Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 3. december 2012

Den digitale dagsorden: Kommissionen foreslår regler, der skal gøre den offentlige sektors websteder tilgængelige for alle

Med de nye regler, som Europa-Kommissionen i dag fremsætter forslag om på den internationale handicapdag, vil over 100 millioner EU-borgere få nemmere ved at benytte offentlige tjenester på nettet til f.eks. at finde arbejde, indregistrere biler, indgive selvangivelse og ansøge om pas eller kørekort. Formålet med Kommissionens forslag om et direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder er at sikre, at 12 typer af offentlige organers websteder opfylder standardiserede krav om tilgængelighed fra udgangen af 2015. Kravene om tilgængelighed vil gælde for centrale offentlige serviceydelser såsom socialsikringsydelser og sundhedsrelaterede tjenester, jobsøgningstjenester, universitetsansøgninger og udstedelse af personlige dokumenter og attester (en komplet liste over de berørte webstedstyper findes i bilaget). De foreslåede nye regler præciserer også, hvad webtilgængelig indebærer (tekniske specifikationer, vurderingsmetoder, rapportering, bottom-up-testning), og der tilskyndes til, at reglerne ikke blot anvendes på de typer websteder, hvor det bliver obligatorisk, men også på alle andre tjenester.

Dem, der først og fremmest vil nyde godt af Kommissionens forslag, er Europas 80 millioner borgere med handicap og de 87 millioner europæere over 65 år. For eksempel vil synshæmmede kunne høre beskrivelser af billeder, når de bruger en skærmlæser, og hørehæmmede vil kunne få vist teksten til lydfiler. Endvidere vil alle dele af et websted kunne udforskes ved hjælp af tastatur såvel som med mus.

Når de nye regler er gennemført, vil de frigøre et potentiale på det europæiske marked for webtilgængelighed, der anslås til en værdi af 2 mia. EUR. I dag udnyttes kun 10 % af dette potentiale. Forslaget vil også udløse innovation, der medfører øget funktionalitet og lavere omkostninger og dermed vil gavne alle internetbrugere.

Næstformand for Kommissionen Neelie Kroes udtaler: "Nu om dage er vi praktisk talt alle på en eller anden måde afhængige af internettet i vores hverdag, og vi har alle ret til at kunne benytte offentlige serviceydelser på nettet på lige vilkår. Direktivforslaget går ud på at gøre denne ide til virkelighed. Det vil skabe bedre markedsvilkår og flere job og gøre det billigere for offentlige organer at gøre deres websteder tilgængelige.

Ioannis Vardakastanis, formand for Det Europæiske Handicapforum, tilslutter sig Kommissionens opfordring til handling: "Det Europæiske Handicapforum hilser forslaget til lovgivning om offentlige websteders tilgængelighed velkommen. Som et første skridt til at fjerne barriererne for adgang til internetprodukter og –tjenesteydelser på det indre marked vil det bidrage til at sikre, at de 80 millioner borgere med handicap kan få direkte adgang til offentlige serviceydelser på lige fod med andre borgere."

Et fælles sæt regler for tilgængelighed vil betyde, at webudviklerne kan tilbyde deres produkter og tjenesteydelser i hele EU uden ekstra tilpasningsomkostninger og komplikationer.

Direktivforslaget forelægges nu for EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Ifølge forslaget skal medlemsstaterne vedtage nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet senest den 30. juni 2014. 21 medlemsstater har allerede indført nationale love og foranstaltninger om webtilgængelighed, men der sker kun langsomt fremskridt.

Med det aktuelle forslag har Kommissionen taget skridt til at gennemføre tiltag 64 i den digitale dagsorden for Europa og artikel 9 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Baggrund:

Det står ikke godt til med webtilgængeligheden i den offentlige sektor i dag. Kun en tredjedel af den offentlige sektors 761 000 websteder i Europa er fuldt ud tilgængelige på trods af, at der er tekniske løsninger til rådighed, som i visse tilfælde er udviklet med forskningsstøtte fra EU i løbet af de sidste 15 år.

Webtilgængelighed har at gøre med de principper og teknikker, man skal anvende, når man udvikler websteder, for at gøre deres indhold tilgængeligt for alle brugere, særligt brugere med handicap1. Der er fastlagt internationalt anerkendte og teknologineutrale retningslinjer på dette område: Succeskriterier og krav til overholdelsesniveau AA i retningslinjerne for tilgængeligt webindhold, version 2.0 (WCAG 2.0), der er udgivet af World Wide Web Consortium (W3C). Der er også ved at blive udarbejdet en europæisk standard, der omfatter webtilgængelighed baseret på disse retningslinjer, som led i "Europa-Kommissionens mandat 376", og denne standard vil muligvis ligge klar allerede i starten af 2014.

Et eksempel på EU-finansieret forskning er WAI-Age-projektet, der har undersøgt de særlige behov hos aldrende brugere. Resultaterne af projektet har været nyttige i forbindelse med revisionen af WCAG 2.0.

Kommissionen vil samarbejde med de offentlige myndigheder, erhvervslivet og diverse organisationer, herunder Det Europæiske Handicapforum, om at få det bedst mulige ud af de eksisterende nationale tilsagn og udgifter til offentlige websteders tilgængelighed og sikre, at disse afgørende regler hurtigst muligt vedtages og anvendes i praksis.

Nyttige link

Mere om tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Europa-Kommissionen – personer med handicap:

Eurobarometer-undersøgelse – Holdning til tilgængelighed i EU:

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter:

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bilag 1

Websteder, der er omfattet af det foreslåede EU-direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder

1) Indkomstskat: selvangivelse, årsopgørelse

2) Arbejdsformidlingskontorers jobsøgningstjenester

3) Socialsikringsydelser: arbejdsløshedsunderstøttelse, børnepenge, udgifter til lægebehandling og medicin (godtgørelse eller direkte betaling), uddannelsesstøtte.

4) Personlige dokumenter: rejsepas, kørekort

5) Indregistrering af køretøjer

6) Ansøgning om byggetilladelse

7) Politianmeldelse, f.eks. af tyveri

8) Offentlige biblioteker, f.eks. kataloger og søgeværktøjer

9) Anmodning om og levering af fødsels- og vielsesattester

10) Tilmelding til universiteter og højere læreanstalter

11) Anmeldelse af flytning

12) Sundhedsrelaterede ydelser: interaktiv rådgivning om, hvilke tjenester der tilbydes, onlinetjenester for patienter, aftaler.

1 :

Ifølge FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap omfatter mennesker med handicap personer med en langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.


Side Bar