az ügyvéddel beszéljen, és köteles a megbeszélés tartalmát bizalmasan kezelni. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a lényeges dokumentumokból legalább a fontos részek fordításához, ideértve a letartóztatását vagy őrizetbe vételét elrendelő bármely bírói határozat, a vád, illetve a vádirat és bármely ítélet fordítását. Bizonyos körülmények között szóbeli fordítást vagy összefoglalást biztosíthatnak.

D. A HALLGATÁSHOZ VALÓ JOG

Ön a rendőrség vagy az igazságügyi hatóság általi kihallgatás során nem köteles válaszolni a feltételezett bűncselekményre vonatkozó kérdésekre. Védőügyvédje segíthet az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalában.

E. A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Letartóztatásakor Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll az azon dokumentumokhoz való hozzáférés, amelyek szükségesek a letartóztatás vagy az őrizetbe vétel kifogásolásához. Ha az Ön ügye bírósági szakaszba lép, Önnek (vagy ügyvédjének) jogában áll, hogy hozzáférjen az Ön mellett vagy ellen szóló tárgyi bizonyítékokhoz.

F. MÁSIK FÉL TÁJÉKOZTATÁSA AZ ÖN ŐRIZETBE VÉTELÉRŐL / KONZULÁTUSA VAGY NAGYKÖVETSÉGE TÁJÉKOZTATÁSA

Letartóztatásakor közölje a rendőrséggel, ha őrizetbe vételéről tájékoztatni kíván valakit, például egy családtagját vagy a munkaadóját. Bizonyos esetekben ideiglenesen korlátozhatják a jogát arra, hogy másokat őrizetbe vételéről tájékoztasson. Erről a rendőrség tájékoztatni tudja Önt.

Ha Ön külföldi, közölje a rendőrséggel, ha őrizetbe vételéről tájékoztatni kívánja konzulátusát vagy nagykövetségét. Azt is közölje a rendőrséggel, ha kapcsolatba kíván lépni egy tisztviselővel a konzulátusáról vagy a nagykövetségéről.

G. SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS

Letartóztatásakor Ön jogosult sürgősségi orvosi ellátásra. Közölje a rendőrséggel, ha sürgős orvosi ellátásra szorul.

H.A SZABADSÁGELVONÁS IDŐTARTAMA

Ön letartóztatását követően legfeljebb ... [a hatóság írja be a megfelelő számú órát/napot] tartható fogva.

Az említett időtartam lejártát követően Önt vagy szabadlábra kell helyezni, vagy egy bírónak meg kell hallgatnia, aki további őrizetéről dönt. Kérjen tájékoztatást ügyvédjétől vagy a bírótól a letartóztatás kifogásolásának, az őrizet felülvizsgálatának vagy az ideiglenes szabadlábra helyezés kérelmének lehetőségeiről.

Kapcsolattartók :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.

2 :

A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a jogokról tájékoztató levelet letartóztatáskor/őrizetbe vételkor kell átadni. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a büntetőeljárások során más esetekben írásbeli tájékoztatást adjanak a gyanúsítottaknak vagy vádlottaknak.


Side Bar