Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. října 2012

Zelená první evropské občanské iniciativě, jež využívá serverů Komise

Poté, co lucemburské orgány poskytly jejímu elektronickému systému sběru patřičné osvědčení, se Fraternité 2020 stala první evropskou občanskou iniciativou, která zahájila shromažďování projevů podpory a využívá při tom hostingu na serverech Evropské komise. Cílem iniciativy Fraternité 2020 je „posílit výměnné programy EU – jako je Erasmus, či Evropská dobrovolná služba – a tím přispět ke sjednocení Evropy založeném na solidaritě mezi občany“. Zároveň byla první evropskou občanskou iniciativou, kterou Komise zaregistrovala.

Komise v červenci nabídla evropským občanským iniciativám hosting na vlastních serverech. Přímo tak reagovala na problémy, které hlásili někteří organizátoři a které souvisely s hledáním vhodných řešení pro vytváření a hosting příslušných elektronických systémů sběru. Rovněž se zavázala, že bude organizátorům, kteří mají zájem o využití této služby, pomáhat se získáním osvědčení pro jejich elektronické systémy sběru, aby mohli začít sbírat prohlášení o podpoře co nejdříve.

Od té doby Komise úzce spolupracovala s organizátory a Státním střediskem informačních technologií při lucemburském Ministerstvu pro státní správu a administrativní reformu. Toto středisko se stará o certifikaci informačních systémů v Lucembursku, kde jsou umístěny servery Komise.

Tato úzká spolupráce nyní přinesla konkrétní výsledky. Iniciativa „Fraternité 2020“ podepsala s Komisí dohodu o hostingu a Státní středisko informačních technologií udělilo osvědčení jejímu elektronickému systému sběru, což byl poslední krok před tím, než mohl na serverech Komise začít online sběr prohlášení o podpoře této iniciativy. Internetová stránka je k dispozici ode dneška.

Místopředseda Komise Šefčovič prohlásil: „Tento výsledek dokazuje, že Komise je zcela odhodlána dovést tento nový nástroj participativní demokracie k úspěchu. Již dříve jsem řekl, že organizátoři prvních iniciativ nebudou muset čelit žádným nepřekonatelným překážkám pro realizaci svých iniciativ a toto své ujištění jsem myslel vážně. Chtěl bych poděkovat lucemburským orgánům a zejména ministryni Octavii Modertové. Jejich vynikající spolupráce umožnila Komisi tento svůj závazek splnit.“

Luca Copetti, zástupce výboru občanů pro Fraternité 2020, uvedl: „Jsme nadšeni z toho, že jsme právě začali sbírat prohlášení o podpoře naší iniciativě. Již dlouho si přejeme prostřednictvím tohoto nového nástroje nadnárodní demokracie podpořit vizi sjednocení Evropy založeném na solidaritě mezi občany. S přípravou jsem začali před více jak dvěma lety, což nám poskytlo výhodu v momentě, kdy vstoupilo v platnost příslušné nařízení. Jsme první iniciativou, kterou Komise zaregistrovala, a proto jsme čelili řadě problémů, které nebylo možné předvídat. Jsme vděčni za to, že nám Komise pomohla je překonat a že se nyní můžeme soustředit na vyvolání skutečné evropské debaty o našich návrzích, která doufejme vyústí v dosažení požadované úrovně podpory.“

Lucemburská ministryně Octavie Modertová uvedla: „Cítím se poctěna tím, že jsme mohla dát osvědčení prvnímu elektronickému systému sběru pro evropskou občanskou iniciativu v Lucembursku a tím přispět k tomu, že evropští občané dostanou do ruky silný nástroj participativní demokracie na úrovni EU. Jsem obzvláště ráda za to, že toto osvědčení se ukázalo být opravdovým příkladem evropského uvažování, neboť vycházelo ze spolupráce mezi Evropskou komisí a útvary Státního střediska informačních technologií, které spadá pod mou působnost. Lucembursko je hrdé na to, že hostí servery pro elektronické systémy sběru a ochotně nabízí své služby pro další spolupráci s Komisí, aby se tomuto nástroji participace dostalo dobrého zacházení a organizátorům evropských iniciativ byla poskytnuta dlouhodobá řešení.“

Tuto novinu taktéž přivítali oba zpravodajové evropské občanské iniciativy v Evropském parlamentu. Poslanec EP Alain Lamassoure uvedl: „Jsem velmi potěšen tím, že se díky úsilí Komise podařilo splnit všechny technické podmínky pro to, aby se mohli občané EU podílet na tvorbě práva EU.“

Poslankyně Zita Gurmai k tomu řekla: „Jsem velmi ráda, že první zaregistrovaná iniciativa nyní může na internetu začít sbírat podpisy. Věřím, že diskuse, kterou tato iniciativa vyvolá, posune evropskou debatu o úroveň výše. Spolupráce mezi zúčastněnými stranami ukázala, že tam, kde je vůle, se vždy najde způsob, jak překonat technické obtíže. Věřím tomu, že tímto duchem spolupráce se budou nadále řídit každodenní kroky, jež je nezbytné učinit, aby se tento nástroj participativní demokracie stal hodnotným přínosem pro evropské občany.“

Fraternité 2020 je první evropskou občanskou iniciativou, která využije hostingu Evropské komise, ale není první iniciativou, která začala se sběrem prohlášení o podpoře na internetu. Toto prvenství má iniciativa „Right 2 Water“, která využívá soukromý hosting. Obě iniciativy využívají volně dostupný software pro elektronické systémy sběru, který poskytla Komise.

Komise vedle toho zaregistrovala deset dalších iniciativ, z nichž čtyři již s Komisí podepsaly dohodu o hostingu pro jejich elektronické systémy sběru a měly by být schopny začít sbírat prohlášení o podpoře co nejdříve.

Seznam probíhajících iniciativ:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing?lg=cs

Fraternité2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Otázky a odpovědi týkající se evropských občanských iniciativ:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_cs.htm

Kontaktní údaje:

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

Antonio Gravili (+32 22954317)


Side Bar