Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Δικαιώματα για διεξαγωγή δίκαιης δίκης: Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναγνώριση του δικαιώματος πληροφόρησης των πολιτών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών γίνεται νόμος

Λουξεμβούργο, 27 Απριλίου 2012 - «Έχετε το δικαίωμα… - ένα έγγραφο δικαιωμάτων». Σύντομα, η παραπάνω δήλωση θα αποτελεί πραγματικότητα για κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ή κρατείται οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ ενέκριναν σήμερα νέα νομοθεσία την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης των κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Με βάση την «Οδηγία για το δικαίωμα πληροφόρησης κατά τις ποινικές διαδικασίες», τα πρόσωπα που είναι ύποπτα για ποινικό αδίκημα θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούν. Με το μέτρο αυτό θα διασφαλίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ θα παρέχουν σε κάθε πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται ή κατά του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ένα «Έγγραφο δικαιωμάτων», στο οποίο θα καθορίζονται τα βασικά του δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Η νέα νομοθεσία, αφ’ ης στιγμής τεθεί σε ισχύ (δύο έτη μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός εβδομάδων), θα εφαρμόζεται σε 8 εκατομμύρια περίπου ποινικές διαδικασίες ετησίως στο σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Επί του παρόντος, το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο στο ένα τρίτο περίπου των κρατών μελών.

«Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες των συστημάτων μας για την απονομή δικαιοσύνης στην Ευρώπη», δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Η νέα αυτή νομοθεσία της ΕΕ θα συμβάλει στην κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος, διασφαλίζοντας τη σαφή και γρήγορη ενημέρωση όλων των προσώπων σχετικά με τα δικαιώματά τους. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Ευρωπαίων στη δικαιοσύνη, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης της ΕΕ για τη στήριξη που παρείχαν στην πρόταση της Επιτροπής. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη μπόρεσε να γίνει, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πραγματικότητα για τα 500 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών αποτελεί θετικό προηγούμενο για τη δημιουργία μιας Ευρώπης δικαιωμάτων και δικαιοσύνης.»

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη νέα νομοθεσία τον Ιούλιο του 2010 (IP/10/989) στο πλαίσιο σειράς δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά μέτρο το οποίο δρομολογείται με πρωτοβουλία της Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ κ. Reding και αποσκοπεί στον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για τις ποινικές υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα τονωθεί η εμπιστοσύνη στον χώρο δικαιοσύνης της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ενέκριναν την πρώτη πρόταση, με την οποία αναγνωρίζεται στους υπόπτους δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνεία (IP/10/1305), τον Οκτώβριο του 2010.

Η οδηγία θα εξασφαλίζει την ενημέρωση των υπόπτων σχετικά με τα δικαιώματά τους από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Μετά τη σύλληψη, οι αρχές θα παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς – με ένα έγγραφο δικαιωμάτων – το οποίο θα συντάσσεται σε απλή, καθημερινή γλώσσα. Θα δίνεται στους υπόπτους κατά τη σύλληψή τους σε όλες τις περιπτώσεις, είτε το ζητούν είτε όχι, και θα μεταφράζεται, αν είναι απαραίτητο. Παρά το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να επιλέξουν την ακριβή διατύπωση του εν λόγω εγγράφου, η Επιτροπή πρότεινε σχετικό υπόδειγμα σε 22 γλώσσες της ΕΕ (βλ. παράρτημα). Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλισθεί συνεπής αντιμετώπιση για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και θα περιορισθούν τα έξοδα μετάφρασης.

Το έγγραφο δικαιωμάτων θα περιλαμβάνει πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων που συλλαμβάνονται ή κρατούνται, π.χ. σχετικά με τα εξής:

  • δικαίωμα σιωπής·

  • δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο·

  • δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ποινική κατηγορία·

  • δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης σε οποιαδήποτε γλώσσα όσον αφορά τα άτομα που δεν κατανοούν τη γλώσσα της διαδικασίας·

  • δικαίωμα σε ταχεία παραπομπή σε δικαστήριο μετά τη σύλληψη·

  • δικαίωμα στην ενημέρωση άλλου προσώπου σχετικά με τη σύλληψη ή την κράτηση.

Το έγγραφο δικαιωμάτων θα συμβάλει στην αποφυγή περιπτώσεων κακοδικίας και στον περιορισμό του αριθμού των ασκούμενων ενδίκων μέσων.

Επί του παρόντος, οι πιθανότητες κατάλληλης ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους, σε περίπτωση σύλληψής τους και απαγγελίας κατηγορίας για ποινικό αδίκημα, διαφέρουν από το ένα κράτος της ΕΕ στο άλλο. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ύποπτοι ενημερώνονται μόνο προφορικά σχετικά με τα δικονομικά τους δικαιώματα, ενώ σε άλλα έγγραφη ενημέρωση παρέχεται μόνον εάν ζητηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών καθώς και για να βελτιωθεί η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η ΕΕ μπορεί να θεσπίζει μέτρα που ενισχύουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης κατοχυρώνονται με τα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς επίσης με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Τον Ιούνιο του 2011, η Επιτροπή πρότεινε ένα τρίτο κατά σειρά μέτρο, για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε δικηγόρο και της επικοινωνίας με συγγενικά πρόσωπα (IP/11/689). Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar