Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

EU-kommissionens första rapport om förvarningsmekanismen om makroekonomiska obalanser

Bryssel den 14 februari 2012 – EU:s nya bestämmelser om ekonomisk styrning (paketet med sex rättsakter om ekonomisk styrning) består av två delar, nämligen finanspolitisk och makroekonomisk övervakning. Förfarandet för makroekonomiska obalanser utgör ett nytt verktyg för att upptäcka och korrigera en riskfylld ekonomisk utveckling. Den första årsrapporten om förvarningsmekanismen, som antas idag, blir startskottet för denna övervakning. EU-kommissionen konstaterar att den makroekonomiska situationen i tolv EU-länder måste analyseras mer ingående. Det är dessa efterföljande djupgående undersökningar som ska avgöra om det förekommer obalanser och om de i så fall är skadliga.

– Krisen har belyst de risker som makroekonomiska obalanser innebär för den finansiella stabiliteten, de ekonomiska framtidsutsikterna och välfärden i ett land, medborgarna och EU som helhet, säger Olli Rehn, EU-kommissionär för ekonomiska och monetära frågor samt euron. Han fortsätter: I dag lanserar vi en djupgående granskning av ett lands makroekonomiska situation som ett första steg. Om det visar sig att det förekommer obalanser och att de är skadliga, så är detta nya verktyg ett viktigt steg i rätt riktning för att korrigera de obalanser som byggts upp genom åren. En sund finanspolitik och upptäckt och korrigering av riskabla ekonomiska obalanser i ett tidigt skede krävs för att kunna återgå till en hållbar tillväxt och sysselsättning. "

På grundval av tio makroekonomiska indikatorer, t.ex. sämre konkurrenskraft, hög skuldsättning eller uppblåsta priser på tillgångar, och med beaktande av övriga ekonomiska uppgifter, fastställs i rapporten om förvarningsmekanismen vilka EU-länder som har en makroekonomisk situation som kräver en mer djupgående analys. Detta är utgångsläget för det nya förfarandet för makroekonomiska obalanser som ska fördjupa dialogen om den ekonomiska politiken med medlemsländerna. EU-kommissionen kommer vid behov att utfärda en rekommendation till det berörda EU-landet så att det kan vidta lämpliga åtgärder för att rätta till situationen eller förhindra att obalanser kvarstår.

EU-kommissionen anser att den makroekonomiska situationen måste undersökas ytterligare i följande länder (i alfabetisk ordning): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien och Ungern.

I rapporten dras slutsatsen att det inte krävs ytterligare djupgående översyn av följande länder för tillfället: Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Slovakien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. För dessa länder kommer det dock att utfärdas rekommendationer avseende finanspolitik och makroekonomisk politik inom den europeiska planeringsterminen.

Det är inte aktuellt med djupgående undersökningar för Grekland, Irland, Portugal och Rumänien, eftersom dessa länder omfattas av ett program med villkorat finansiellt stöd från EU och IMF och därför redan omfattas av skärpt ekonomisk övervakning.

Bland skälen till varför en djupgående analys krävs av dessa tolv länder finns följande:

Belgien: Stor förlust av exportmarknadsandelar i kombination med en försämrad bytesbalans och minskad kostnadskonkurrenskraft. Bruttonivån för den privata sektorns skuldsättning bör ses i samband med den höga offentliga skuldsättningen.

Bulgarien: Mycket snabb ackumulation av både externa och interna obalanser, men landet går för närvarande igenom snabba och avsevärda korrigeringar. Eftersom de ackumulerade obalanserna fortsättningsvis är höga krävs en närmare granskning av möjligheterna till ytterligare anpassning.

Danmark: Fastighetsboomen före krisen, som började att korrigeras under 2007, medförde en snabb ökande låntagning och ett uppsving för den privata sektorns skuldsättning, i synnerhet när det gällde hushållen. Fastän kredit- och bostadspriserna delvis har fallit de senaste åren så förblir den privata sektorns skuldsättning mycket hög.

Spanien: Landet går för närvarande igenom en anpassningsperiod, som kommer efter en omfattande ackumulation av externa och interna obalanser under den utvidgade bostads- och kreditboomen.

Frankrike: Handelsbalansen har försämrats under en längre tid och detta återspeglas i en försämrad bytesbalans och stora förluster av exportmarknadsandelar.

Italien: En avsevärt minskad konkurrenskraft sedan mitten av 1990-talet, vilket också tydligt framgår av de fortsatta förlusterna av exportmarknadsandelar. Även om den privata sektorns skuldsättning är relativt väl avgränsad, så utgör den offentliga skuldsättningen definitivt ett problem, särskilt med tanke på den svaga tillväxten och de strukturella svagheterna.

Cypern: Stora utmaningar på både den utländska och inhemska marknaden. Den cypriotiska ekonomin kombinerar konstant underskott i bytesbalansen och förlust av exportmarknadsandelar med hög skuldsättning på den privata marknaden.

Ungern: En omfattande anpassning av stora obalanser har gjorts. Skuldsättningsnivåerna, särskilt för den offentliga sektorn men även för den privata sektorn fortsätter att vara höga. Dessutom har landet den högsta skuldsättningen utomlands av alla EU-länder.

Slovenien: En snabb ackumulation av interna obalanser med en stor ökning av enhetsarbetskostnaderna, den privata sektorns krediter och bostadspriserna. Banksektorn som i hög grad är lånefinansierad är synnerligen utsatt eftersom ekonomin nu befinner sig i ett tidigt skede av en omfattande neddragning av skuldsättningsgraden.

Finland: Avsevärd förlust av exportmarknadsandelar. Den privata sektorns skuldsättningsnivåer har fortsatt att öka det senaste decenniet, och ökande bostadslån har varit den pådrivande kraften.

Sverige: Hushållens ökade skuldsättning som nu nått höga nivåer trots den senaste tidens minskade kredittillväxt. Detta återspeglar de kraftigt höjda bostadspriserna under de senaste femton åren som först nyligen började att stabiliseras.

Storbritannien: En avsevärd förlust av exportmarknadsandelar under det senast decenniet, trots en viss stabilisering den senaste tiden. De höga privata skuldsättningsnivåerna bör ses i samband med de svaga offentliga finanserna. Hushållens skuldsättning motsvarar till stor del bostadslånen mot bakgrund av en ackumulation av stora höjningar av bostadspriserna.

Dessutom pekar den ekonomiska avläsningen av resultaten på ett behov av ytterligare analys av pådrivande faktorer när det gäller de politiska följderna av stora och varaktiga bytesbalansöverskott.

Bakgrund

Förfarandet för makroekonomiska obalanser ingår i paketet med sex rättsakter om ekonomisk styrning som trädde i kraft den 13 december 2011 (MEMO/11/898) för att stärka den finanspolitiska och makroekonomiska övervakningen i EU och euroområdet. Förfarandet och den verkställande förordningen tillgodoser behovet av att bättre kunna övervaka den makroekonomiska utvecklingen inom ramen för det nya verktyget för att förebygga och korrigera obalanser.

Den djupgående analysen kommer att visa om det finns några makroekonomiska obalanser. Om de inte är skadliga så avslutas förfarandet omgående. Om de är skadliga, så måste förebyggande eller korrigerande åtgärder vidtas.

Tack vare de förebyggande delarna av förfarandet kan EU-kommissionen och ministerrådet anta rekommendationer på ett tidigt stadium, dvs. innan obalanser hinner tillta ytterligare. I svårare fall kan förfarandet vid alltför stora obalanser tillämpas.

Slutsatserna i rapporten om förvarningsmekanismen kommer att diskuteras i Eurogruppen (när det gäller euroområdets länder) och i Ekofinrådet (när det gäller alla EU-länder). EU-kommissionen ser även fram emot Europaparlamentets synpunkter.

På grundval av detta kommer EU-kommissionen att utföra landspecifika djupgående undersökningar som en del av den analys som ska utföras inom ramen för den integrerade ekonomiska övervakningen under den europeiska terminen.

Mer information finns på

MEMO/12/104

Den fullständiga rapporten finns på http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar