Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uus strateegiadokument loomade heaolu kohta – Euroopa Komisjon soovib kvaliteeti parandada

Brüssel, 19. jaanuar 2012. Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue strateegia järgnevaks neljaks aastaks (2012-2015), mille eesmärk on parandada veelgi loomade heaolu Euroopa Liidus.

Peagi jõustuv munakanu käsitlev õigusakt on näidanud, et mitmes liikmesriigis on loomade heaolu tagamisel probleeme. Jõupingutusi on tehtud, kuid mitmete küsimuste lahendamiseks on vaja muid meetodeid, et saavutada jätkusuutlikumaid tulemusi. Uus strateegia tagab asjakohase paindlikkuse, mis võimaldab ettevõtjatel saavutada heaolunõuetele vastav tase erinevaid meetodeid rakendades. Poliitika ühtlustamise ja turu läbipaistvuse optimeerimine, et luua terviklik loomade heaolu käsitlev õiguslik raamistik, aitaks vähendada heaolu ja majanduslikkuse vahelisi tegelikke või tajutavaid pinged. Loomade heaoluga seotud meetmed peavad olema kulutõhusad. Ettepanek eraldada vahendeid haridus- ja koolitusprogrammidele on eeldatavasti väga kulutõhus nii majanduse kui ka loomade heaolu seisukohast,” ütles ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli.

Vajadus muutuste järele

Loomade heaolu käsitlevad ELi õigusaktid, mis on välja töötatud vastuseks viimase kolme aastakümne sündmustele ja poliitilistele nõudmistele, on sageli üksikasjalikud ja konkreetse valdkonnaga arvestavad, kuid nende reguleerimisala on hajus. Kõnealuste eeskirjade ebaühtlase kohaldamise tõttu liikmesriikides ei ole selles olulises majandussektoris tagatud võrdsed tegevusvõimalused. Võttes arvesse, et kõnealuseid eeskirju tuleb kohaldada erinevates kliima- ja maastikuoludes ning põllumajandustootmise tingimustes, on vaja Euroopa õigust muuta.

Uus strateegia on vormistatud kui komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Lahendamata probleemide põhjused

Komisjoni teatise kohaselt on ELi õigusaktide täitmine liikmesriikide poolt mitmes valdkonnas veel puudulik ning see on üks olulisemaid põhjuseid, mis avaldab ebasoodsat mõju loomade heaolu tagamisele Euroopa Liidus. Teine täielikku ja ühetaolist kohaldamist pidurdav tegur on asjaolu, et turg ei paku piisavaid majanduslikke stiimuleid nõuete täitmiseks.

Teatises märgitakse, et paljudel ettevõtjatel ei ole piisavaid teadmisi loomade heaolu valdkonnas ning Euroopa Liidu õigusaktid on puudulikud, mis muudab teatavat liiki loomadele piisavate heaolutingimuste tagamise keerulisemaks.

Soovitatavad meetmed

Nende küsimuste ja probleemide lahendamiseks on strateegiaga ette nähtud kahte tegevust hõlmav lähenemisviis: see sisaldab ettepanekut võtta vastu loomade heaolu käsitlev kõikehõlmav õigusakt ning tõhustada kehtivaid meetmeid. Kavandatav õigusakt peaks edendama uuenduslikku lähenemisviisi ja tuginema pigem heaolu valdkonnas saavutatud tulemustele kui mehhaanilistele sisenditele ning pöörama rohkem tähelepanu kõigi osaliste kutsealasele koolitamisele.

Teise tegevusena nähakse ette komisjoni võetud meetmete tõhustamist ja optimeerimist. Vaja on tõhustada süsteemi, et tagada õigusaktide täitmine liikmesriikides, edendada loomade heaolu valdkonnas juba toimivat rahvusvahelist koostööd, anda tarbijatele asjakohast teavet ning uurida valdkondi, kus loomade heaolu tagamisel tundub olevat kõige rohkem probleeme.

Taust

Esimese loomade heaolu käsitleva strateegia võttis komisjon vastu 2006. aastal. Loomade kaitset ja heaolu käsitlevas ühenduse tegevuskavas aastateks 2006–2010 koondati esmakordselt ELis majanduslikel eesmärkidel peetavate miljardite loomade heaolu käsitleva ELi poliitika erinevad aspektid.

Uus strateegia lähtub eelnevast ning eelkõige võetakse arvesse kogemusi, mis on saadud esimese tegevuskava viie kohaldamisaasta jooksul. Võttes arvesse loomade tähtsust meie igapäevases elus, on uue strateegia vajadus ilmne.

Kõige tihedamalt on loomade kasutamisega seotud põllumajandussektor. ELi põllumajandusettevõtetes on ligikaudu kaks miljardit lindu (liha- ja munakanad, kalkunid, pardid ja haned) ning kolm tuhat miljonit imetajat (veised, sead, lambad jne). Ka lemmikloomi on ELis üsna palju. Hinnangute kohaselt on Euroopa Liidus ligikaudu sada miljonit koera ja kassi. ELi loomakasvatuse aastane hinnanguline väärtus on 150 miljardit eurot. Euroopa Liidu panus loomade heaolu toetamisel on hinnanguliselt 70 miljonit eurot aastas. See hõlmab maaelu programmide kaudu põllumajandustootjatele suunatud toetust loomade heaolu parandamiseks ning muid tegevusi, mis on seotud loomade heaoluga, nagu teadus- ja majandusuuringud, teavitamine, koolitus- ja haridusprogrammid jne.

Täiendavat teavet saab aadressil:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

MEMO/12/18

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar