Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15.11.2012

Komissio varoittaa eräitä EU:hun kuulumattomia maita niiden haluttomuudesta puuttua laittomaan kalastukseen

Euroopan komissio on tehostanut laittoman kalastuksen maailmanlaajuista torjuntaa. Se varoitti kahdeksaa EU:hun kuulumatonta maata siitä, että ne voidaan katsoa haluttomiksi tekemään yhteistyötä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) torjumisessa. Kyseiset maat ovat Belize, Fidži, Guinea, Kambodža, Panama, Sri Lanka, Togo ja Vanuatu. Tämänkaltaisia päätöksiä ei ole tehty aiemmin. Siinä painotetaan, että nämä maat eivät tee tarpeeksi laittoman kalastuksen torjumiseksi, ja mainitaan konkreettisiksi ongelmiksi mm. vuoropuhelun puuttuminen ja haluttomuus puuttua kalastuksen seurannassa ja valvonnassa havaittuihin ongelmiin. Siinä myös ehdotetaan, miten nämä ongelmat voitaisiin ratkaista. Tässä vaiheessa päätös ei johda mihinkään kauppaan vaikuttaviin toimenpiteisiin. Kyseisille kahdeksalle maalle on nyt ilmoitettu asiasta ja annettu kohtuullisesti aikaa esittää vastauksensa ja toteuttaa toimia tilanteen korjaamiseksi. Komissio on myös ehdottanut toimintasuunnitelmaa kullekin maalle. Jos tilanne ei parane, EU voi ryhtyä kauppatoimenpiteisiin mahdollisesti johtaviin lisätoimiin, kuten kieltää näiden maiden kalastustuotteiden myynnin EU:ssa.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Maria Damanakin mukaan kyseessä ei ole musta lista, vaan keltainen kortti. ”Haluamme edelleen torjua laitonta kalastusta yhdessä näiden maiden kanssa. Toivoimme, että ne parantavat oikeus- ja valvontajärjestelmiään kansainvälisten sääntöjen mukaisesti, mutta samalla haluamme antaa myös vahvan signaalin siitä, ettei EU suvaitse LIS-kalastusta, vaan pitää sitä rikollisena toimintana, joka heikentää kalastusyhteisöjen toimeentuloa ja köyhdyttää kalakantoja. Teemme kaikkemme sen eliminoimiseksi", Damanaki lisäsi.

Laittoman kalastuksen torjunta on osa EU:n pyrkimystä varmistaa merten ja meren luonnonvarojen kestävä käyttö. Maailman suurimpana kalantuojana EU:n tavoitteena on sulkea markkinansa laittomasti pyydetyiltä kaloilta. Komissio katsoo, että kyseiset kahdeksan maata eivät ole toistaiseksi täyttäneet lippu-, rannikko-, satama- ja markkinavaltioihin sovellettavia kansainvälisiä velvoitteitaan, joista määrätään mm. YK:n merioikeusyleissopimuksessa ja YK:n kalakantasopimuksessa. Niiden pitää esim. muuttaa kansallista lainsäädäntöään torjuakseen LIS-kalastusta, parantaa valvontaa ja seurantaa tai omaksua kansainvälisessä oikeudessa edellytetty aktiivisempi rooli.

Komission päätös on seurausta huolellisesta analyysistä, jossa otettiin huomioon kunkin maan kehitystaso. Komissio teki päätöksen käytyään pitkään epävirallisia keskusteluja kyseisten maiden kanssa. Se käynnistää nyt muodollisen vuoropuhelu- ja yhteistyömenettelyn näiden maiden kanssa ratkaistakseen todetut puutteet.

Tausta

Tämänpäiväinen päätös perustuu EU:n LIS-asetukseen, joka tuli voimaan vuonna 20101. Tämän laittoman kalastuksen keskeisen torjuntavälineen tarkoituksena on sallia ainoastaan sellaisten kalastustuotteiden tuonti EU:n markkinoille, jotka asianomainen lippuvaltio tai viejävaltio on todennut laillisiksi.

LIS-kalastuksen arvon uskotaan olevan koko maailmassa noin 10 miljardia euroa vuodessa. Sen osuudeksi arvioidaan 19 prosenttia saaliiden ilmoitetusta arvosta. Vuosittain pyydetään laittomasti 11–26 miljoonaa tonnia kalaa, mikä vastaa vähintään 15 prosenttia maailman kokonaissaaliista. Arviolta 16 prosenttia kaikista EU:hun tuoduista merellä pyydetyistä kaloista on pyydetty laittomasti2.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar