Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 7 grudnia 2012 r.

Rusza EU Skills Panorama – nowy portal Komisji mający zmniejszyć rozdźwięk między umiejętnościami pracowników a potrzebami rynku pracy

Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała dzisiaj nowy portal EU Skills Panorama, na którym znajdują się informacje ilościowe i jakościowe o zapotrzebowaniu na umiejętności w perspektywie krótko- i średnioterminowej, a także o umiejętnościach dostępnych na rynku pracy i o niedopasowaniu umiejętności. Informacje te są opracowywane na podstawie danych i prognoz gromadzonych na poziomie UE i przez poszczególne państwa członkowskie. Portal ma sygnalizować, które zawody należą do najszybciej rozwijających się, a które są problematyczne i wiążą się z najwyższą liczbą nieobsadzonych stanowisk. Pomimo wysokich wskaźników bezrobocia liczba wakatów w całej UE wynosi obecnie blisko 2 miliony. Na nowej stronie udostępniane będą szczegółowe informacje według poszczególnych sektorów, zawodów i państw.

Androulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, stwierdziła: „Kluczem do większej produktywności i konkurencyjności Europy są lepsze umiejętności i wyższe kwalifikacje. W zamyśle portal EU Skills Panorama ma być pojedynczym punktem dostępu do najbardziej aktualnych źródeł informacji dotyczących Europy i poszczególnych państw. Będzie on również przydatnym narzędziem pozwalającym poprawić stopień, w jakim systemy kształcenia i szkoleń zawodowych reagują na zmieniające się trendy w zakresie umiejętności, oraz dopilnować, by obywatele posiadali umiejętności w tych dziedzinach, w których ma wzrosnąć zapotrzebowanie na pracowników.”

László Andor, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Portal EU Skills Panorama to pierwsze narzędzie w Europie, które za jednym kliknięciem umożliwia dostęp do właściwych informacji o tym, jak kształtuje się zapotrzebowanie na umiejętności we wszystkich państwach Unii. Narzędzie to jest źródłem wszechstronnych informacji na temat niedopasowania umiejętności i w ostatecznym rezultacie pomoże zwrócić uwagę osób poszukujących pracy na zawody, na które występuje najwyższe zapotrzebowanie w Europie.”

Jak wynika z informacji podanych na nowym portalu, najwięcej wolnych miejsc pracy w UE czeka obecnie na specjalistów ds. finansów i sprzedaży. Ponadto najczęściej odnotowywany niedobór specjalistów dotyczy biologów, farmakologów, lekarzy oraz specjalistów z pokrewnych dziedzin, a także pielęgniarek, specjalistów z zakresu technologii informacji i komunikacji oraz inżynierów. Jak dowiadujemy się z portalu, największy rozdźwięk między umiejętnościami a zapotrzebowaniem na rynku pracy występuje na Litwie, w Bułgarii, Belgii, na Węgrzech i w Irlandii, natomiast sytuacja wygląda znacznie lepiej w Portugalii, Danii i Holandii.

Informacje dostępne na portalu EU Skills Panorama będą regularnie aktualizowane.

Kontekst

Jedną z najważniejszych strategii przedstawionych przez Komisję w pakiecie nt. zatrudnienia z kwietnia 2012 r. jest lepsze dopasowanie ofert pracy i dostępnych pracowników (IP/12/380, MEMO/12/252). Cel ten można osiągnąć między innymi poprzez lepsze prognozowanie potrzeb w zakresie umiejętności, umożliwianie właściwym organom i zainteresowanym podmiotom dostosowywania programów kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ułatwianie młodym ludzie podejmowania bardziej świadomych wyborów co do ich wykształcenia i zawodu.

Nowy portal powstał w następstwie opublikowanej niedawno przez Komisję strategii dotyczącej nowego podejścia do edukacji, w której zachęca się państwa członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań gwarantujących młodym ludziom rozwój umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Ma ona również ułatwić państwom członkowskim osiągnięcie celów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (IP/12/1233).

Aktualnie informacje na temat umiejętności są rozproszone w poszczególnych krajach i trudno jest je zebrać i porównać. W związku z tym w Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (MEMO/10/602), będącym flagowym programem strategii „Europa 2020”, Komisja postanowiła, że portal EU Skills Panorama będzie narzędziem służącym ulepszeniu procesu monitorowania zapotrzebowania na umiejętności oraz zmniejszeniu rozdźwięku między umiejętnościami a oczekiwaniami rynku pracy.

Jednym z najważniejszych źródeł informacji portalu EU Skills Panorama jest opublikowane również dzisiaj sprawozdanie na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie. Sprawozdanie to opublikowano po raz pierwszy i będzie ono sporządzane co dwa lata. Opisuje ono ostatnie zmiany i wydarzenia dotyczące ustaleń umownych, zapotrzebowania związanego z poszczególnymi sektorami i zawodami, a także potrzeb w zakresie umiejętności.

Na portalu znajdziemy ponadto:

  • przygotowane przez analityków najważniejsze dane dotyczące trendów na rynku pracy, jak również konkretnych sektorów lub umiejętności przekrojowych. Analizowane są trendy w odniesieniu do najszybciej rozwijających się zawodów oraz tych, na które występuje największe zapotrzebowanie. Na portalu dostępne są również prognozy dla danego sektora oraz opis zapotrzebowania na konkretne umiejętności i informacje o niedopasowaniu umiejętności do oczekiwań rynku pracy.

  • wykaz obecnych źródeł informacji na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Dzięki niemu użytkownicy portalu mają łatwy dostęp do informacji, które dotychczas były rozproszone.

Obecna pierwsza edycja portalu jest adresowana głównie do decydentów, analityków, pośredników oraz specjalistów. Pozwala ona na dogłębną analizę oraz opracowanie na podstawie potwierdzonych danych polityki w dziedzinie planowania szkoleń i kształcenia, a także na rozwój środków celowych, które mają zaradzić problemowi niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. Portal będzie w dalszym ciągu dopracowywany, tak by spełniał potrzeby osób szukających pracy, pracowników oraz studentów i ułatwiał im podejmowanie bardziej świadomych decyzji zawodowych.

Portal działa przy wsparciu sieci krajowych obserwatoriów badających potrzeby w zakresie umiejętności i zjawisko niedopasowania umiejętności (Network of National Observatories on Skills Needs and Mismatches), Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) oraz Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

EU Skills Panorama ma uzupełniać inne narzędzia UE, takie jak Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy, badania pracodawców oraz Europejskie rady sektorowe ds. umiejętności. Na portalu znaleźć można dalsze praktyczne informacje na temat Europass-CV, z którego korzysta ponad 10 mln Europejczyków. Planowany jest dalszy rozwój portalu i aktualizowanie zawartych na nim informacji przy wsparciu ze strony państw członkowskich i organizacji partnerskich.

Zaproponowany przez Komisję program Erasmus for All w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu o budżecie w wysokości 19 mld EUR ma na celu podwojenie do 5 mln w latach 2014-2020 liczby osób otrzymujących dotacje na naukę, szkolenia i wolontariat za granicą, które zwiększają ich umiejętności. Ponad dwie trzecie budżetu programu będzie przeznaczone na wspieranie tego rodzaju indywidualnej mobilności edukacyjnej, natomiast pozostała część przeznaczona będzie na projekty ukierunkowane na współpracę w dziedzinie innowacji, reformę polityki i wymianę dobrych praktyk.

Dodatkowe informacje

EU Skills Panorama

Sprawozdanie na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenia

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Strona internetowa komisarza László Andora:

Komisarz László Andor na Twitterze: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar