Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. decembra 2012

Digitálny zoznam úloh: nové digitálne priority na roky 2013 – 2014

Európska komisia dnes prijala sedem nových priorít pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť. Digitálne hospodárstvo rastie sedemkrát rýchlejšie ako ostatné oblasti hospodárstva, v dôsledku neistého celoeurópskeho rámca politiky je však tento potenciál v súčasnosti utlmený. Dnešné priority boli určené na základe komplexného preskúmania politík a nový dôraz sa kladie na najtransformačnejšie prvky pôvodnej Digitálnej agendy pre Európu na rok 2010.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová k tomu povedala: „Rok 2013 bude pre digitálnu agendu doteraz najrušnejším rokom. K mojim najvyšším prioritám patrí zvýšenie investícií do širokého pásma a maximalizovanie prínosu digitálneho sektoru k oživeniu európskeho hospodárstva.“

Úplnou implementáciou uvedenej aktualizovanej digitálnej agendy by sa počas nasledujúcich ôsmich rokov európsky HDP zvýšil o 5 % alebo 1500 EUR na osobu, a to zvýšením investícií do informačných a komunikačných technológií (IKT), zlepšením úrovne elektronických zručností (eSkills) v prípade pracovných síl, umožnením inovácie verejného sektora a reformovaním rámcových podmienok internetového hospodárstva. Pokiaľ ide o pracovné miesta, existuje riziko, že bez opatrenia na celoeurópskej úrovni zostane do roku 2015 neobsadených až jeden milión digitálnych pracovných miest, zatiaľ čo v súvislosti s budovaním infraštruktúry by sa mohlo vytvoriť 1,2 milióna pracovných miest. Vďaka tomu by sa v rámci hospodárstva v dlhodobom horizonte vytvorilo 3,8 milióna nových pracovných miest.

Nové priority sú tieto:

1. Vytvorenie nového a stabilného regulačného prostredia pre širokopásmové pripojenie

Sú potrebné väčšie súkromné investície do vysokorýchlostných pevných a mobilných širokopásmových sietí. Hlavnou digitálnou prioritou Komisie na rok 2013 je preto finalizovanie nového a stabilného širokopásmového regulačného prostredia. Balík desiatich opatrení na rok 2013 bude zahŕňať odporúčania týkajúce sa silnejšieho nediskriminačného prístupu k sieťam a novej kalkulačnej metodiky v prípade veľkoobchodného prístupu k širokopásmovým sieťam, neutrality siete, univerzálnych služieb a mechanizmov na zníženie stavebnoinžinierskych nákladov na budovanie širokého pásma. Tento balík bude vychádzať z nových usmernení týkajúcich sa štátnej pomoci v oblasti širokého pásma a navrhovaných úverov na Nástroj na prepojenie Európy.

2. Nové infraštruktúry verejných digitálnych služieb prostredníctvom Nástroja na prepojenie Európy

S podporou Rady Komisia zrýchli rozvíjanie digitálnych služieb (najmä ich cezhraničnú interoperabilitu) v oblasti elektronickej totožnosti a elektronického podpisu, mobility podnikov, elektronickej justície, elektronických zdravotných záznamov a kultúrnych platforiem, ako je Europeana. Iba samotným elektronickým obstarávaním by sa mohlo ušetriť 100 miliárd EUR ročne a vďaka elektronickej verejnej správe sa administratívne náklady môžu znížiť o 15 – 20  %.

3. Vytvorenie veľkej koalície v oblasti digitálnej gramotnosti a pracovných miest

Treba vytvoriť koalíciu, ktorá prijme praktické opatrenia, aby sa predišlo tomu, že z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov bude do roku 2015 v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) jeden milión neobsadených pracovných miest. V čase vysokej miery nezamestnanosti by bol takýto výsledok neprijateľný a dá sa mu zabrániť. Komisia bude koordinovať opatrenia verejného a súkromného sektora s cieľom: zvýšiť počet stáží zameraných na získavanie zručností v rámci IT, vytvoriť ďalšie väzby medzi vzdelávaním a podnikmi, schváliť štandardné profily pracovných miest a podporiť kvalifikačné osvedčenia na pomoc pracovnej mobilite. Komisia takisto predloží akčný plán na podporu webových podnikateľov a vytvorenie takého prostredia v Európe, ktoré bude priateľskejšie k začínajúcim pracovníkom.

4. Návrh stratégie a smernice EÚ pre bezpečnosť informačných technológií

Online bezpečnosť a sloboda sú navzájom prepojené. EÚ by mala ponúknuť najbezpečnejšie online prostredie na svete, ktoré uznáva slobodu a súkromie používateľov. Komisia poskytne stratégiu a navrhovanú smernicu s cieľom stanoviť spoločnú minimálnu úroveň pripravenosti na vnútroštátnej úrovni vrátane online platformy na predchádzanie a zabránenie cezhraničným počítačovým útokom, ako aj požiadavky týkajúce sa podávania správ o útokoch. Tým sa podporí rast európskeho trhu s výrobkami, v prípade ktorých sa bezpečnosť a ochrana súkromia zohľadňuje už v štádiu návrhu.

5. Aktualizácia rámca autorských práv EÚ

Pre dosiahnutie uvedeného digitálneho jednotného trhu je kľúčová modernizácia autorských práv. Preto sa Komisia prostredníctvom štruktúrovaného dialógu zainteresovaných strán v roku 2013 bude snažiť nájsť riešenie otázok týkajúcich sa autorských práv, kde je potrebný rýchly pokrok. Komisia súčasne zavŕši svoje pokračujúce úsilie o preskúmanie a modernizovanie rámca autorských práv EÚ s cieľom dospieť v roku 2014 k rozhodnutiu, či treba predložiť výsledné návrhy legislatívnych reforiem (pozri MEMO/12/950).

6. Zrýchlenie cloud computingu prostredníctvom kúpnej sily verejného sektora

Komisia začne pilotné akcie v rámci európskeho partnerstva pre cloud computing (European Cloud Partnership) (IP/12/1225), pri ktorých využije kúpnu silu verejnosti na pomoc pri vytváraní najväčšieho IKT trhu na svete umožneného vďaka cloud computingu, čím sa odstránia súčasné vnútroštátne pevnosti a negatívne pocity verejnosti.

7. Spustenie novej elektronickej priemyselnej stratégie

S cieľom zvýšiť atraktívnosť Európy pre investovanie do dizajnu a výroby, ako aj zvýšiť jej globálny podiel na trhu Komisia navrhne priemyselnú stratégiu pre mikro- a nanoelektroniku.

Súvislosti

Digitálna agenda pre Európu bola prijatá v roku 2010 ako integrálna súčasť stratégie Európa 2020 na stimuláciu digitálneho hospodárstva a na riešenie spoločenských problémov prostredníctvom IKT. Európska rada a Európsky parlament odvtedy vyzývajú, aby sa ďalej posilnilo európske vedenie v oblasti digitálnych technológií a aby sa do roku 2015 dobudoval digitálny jednotný trh (závery Európskej rady z 28. – 29. júna 2012 závery z 1. – 2. marca 2012.)

V oblasti digitálnej agendy sa už veľa cieľov dosiahlo a sme na dobrej ceste dosiahnuť mnoho ďalších cieľov. Pravidelné používanie internetu neustále stúpa, najmä medzi znevýhodnenými skupinami. Počet občanov, ktorí nikdy nepoužili internet, sa znižuje. Podobne sa naďalej zvyšuje objem online nákupov, aj keď tempo rastu cezhraničného elektronického obchodu je príliš pomalé. Vysokorýchlostné široké pásmo prejavuje prvé známky úspešného rozvoja, ku ktorým patria aj ultrarýchle spojenia nad 100 Mbit/s. Medzi jednotlivými členskými štátmi však zostávajú významné rozdiely, ktorých minimalizovanie a odstránenie si vyžaduje aktívne opatrenie na úrovni európskej politiky.

Viac informácií

http://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/9309

Často kladené otázky (MEMO/12/1000)

Webová stránka Neelie Kroesovej:

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Vysvetlenie politiky

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar