Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. november 2012

Euroopa Komisjon hoiatab kolmandaid riike, kes ei ole võtnud piisavaid meetmeid võitluses ebaseadusliku kalapüügi vastu

Euroopa Komisjon on tugevdanud meetmeid üleilmses võitluses ebaseadusliku kalapüügi vastu. Ta hoiatas kaheksat ELi-välist riiki, et neid võidakse lugeda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevateks riikideks. Need riigid on Belize, Kambodža, Fidži, Guinea, Panama, Sri Lanka, Togo ja Vanuatu. Tänane otsus on esimene omataoline ja sellega antakse märku, et nimetatud riigid ei tee ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemiseks piisavalt ära. Otsuses on välja toodud konkreetsed puudujäägid, näiteks see, et ei peeta dialooge või et puuduvad meetmed kalapüügi järelevalvel, kontrollimisel ja seirel esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Samuti on välja pakutud meetmeid nende probleemide lahendamiseks. Praeguses etapis ei hõlma otsus ühtegi kaubandust mõjutavat meedet. Nimetatud riike on teavitatud ning neile on antud piisavalt aega märkuste esitamiseks ja olukorra parandamiseks. Lisaks on komisjon pakkunud iga riigi jaoks välja tegevuskava. Kui olukord ei parane, võib EL astuda edasisi samme, mis võivad hõlmata kaubandusmeetmeid, nt kalandustoodete ELi müümise keeld.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki sõnas: „See ei ole mitte must nimekiri, vaid kollane kaart. Soovime näha neid riike partneritena võitluses ebaseadusliku kalapüügi vastu. Soovime, et nad parandaksid oma õigus- ja kontrollisüsteeme kooskõlas rahvusvaheliste eeskirjadega. Kuid ühtlasi soovime maailmale märku anda, et EL taunib ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki kui kuritegevust, mis vähendab kalandusega tegelejate võimalusi elatist teenida ja kahandab kalavarusid. See tegevus tuleb iga hinnaga lõpetada.”

Võitlus ebaseadusliku kalapüügi vastu on osa ELi püüdlusest tagada mere ja selle ressursside jätkusuutlik kasutamine. ELi kui maailma suurima kalaimportija eesmärk on sulgeda oma turg ebaseaduslikult püütud kalale. Komisjon leiab, et nimetatud kaheksa riiki ei ole seni täitnud lipu-, ranniku-, sadama- ega turustusriigina kohustusi, mis tulenevad neile rahvusvahelisest õigusest, nagu ÜRO mereõiguse konventsioonist või ÜRO rakenduskokkuleppest kalavarude kohta. Näiteks peavad need riigid muutma oma õigusraamistikku ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks, täiustama kontrolli ja järelevalvet või täitma aktiivsemalt rahvusvahelise õiguse sätteid.

Komisjon tegi oma otsuse põhjaliku analüüsi tulemusel, võttes arvesse ka iga riigi arengutaset. Enne otsuse tegemist pidas ta nimetatud riikidega pikka aega mitteametlikke arutelusid. Nüüd alustab ta nende riikidega ametlikult dialooge ja koostööd väljaselgitatud puuduste kõrvaldamiseks.

Taust

Tänases otsuses lähtuti ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitlevast ELi määrusest,1 mis jõustus 2010. aastal. See on ebaseadusliku kalapüügi vastase võitluse väga oluline vahend, mille eesmärk on lubada ELi turule vaid asjaomase lipu- või eksportijariigi poolt seaduslikuks tunnistatud kalandustooteid.

Hinnanguliselt on ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük väärt kokku umbes 10 miljardit eurot aastas ja moodustab väidetavalt 19% deklareeritud püügiväärtusest. Igal aastal püütakse ebaseaduslikult 11–26 miljonit tonni kala, mis on vähemalt 15% maailma püügikogusest. Hinnangute kohaselt on 16% kõigist merest pärit, ELi imporditud kaladest püütud ebaseaduslikult2.

Lisateave

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

MEMO/12/859

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar