Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Õigus õiglasele kohtumõistmisele: uue direktiiviga tagatakse kodanike õigus saada kriminaalmenetluses teavet

Luxembourg, 27.aprill 2012. „Teil on õigus … õiguste deklaratsioonile”. Peatselt muutub see õigus reaalsuseks igale vahistatud või kinni peetud isikule kõikjal Euroopa Liidus. ELi justiitsministrid kiitsid täna heaks Euroopa Komisjoni esitatud uue õigusakti, millega tagatakse kahtlusaluse õigus saada kriminaalmenetluses teavet. Kriminaalmenetluses teabe saamise õigust käsitleva direktiivi kohaselt tuleb kriminaalkuriteos kahtlustatavale mõistetavas keeles selgeks teha tema õigused. Meetmega tagatakse, et ELi riigid annavad igale kinnipeetule või isikule, kelle suhtes on välja antud Euroopa vahistamismäärus, õiguste deklaratsiooni, kus on kirjas kõik tema põhiõigused kriminaalmenetluses. Direktiiv, mis avaldatakse lähinädalatel Euroopa Liidu Teatajas, jõustub kaks aastat pärast selle avaldamist. Uut õigusakti hakatakse kohaldama aastas hinnanguliselt 8 miljoni kriminaalmenetluse suhtes. ELi kõigis 27 liikmesriigis. Praegu kehtib see õigus vaid ligikaudu kolmandikus liikmesriikides.

„Õigus õiglasele kohtumõistmisele on Euroopa õigussüsteemide üks alustalasid,” sõnas komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „ELi uus õigusakt aitab seda õigust säilitada, tagades, et kahtlustatavat teavitatakse selgelt ja koheselt tema õigustest. Direktiiv on märkimisväärne saavutus ELi püüdlustes tagada eurooplaste juurdepääs õigusele sõltumata sellest, millises liikmesriigis viibitakse. Ma tänan Euroopa Parlamenti ja ELi justiitsministreid, kes toetasid komisjoni ettepanekut. Selle õiguse nii kiire tagamisega Euroopa 500 miljonile kodanikule antakse hea eeskuju õigusel ja õiglusel põhinevale Euroopale.”

Taust

Euroopa Komisjon tegi 2010. aasta juulis uue õigusakti ettepaneku (IP/10/989) meetmepaketi raames, mis käsitleb õigust õiglasele kohtumõistmisele, mida tuleb rakendada kogu ELis. Tegemist on õigusküsimuste voliniku Redingi algatatud teise meetmega ELis kriminaalmenetlust käsitlevate ühtsete nõuete kehtestamisel. See tugevdab usaldust ELi õigusruumi vastu. Esimese ettepaneku, millega anti kahtlusalusele õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele (IP/10/1305), kiitsid Euroopa Parlament ja nõukogu heaks oktoobris 2010.

Direktiiviga tagatakse, et politseinikud ja prokurörid annavad kahtlusalusele teavet tema õiguste kohta. Kinnipeetud isikule antakse kirjalik õiguste deklaratsioon, mis on koostatud lihtsas igapäevases keeles. Deklaratsiooni saab iga kinnipeetud kahtlusalune sõltumata sellest, kas ta on seda nõudnud või mitte. Vajaduse korral see tõlgitakse. ELi riigid võivad deklaratsiooni sõnastuse ise paika panna, kuid komisjoni ettepanekus on olemas näidis 22 ELi keele jaoks (vt lisa). Nii on piiri ületavatel inimestel kindel ettekujutus oma õigustest ja vähenevad tõlkekulud.

Õiguste deklaratsioonis on kirjas vahistatud või kinnipeetud isiku õigustega seotud praktilised üksikasjad:

  • õigus vaikida;

  • õigus advokaadile;

  • õigus saada teavet süüdistuse kohta;

  • õigus kirjalikule ja suulisele tõlkele mis tahes keeles, kui isik ei mõista menetluse keelt;

  • õigus kohtulikule arutamisele kohe pärast kinnipidamist;

  • õigus teavitada kedagi vahistamisest või kinnipidamisest.

Õiguste deklaratsioon aitab vältida kohtuvigu ja vähendada edasikaebuste arvu.

Praegu on ELi kodanikel kinnipidamise ja kuriteosüüdistuse esitamise korral eri paikades erinevad võimalused saada nõuetekohaselt teavet oma õiguste kohta. Mõnes liikmesriigis antakse süüdistatavale teavet menetlusõiguste kohta vaid suusõnaliselt, teistes antakse teavet kirjalikus vormis üksnes nõudmise korral.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 alusel ja selleks, et edendada kohtulahendite ja -otsuste vastastikust tunnustamist ning tõhustada kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalast koostööd, võib EL kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga võtta meetmeid ELi kodanike õiguste tugevdamiseks.

Õigus õiglasele kohtumõistmisele ja õigus kaitsele on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48, samuti Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6.

Juunis 2011 tegi komisjon kolmanda ettepaneku sellise meetme võtmiseks, millega tagatakse õigus kasutada advokaadi abi ja suhelda perekonnaga (IP/11/689). See ettepanek on Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutamisel.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjon – kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar