Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 november 2012

Commissie waarschuwt derde landen vanwege ontoereikende maatregelen ter bestrijding van illegale visserij

De Europese Commissie heeft haar maatregelen ter bestrijding van illegale visserij wereldwijd versterkt door acht derde landen te waarschuwen dat zij dreigen te worden aangemerkt als niet-meewerkende landen bij de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij). De betrokken landen zijn Belize, Cambodja, Fiji, Guinee, Panama, Sri Lanka, Togo en Vanuatu. Het besluit van vandaag is het eerste in zijn soort en maakt duidelijk dat deze landen tekortschieten in de bestrijding van illegale visserij. In het besluit wordt gewezen op concrete tekortkomingen, zoals het gebrek aan dialoog of het gebrek aan maatregelen om tekortkomingen in de monitoring, controle en bewaking van visserijactiviteiten aan te pakken, en worden correctieve maatregelen voorgesteld. Het besluit houdt, in dit stadium, geen maatregelen in die van invloed zijn op het handelsverkeer. De acht landen zijn van het besluit in kennis gesteld en beschikken over een redelijke termijn om te reageren en correctieve maatregelen te nemen. De Commissie heeft voor elk land ook een actieplan voorgesteld. Mocht de situatie niet verbeteren, dan kan de EU verdere maatregelen nemen, zoals handelsmaatregelen waarbij een verbod op de verkoop van visserijproducten aan de EU wordt ingesteld.

Europees Commissaris Maria Damanaki, belast met Maritieme Zaken en Visserij, zei hierover het volgende: "Dit is geen zwarte lijst, maar een gele kaart. We willen dat deze landen partners zijn bij de bestrijding van illegale visserij. We willen dat zij hun rechtsstelsels en controleregelingen verbeteren overeenkomstig de internationale voorschriften. We willen echter ook een signaal geven aan de wereld dat de EU geen IOO-visserij zal tolereren omdat dit een criminele activiteit is die het inkomen van visserijgemeenschappen ondermijnt en visbestanden uitput. Dit moet met alle middelen worden bestreden."

De bestrijding van illegale visserij maakt deel uit van het streven van de EU om een duurzaam gebruik van de zee en haar rijkdommen te garanderen. Als 's werelds grootste visimporteur wil de EU haar markten sluiten voor illegaal gevangen vis. De Commissie is van oordeel dat de acht betrokken landen momenteel niet voldoen aan hun verplichtingen als vlaggen-, kust-, haven- of marktstaat uit hoofde van het internationale recht, zoals het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee en de Overeenkomst van de Verenigde Naties over de visbestanden. De betrokken landen moeten bijvoorbeeld hun rechtskader wijzigen om IOO-visserij te bestrijden, de controle- en monitoringmaatregelen verbeteren of een proactieve rol spelen bij de naleving van de internationale rechtsregels.

Het besluit van de Commissie is het resultaat van een grondige analyse, waarbij ook rekening is gehouden met het ontwikkelingsniveau van elk land. Aan het besluit is een lange periode van informele besprekingen met de betrokken landen voorafgegaan. Bij dit besluit wordt nu een formele procedure van dialoog en samenwerking met deze landen ingeleid om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen.

Achtergrond

Het besluit van vandaag is gebaseerd op de "IOO-verordening" van de EU, die in 2010 in werking is getreden1. Met dit essentiële instrument voor de bestrijding van illegale visserij wordt beoogd de toegang tot de EU-markt te beperken tot visserijproducten die door de betrokken vlaggenstaat of staat van uitvoer als legaal zijn gecertificeerd.

De totale waarde van de IOO-visserij wordt op ongeveer 10 miljard euro per jaar geschat, en zou 19 % van de gemelde waarde van alle vangsten bedragen. Elk jaar wordt 11 tot 26 miljoen ton vis illegaal gevangen, d.i. ten minste 15 % van de vangsten wereldwijd. Geschat wordt dat 16 % van alle op zee gevangen en in de EU ingevoerde vis illegaal wordt gevangen2.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar