Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Retfærdig rettergang: Forslag fra Europa-Kommissionen, som giver borgerne ret til information i straffesager, bliver til lov

Luxembourg, den 27. april 2012 - "Du har ret til … - en Meddelelse om rettigheder". Dette bliver snart virkelighed for enhver, der anholdes eller tilbageholdes over alt i Den Europæiske Union. EU-justitsministrene vedtog i dag en ny lov, som Europa-Kommissionen havde foreslået for at sikre anklagedes ret til information i straffesager. I henhold til direktivet om ret til information i straffesager vil mistænkte i straffesager blive informeret om deres rettigheder på et sprog, de forstår. Denne foranstaltning vil sikre, at EU-landene giver alle, der anholdes - eller som er omfattet af en europæisk arrestordre – en meddelelse om de grundlæggende rettigheder, de har under straffesager. Når den er trådt i kraft (to år efter offentliggørelsen i EU-Tidende, som forventes at finde sted om nogle uger), vil den nye lov blive anvendt på de anslåede 8 millioner årlige straffesager i alle EU's 27 medlemsstater. På nuværende tidspunkt findes denne rettighed kun i ca. en tredjedel af medlemsstaterne.

"Retten til en retfærdig rettergang er et af de centrale elementer i de europæiske retssystemer", udtalte Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Denne nye EU-lovgivning vil bidrage til at værne om denne ret ved at sikre alle, at de informeres tydeligt og hurtigt om deres rettigheder. Dagen i dag udgør en milepæl i vores fælles indsats for at sikre europæerne adgang til domstole, uanset hvor i EU de befinder sig. Jeg vil gerne takke Europa-Parlamentet og EU-justitsministrene for deres støtte til Kommissionens forslag. Det tegner godt for et Europa præget af ret og retfærdighed, at det var muligt at sikre denne ret til en retfærdig rettergang for Europas 500 millioner borgere så hurtigt."

Baggrund

Europa-Kommissionen fremlagde forslag om den nye lov i juli 2010 (IP/10/989) som led i en række rettigheder i forbindelse med retfærdig rettergang, der skal indføres i hele EU. Det er anden gang, at EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, tager initiativ til en foranstaltning, der fastsætter fælles EU-minimumsstandarder i straffesager. Den vil få stor betydning for tilliden til retsvæsenet i EU. Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i oktober 2010 det første forslag, som gav mistænkte ret til oversættelse og tolkning (IP/10/1305).

Direktivet vil sikre, at politi og anklagere giver mistænkte oplysninger om deres rettigheder. Efter en anholdelse vil myndighederne udlevere disse oplysninger skriftligt i en meddelelse om rettigheder, der er udformet i et enkelt hverdagssprog. Meddelelsen vil blive givet til mistænkte ved anholdelse i alle sager, uanset om de anmoder herom eller ej, og den vil om nødvendigt blive oversat. EU-landene kan frit vælge den præcise ordlyd i meddelelsen, men Kommissionen har foreslået model på 22 EU-sprog (se bilag). Det vil sikre en ensartet behandling af personer, der rejser til udlandet, og begrænse udgifterne til oversættelse.

Meddelelsen om rettigheder vil indeholde praktiske oplysninger om anholdtes eller tilbageholdtes rettigheder, f.eks. retten til:

  • ikke at udtale sig

  • en advokat

  • at blive informeret om tiltalen

  • tolkning og oversættelse til ethvert sprog, når de pågældende ikke forstår det sprog, der anvendes under sagens behandling

  • straks at blive stillet for en dommer efter anholdelsen

  • at informere andre om anholdelsen eller tilbageholdelsen.

Meddelelsen om rettigheder vil medvirke til at undgå rettergangsfejl og mindske antallet af appeller.

På nuværende tidspunkt er der i EU-medlemsstaterne varierende chancer for, at borgerne bliver ordentligt informeret om deres rettigheder, hvis de anholdes og tiltales i en straffesag. I nogle medlemsstater modtager mistænkte kun mundtlige oplysninger om deres proceduremæssige rettigheder, og i andre får de kun skriftlige oplysninger, hvis de beder om det.

I henhold til artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med henblik på at fremme den gensidige anerkendelse af retsafgørelser og forbedre det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager, kan EU vedtage foranstaltninger for at styrke EU-borgernes rettigheder på baggrund af EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Retten til en retfærdig rettergang og til forsvar er fastsat i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

I juni 2011 fremlagde Kommissionen forslag til en tredje foranstaltning, der skal sikre adgangen til en dommer og til at kommunikere med pårørende (IP/11/689). Forslaget drøftes på nuværende tidspunkt i Europa-Parlamentet og Rådet.

Yderligere oplysninger

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europa-Kommissionen – mistænkte og tiltaltes rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.1

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar