Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Keskkond: suunised mulla katmise piiramiseks

Brüssel, 12. aprill 2012. Mulla katmine (maapinna katmine läbilaskmatu materjaliga) on üks mulla degradeerumise peamisi põhjuseid Euroopa Liidus. Mulla katmine mõjutab sageli viljakat põllumulda, ohustab elurikkust, suurendab uputuste või veepuuduse ohtu ning aitab kaasa ülemaailmsele soojenemisele. Täna avaldas Euroopa Komisjon uued suunised, mis käsitlevad mulla katmise piiramise, selle mõju leevendamise ja heastamise parimaid tavasid. Suunistesse on koondatud näiteid poliitikasuundadest, õigusaktidest, rahastamiskavadest, kohaliku planeerimise vahenditest, infokampaaniatest ja paljudest muudest parimatest tavadest, mida on rakendatud kogu ELis. Suunistes soovitatakse mulla kaitseks arukamat ruumilist planeerimist ja läbilaskvamate materjalide kasutamist.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Mullaressursside hävimine linnastumise ja maastike ümbermuutmise tõttu on Euroopa üks suurimaid keskkonnaprobleeme. Hädavajalik on hakata seda väärtusliku loodusvara targemini kasutama, sest tulevastele põlvkondadele tuleb tagada need elutähtsad teenused, mida pakub muld. Me lihtsalt ei või oma jätkusuutlikku tulevikku sillutise alla sulgeda.”

Euroopa on maailma kõige linnastunum manner. Inimeste käsutusse lisandub igal aastal 1000 km² maad (Berliini linnast suurem maatükk), millest enamik kaetakse lõpuks läbilaskmatu materjaliga. Kui see suundumus sama kiirusega jätkub, on 100 aasta jooksul linnaks muudetud ala, mis on sama suur kui Ungari territoorium.

Mullateke on väga aeglane protsess (sentimeetripaksuse mullakihi tekkeks kulub sajandeid), seetõttu põhjustab mulla katmine mullale suurt kahju, mis võib olla jäädav. Sellepärast tuleb majanduskasvu soodustava taristute arendamise kõrval pöörata tähelepanu tõhusamale ja vastutustundlikumale maa majandamisele.

Mulla katmist saab piirata aruka ruumilise planeerimisega ja valglinnastumist piirates. Selle asemel tuleb kasutada linnastunud alades peituvat arengupotentsiaali, näiteks võttes uuesti kasutusele mahajäetud tööstusalasid (jäätmaad). Mõju leevendavateks meetmeteks on läbilaskvate materjalide kasutamine tsemendi või asfaldi asemel, rohetaristute toetamine ning looduslike veekogumissüsteemide laiem kasutuselevõtt. Kui kohapealsed leevendusmeetmed ei ole piisavad, võib kaaluda heastamismeetmeid, mis parandavad mulla funktsioonide täitmist mujal.

Komisjoni suunistes rõhutatakse, kui tähtis on läheneda ruumilisele planeerimisele terviklikult. Tõhusaks on osutunud ka lähenemine konkreetse piirkonna huvidest lähtuvalt ja kasutamata ressursside äratamine kohalikul tasandil.

Praegu vaadatakse hoolikalt läbi taristute arendamise rahastamispoliitika, et vähendada selliseid toetusi, mis võivad ajendada jätkusuutmatut maa hõivamist ja mulla katmist. Pikaajalist planeerimist toetab ka hoonetelt ja äripindadelt saadavate maksude osakaalu vähendamine linnade eelarvetes.

Edasised sammud

Suuniseid esitletakse ja arutatakse mulla parandamist ja mulla katmist käsitleval konverentsil, mille komisjon 10. ja 11. mail 2012 Brüsselis korraldab. Suunised tehakse aasta jooksul kättesaadavaks mitmes keeles. Suunised on mõeldud riikide, piirkondade ja kohaliku tasandi pädevatele asutustele ning asjatundjatele, kes tegelevad maa planeerimise ja mulla majandamisega. Suunised on mõeldud ka selleks, et teavitada laiemat avalikkust mulla jätkuvast degradeerumisest.

Taust

Mulla katmist kui peamist mulda ähvardavat ohtu on käsitletud mullakaitse teemastrateegias ja sellega kaasnenud mullakaitse raamistiku direktiivi ettepanekus. Käesolevad suunised põhinevad hiljutisel „Ressursitõhusa Euroopa tegevuskaval”, mille komisjon avaldas 20. septembril 2011. Tegevuskavas soovitatakse ELi poliitikavaldkondadel 2020. aastaks arvesse võtta otsest ja kaudsest mõju maakasutusele. Maa hõivamise (st põllumajandusliku, poolloodusliku või loodusliku maa kadumine) määr peaks järgima eesmärki, et 2050. aastaks ei oleks enam maa netohõivet.

Lisateave

Suunised parimate tavade kohta mulla katmise piiramisel, vähendamisel või heastamisel:

http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm

Konverents 10. ja 11. mail 2012:

http://ec.europa.eu/environment/soil/conference_may2012.htm

Tasuta videomaterjal mulla katmise kohta on kättesaadav aadressil: TVLINK.ORG

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Robert Flies (+32 2 295 79 79)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar