Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 25 września 2012 r.

Europejski Dzień Języków: magia wielojęzyczności, od platformy „speak-dating” i koktajli językowych po zabawę w bibliotecznych „łaźniach”

Nikomu nie zabraknie słów: od wielojęzycznej sesji „speak-datingu” w Pradze, „world café” w Sofii, konkursu rapowania w Åarhus czy komponowania „koktajli” z języków europejskich w Budapeszcie po wieczór poezji obcojęzycznej w Cardiff i „łaźnie językowe” w 30 bibliotekach w Berlinie – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji Europejskiego Dnia Języków, który jutro, 26 września, będzie obchodzony w różnych miejscach w Europie (zob. lista wydarzeń). Komisja Europejska uczci tę okazję poprzez zorganizowanie specjalnego spotkania w Limassol (Cypr), podczas którego ponad 400 reprezentantów będzie dyskutować nad sposobami poprawy uczenia się języków obcych oraz omówi rolę języków w zglobalizowanym świecie.

„Czasem ludzie zadają mi pytanie, czy języki naprawdę mają znaczenie w dobie globalizacji. Moja odpowiedź jest prosta: dzień, w którym Europa nie będzie mówić w żadnym ze swoich wielu języków, to dzień, w którym Europa przestanie istnieć – jako idea, jako projekt. Jednym z najważniejszych celów UE jest wspólne budowanie lepszego społeczeństwa przy pełnym poszanowaniu naszych różnic. Język jest nieodzownym elementem tego projektu. Jeśli zaprzestaniemy dokładać starań, by poznawać języki naszych sąsiadów, mniej prawdopodobne będzie, że zrozumiemy ich troski i obawy. Z tego powodu nauczanie i uczenie się języków obcych stanowią jeden z priorytetów nowego programu Erasmus dla wszystkich”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Europejski Dzień Języków, organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy, jest obchodzony co roku, począwszy od 2001 r. W ramach kampanii „Talk to me!” prowadzonej przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu (Austria) Rada Europy wspiera również promowanie szerokiego zakresu inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości w swoich 47 państwach członkowskich. Organizowane wydarzenia koncentrują się na zachęcaniu osób w każdym wieku, uczących się lub nie, do podjęcia nauki języków oraz świętowania różnorodności kulturowej i językowej.

Dzięki Erasmusowi dla wszystkich, nowemu programowi na rzecz edukacji, szkoleń i młodzieży na lata 2014-2020, w sprawie którego Komisja Europejska złożyła już wniosek, zwiększy się wsparcie dla nauczania i uczenia się języków obcych. W programie przewidziano znaczne zwiększenie finansowania, które umożliwi nawet 5 milionom osób otrzymanie unijnych dotacji na studia, szkolenie lub wolontariat za granicą – oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z obecnymi programami na lata 2007–2013. Jednym z głównych celów takiej „mobilnej” nauki jest poprawa kompetencji językowych oraz zwiększenie międzykulturowego zrozumienia.

Kolejne kroki

Wniosek dotyczący programu „Erasmus dla wszystkich” jest obecnie omawiany w Radzie i Parlamencie Europejskim; jego przyjęcie przewiduje się na pierwszą połowę 2013 r.

W dniu 27 września, na konferencji „Wielojęzyczność w Europie” w Limassol, komisarz Androulla Vassiliou przyzna nagrody pięciu projektom, które wyróżniły się wyjątkowymi wynikami jeśli chodzi o promowanie nauczania i uczenia się języków obcych.

Kontekst

W Unii Europejskiej mówi się wieloma językami: istnieją 23 języki oficjalne (a po przystąpieniu Chorwacji do UE w przyszłym roku ich liczba wzrośnie do 24), jak również około 60 języków regionalnych i mniejszościowych oraz ponad 175 języków, którymi posługują się migranci.

UE inwestuje obecnie miliard euro rocznie na działania podnoszące umiejętności językowe i inne kompetencje poprzez inicjatywy takie jak program „Erasmus”, który umożliwia studentom odbycie części studiów lub szkolenia w ramach praktyk zawodowych w innym kraju. Każdego roku ponad 400 000 osób, głównie młodych, korzysta ze stypendiów unijnych w ramach programów „Erasmus” (szkolnictwo wyższe), „Leonardo da Vinci” (szkolenia zawodowe) i „Młodzież w działaniu” (wolontariat/praca z młodzieżą), aby pracować, studiować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto UE inwestuje ok. 50 mln euro rocznie we wspieranie działań i projektów związanych z językami.

Konferencję „Wielojęzyczność w Europie” w Limassol zorganizowano, by uczcić 10. rocznicę obrad Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r., podczas których szefowie państw i rządów postulowali, aby wprowadzić nauczanie dwóch języków obcych od najmłodszych lat oraz ustanowić wskaźnik kompetencji językowych w celu mierzenia postępów w nauce języka. Na konferencji zorganizowana zostanie wystawa przedstawiająca wyróżniające się projekty europejskie na rzecz nauczania języków oraz informacje na temat służb językowych Unii Europejskiej oraz mediów specjalizujących się w sprawach europejskich.

W celu uznania innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków ponad 10 lat temu ustanowiono Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych. W Limassol komisarz Vassiliou przyzna pierwszą nagrodę w ramach Europejskiego Znaku Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych. Koordynatorzy z każdego państwa uczestniczącego w tej inicjatywie nominowali do nagrody po jednym krajowym projekcie dotyczącym języków, charakteryzującym się wyjątkową wartością dodaną dla Europy. Europejskie jury oceniło projekty i wybrało pięciu zwycięzców.

W 2013 r. Komisja Europejska i Rada Europy zamierzają podpisać oficjalne porozumienie o partnerstwie, które zacieśni ich współpracę w zakresie wielojęzyczności i nauczania języków w takich obszarach jak: sposoby oceny, uznawanie kwalifikacji, wymiana doświadczeń i danych, narzędzia oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, nauczanie języka kraju przyjmującego dla dorosłych migrantów oraz nauczanie głównego języka, w którym prowadzone jest kształcenie w danym kraju, dla dzieci wywodzących się ze środowisk migranckich.

Informacje dodatkowe

MEMO/12/703 Najczęściej zadawane pytania dotyczące wielojęzyczności i uczenia się języków

Komisja Europejska: Strona internetowa poświęcona językom

Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych

Języki atutem w biznesie i na rynku pracy

Służby Komisji Europejskiej: Tłumaczenia ustne i pisemne

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar