Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 октомври 2012 г.

Изпитвания на аварийни натоварвания: високите стандарти за безопасност са потвърдени, но е необходимо по-нататъшно подобряване

Стандартите за безопасност на атомните електроцентрали в Европа по принцип са високи, но се препоръчват по-нататъшни подобрения на показателите на безопасността за почти всички европейски атомни централи. Независимо от това националните органи по безопасността стигнаха до заключението, че няма повод за затваряне на атомни електроцентрали. Това е същината на днешното съобщение на Европейската комисия относно резултатите от изпитванията на аварийни натоварвания на атомните централи. Тези изпитвания показаха, че не всички стандарти за безопасност, препоръчвани от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и не всички най-добри международни практики се прилагат във всички държави членки. Комисията ще следи отблизо изпълнението на препоръките и в същото време ще предложи законодателни мерки за по-нататъшно повишаване на ядрената безопасност в Европа.

Комисарят по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: Изпитванията на аварийни натоварвания показаха в какво сме добри и къде трябва да търсим подобрение. Изпитванията бяха сериозни и бяха успешни. Като цяло положението е удовлетворително, но няма място за самодоволство. Всички участващи органи трябва да работят, за да гарантират, че във всяка една атомна електроцентрала в Европа се прилагат най-високите стандарти за безопасност. В интерес на безопасността на нашите граждани“.

Освен че доведоха до препоръчването на многобройни характерни за централите технически подобрения, изпитванията на аварийни натоварвания показаха, че международните стандарти и практики не са били приложени навсякъде. Освен това трябва да бъдат извлечени поуки от Фукушима. По-специално те включват:

  • Опасност от земетресения и наводнения. Сегашните стандарти за изчисляване на риска не се прилагат за 54 реактора (за риск от земетресения) и съответно за 62 реактора (за риск от наводнения) от проверени 145. Изчисляването на риска следва да се извършва въз основа на период от 10 000 години, вместо много по-кратките срокове, използвани понякога.

  • Във всяка атомна електроцентрала следва на място да са на разположение сеизмични измервателни уреди за измерване и предупреждаване за възможни земетресения. Тези измервателни уреди следва да бъдат инсталирани или подобрени при 121 реактора.

  • Следва да има инсталирани системи за контролирано изпускане от херметичната обвивка, снабдени с филтри, които да позволяват безопасно снижаване на налягането в херметичната обвивка на реактора в случай на авария. 32 реактора все още не са оборудвани с такива системи.

  • Съоръженията за справяне с тежки аварии трябва да се съхраняват на места, защитени дори в случай на общо разрушаване, откъдето те да са бързо достъпни. Засега това не е така при 81 реактора в ЕС.

  • В случай че при авария главната контролна зала стане непригодна за хора, трябва да бъде на разположение резервна аварийна контролна зала. Такива зали все още не са на разположение за 24 реактора.

Последващо наблюдение:

Националните регулаторни органи ще изготвят и до края на 2012 г. ще предоставят национални планове за действие с график за изпълнение. В началото на 2013 г. тези планове ще бъдат подложени на партньорски проверки, за да се потвърди, че препоръките от изпитванията на аварийни натоварвания се прилагат адекватно и по прозрачен начин в цяла Европа. Комисията възнамерява да докладва за прилагането на препоръките от изпитванията на аварийни натоварвания през юни 2014 г. при пълно партньорство с националните регулатори.

В допълнение към конкретните технически констатации и препоръки Комисията направи преглед на действащата европейска нормативна уредба за ядрена безопасност и в началото на 2013 г. ще представи преработен вариант на настоящата директива за ядрена безопасност. Предложените изменения ще бъдат съсредоточени върху изискванията за безопасност, задачите и правомощията на регулаторните органи в областта на ядрената енергетика, прозрачността, както и върху наблюдението.

Ще последват допълнителни предложения относно застраховането и отговорността за ядрените обекти и относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи. Процесът на изпитване на аварийни натоварвания също така подчерта необходимостта от допълнителна работа върху ядрената сигурност (предотвратяване на злоумишлени действия), за която основната отговорност носят държавите членки.

Контекст:

След аварията във Фукушима през март 2011 г. Европейският съвет призова за изчерпателни и прозрачни оценки на риска и безопасността на всички атомни електроцентрали в ЕС.

Основната цел на изпитванията на аварийни натоварвания беше да се направи оценка на устойчивостта на атомните електроцентрали в случай на природни бедствия. Това означава по-специално наводнения и земетресения. Беше извършена едновременна оценка на двата сценария. Самолетните катастрофи бяха обхванати дотолкова, доколкото те имат същия ефект като вълните цунами и земетресенията, което ще рече, че предизвикват изключване на нормалните функции за безопасност и охлаждането.

Тези изпитвания на аварийни натоварвания се състояха от три етапа. На първия етап операторите на атомните електроцентрали си направиха самооценка, на втория — националните регулаторни органи оцениха тези самооценки и изготвиха доклади за страната. На третия етап тези доклади бяха анализирани от многонационални екипи в процес на партньорска проверка, организирана от ENSREG. Освен това екипите за партньорска проверка посетиха площадки на атомни електроцентрали. 17 държави участваха изцяло в изпитванията на аварийни натоварвания (всички 14 държави от ЕС с работещи атомни електроцентрали, Литва, чиято централа е на етапа на извеждане от експлоатация, Украйна и Швейцария).

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

MEMO/12/731

За контакти :

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar