Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 oktober 2012

Armoedebestrijding: Commissie stelt nieuw fonds voor Europese hulp aan de minstbedeelden voor

De Europese Commissie heeft voorgesteld een fonds op te richten om de minstbedeelden in de EU te helpen. Het voorstel behelst de oprichting van een fonds dat steun biedt aan regelingen van de lidstaten voor verstrekking van voedsel aan de minstbedeelden en kleding en andere essentiële goederen aan daklozen en aan achtergestelde kinderen. Het voorstel wordt nu aan het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU ter goedkeuring voorgelegd.

In haar voorstel van juni 2011 voor een meerjarig financieel kader (zie IP/11/799) voorzag de Commissie in een begroting van 2,5 miljard euro voor het fonds voor de periode 2014-2020. De lidstaten zouden 15 % van de kosten van hun nationale programma's voor hun rekening moeten nemen; de resterende 85 % zou uit het fonds komen.

Commissievoorzitter José Manuel Durão Barroso verklaarde: "Wij hebben op Europees niveau nieuwe solidariteitsmechanismen en afdoende middelen nodig om achtergestelden en (kans)armen te helpen: velen van hen verkeren in echte sociale nood. Dat is het doel van het vandaag goedgekeurde Fonds voor Europese hulp aan minstbedeelden."

László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, merkte op: "Het voorgestelde nieuwe fonds zal tastbare hulp bieden om de zwaksten in de Europese samenleving te helpen met hun integratie in de maatschappij. Het zal een zichtbaar bewijs zijn van de solidariteit van de EU met degenen die het zwaarst zijn getroffen door de economische en sociale crisis. Ik hoop dat de lidstaten en het Europees Parlement dit voorstel en de bijbehorende begroting spoedig zullen goedkeuren, zodat de mensen in nood zo snel mogelijk kunnen worden geholpen. "

Als het voorstel wordt goedgekeurd, zullen lidstaten financiële steun kunnen aanvragen voor programma's en regelingen die lopen van 2014 tot 2020 en die via partnerorganisaties voedsel aan de minstbedeelden en kleding en andere essentiële goederen (zoals schoenen, zeep en shampoo) aan daklozen en achtergestelde kinderen verstrekken.

Het voorstel zou de nationale autoriteiten aanzienlijke flexibiliteit geven om de steun in overeenstemming met hun nationale regelingen te plannen en te verstrekken. Gedetailleerde criteria voor toekenning van steun zou de verantwoordelijkheid zijn van de lidstaten, of zelfs van de partnerorganisaties, omdat zij het best geplaatst zijn om de steun op de lokale behoeften af te stemmen.

Partnerorganisaties, die vaak niet-gouvernementeel zijn, zouden verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van voedsel en goederen aan de minstbedeelden. Om aan de sociale-cohesiedoelstellingen van het fonds te voldoen, zouden partnerorganisaties niet alleen materiële bijstand moeten geven aan de minstbedeelden maar zouden zij ook het nodige moeten doen aan hun sociale integratie. Het fonds zou dergelijke bijkomende maatregelen ook kunnen ondersteunen.

Nationale autoriteiten zouden het fonds kunnen gebruiken om voedsel of goederen te kopen en die ter beschikking te stellen van de partnerorganisaties of om de partnerorganisaties direct te voorzien van financiering voor die doeleinden. Het voorstel voorziet ook in de mogelijkheid om voedsel uit interventievoorraden te gebruiken, voor zover die er zijn.

Achtergrond

De EU heeft in de Europa 2020-strategie toegezegd het aantal mensen dat in armoede leeft of door armoede dreigt te worden getroffen, met minstens 20 miljoen te doen afnemen.

In de EU dreigen 116 miljoen mensen door armoede of sociale uitsluiting te worden getroffen en hebben ongeveer 40 miljoen te lijden van ernstige materiële ontbering.

Een van de belangrijkste kenmerken van materiële ontbering is dat men niet over voldoende voedsel of voedsel van voldoende kwaliteit beschikt. In 2010 kon 8,7 % van de bevolking van de EU — meer dan 43 miljoen mensen — zich niet om de andere dag een maaltijd veroorloven met vlees, kip, vis (of een vegetarisch equivalent), wat door de Wereldgezondheidsorganisatie als een basisbehoefte is aangemerkt. De eerste gegevens voor 2011 wijzen op een verslechtering van deze situatie.

Een bijzonder ernstige vorm van materiële ontbering is dak- en thuisloosheid, waarvan de omvang moeilijk met zekerheid kan worden vastgesteld. Naar schatting waren er in 2009/2010 echter 4,1 miljoen daklozen in Europa. Dak- en thuisloosheid zijn recentelijk toegenomen door de sociale impact van de financiële en economische crisis en de toenemende werkloosheid. Nog verontrustender is dat het bij daklozen steeds vaker gaat over gezinnen met kinderen, jongeren en mensen met een migrantenachtergrond.

Er zijn in de EU 25,4 miljoen kinderen die door armoede of sociale uitsluiting getroffen dreigen te worden. Kinderen lopen in het algemeen een groter risico om door armoede of sociale uitsluiting getroffen te worden dan de rest van de bevolking (27 % tegenover 23 % voor de totale bevolking). En als dat gebeurt worden zij niet alleen blootgesteld aan ondervoeding, maar ook aan materiële ontbering. Zo kunnen 5,7 miljoen kinderen zich bijvoorbeeld geen nieuwe kleren veroorloven en hebben 4,7 miljoen kinderen geen twee paar goed passende schoenen (inclusief een paar voor alle weertypen). Kinderen die te lijden hebben van materiële ontbering hebben een grotere kans dan andere kinderen om slecht te presteren op school, een slechte gezondheid te hebben en als volwassene niet al hun mogelijkheden te verwezenlijken.

Het belangrijkste instrument van de Europese Unie om inzetbaarheid te ondersteunen, armoede te bestrijden en sociale integratie te bevorderen, is en blijft het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit structureel instrument investeert direct in de vaardigheden van de mensen en streeft ernaar hun waarde op de arbeidsmarkt te verbeteren. Sommige van de meest kwetsbare burgers die te lijden hebben van de meest extreme vormen van armoede, staan echter te ver van de arbeidsmarkt om van de sociale integratiemaatregelen van het Europees Sociaal Fonds gebruik te kunnen maken.

Het Food Distribution programme for the Most Deprived People (MDP) van de EU is sinds 1987 een belangrijke bron van steun voor organisaties die rechtstreeks in contact staan met de minstbedeelden in de samenleving door deze van voedsel te voorzien. Het verdeelt momenteel ongeveer 500 000 ton voedsel per jaar ten behoeve van achtergestelden. Het werd gecreëerd om passend gebruik te maken van de toenmalige landbouwoverschotten. Aangezien opeenvolgende hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar verwachting zullen leiden tot een vermindering van de interventievoorraden en tot grote onvoorspelbaarheid voor de periode 2011-2020, zal het MDP aan het einde van 2013 worden stopgezet. Het voorgestelde fonds voor Europese hulp aan de minstbedeelden zal het MDP vervangen en verbeteren.

Nadere informatie

Zie MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

De website van commissaris László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Het recentste driemaandelijks overzicht van de Europese werkgelegenheid en sociale stand van zaken:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Ga voor een abonnement op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie naar: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Contact:

Jonathan Todd +32 22994107

Nadège Defrère +32 22964544


Side Bar