Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise navrhuje, aby se rok 2013 stal „Evropským rokem občanů“

Brusel, 11. srpna 2011 – Občanství Unie a práva s ním spojená tvoří jeden z klíčových pilířů Evropské unie. Komise dnes s ohledem na blížící se 20. výročí zavedení občanství Unie v rámci Maastrichtské smlouvy dne 1. listopadu 1993 navrhla, aby se rok 2013 stal „Evropským rokem občanů“.

Za dvacet let od vzniku občanství Unie bylo dosaženo viditelného pokroku, který přímo ovlivňuje životy milionů občanů. Uveďme několik příkladů za všechny: cestování do zahraničí dnes již není tak nákladné, nedochází ke zdržením při kontrole na hranicích, existují záruky u organizovaných dovolených, je k dispozici přístup ke zdravotnickým službám a telefonování mezi státy je levnější. To je jen pár výhod plynoucích z občanství EU. Cílem Komise je postarat se o odstranění zbývajících překážek, s nimiž se lidé setkávají při výkonu svých práv v zahraničí.

Volný pohyb je nejvyužívanějším právem v Evropské unii. Je synonymem občanství Unie. Podniky i občané ho mohou bohatě využívat, neboť EU postupně odstraňuje vnitřní překážky volného pohybu zboží, služeb a osob. Chci budovat na dosažených úspěších, aby se všichni občané EU cítili příjemně při cestování, nakupování, studiu, nebo pokud se budou chtít usídlit v jiném členském státě EU“, uvedla místopředsedkyně a komisařka EU odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová. Pokud Evropané neznají svá práva, nemohou je účinně uplatňovat. Na 48 % Evropanů má dnes pocit, že nejsou o svých právech dobře informováni. Evropský rok občanů nám pomůže tuto situaci změnit. Bude dobrou příležitostí k připomenutí, jak pro nás Evropská unie může být přínosem.“

Souvislosti

Svoboda pohybu je nejvyužívanějším právem spadajícím do občanství EU (viz tisková zpráva č. 14/2011). Opravdu stále více a více Evropanů tohoto práva využívá a žije v jiném členském státě EU. Podle odhadu v roce 2009 žilo mimo členský stát svého původu 11,9 milionu občanů. V roce 2010 tento počet vzrostl na 12,3 milionu (STAT/11/105). Díky občanství EU (které nenahrazuje občanství členského státu, pouze jej doplňuje) mají občané EU přístup k celé řadě práv ve všech členských státech EU, včetně práva mít jako spotřebitelé přístup ke zboží a službám v jiném členském státě a práva mít jako občané přístup ke vzdělání, práva na uznání své odborné kvalifikace, na přístup ke zdravotní péči, práva na získání či zachování práv na sociální zabezpečení nebo práva volit či kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě svého bydliště.

Zatímco více než jedna třetina (35 %) pracovníků by uvažovala o zaměstnání v jiném členském státě, téměř každý pátý se domnívá, že mu v opravdovém uskutečnění tohoto cíle brání stále mnoho překážek. Vedle jazykových obtíží je nejdůležitější překážkou chronický nedostatek informací. Průzkum z roku 2010 ukázal, že se příliš mnoho lidí stále necítí být adekvátně informováno o svých právech: pouze 43 % zná význam pojmu „občan Evropské unie“a téměř polovina občanů EU (48 %) uvedla, že „není dobře informována“ o svých právech (viz příloha).

Zpráva o občanství EU z roku 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) navíc prokázala, že skutečně stále přetrvává mnoho překážek, které lidem brání přestěhovat se do zahraničí nebo je od toho odrazují. Ve zprávě bylo uvedeno 25 konkrétních opatření, která mají tyto zbývající překážky odstranit. Jedním z nich je „zlepšení informovanosti občanů EU o tomto jejich statusu a právech i jejich významu v běžném životě. Za tímto účelem navrhne, aby byl rok 2013 vyhlášen Evropským rokem občanů, a uspořádá v tomto roce cílené akce s tematikou občanství EU a politik EU, jež s občanským životem souvisejí“. Evropský rok občanů bude charakteristický tím, že naváže na Zprávu o občanství EU: v roce 2013 Komise zveřejní akční plán, který umožní dokončit odstraňování přetrvávajících překážek, jež nadále brání výkonu práv občanů Unie.

Evropská komise tím, že rok 2013 ustanoví Evropským rokem občanů, plní příslib obsažený ve Zprávě o občanství EU a reaguje na výzvu Evropského parlamentu k zorganizování tohoto roku.

Účelem Evropského roku občanů je usnadnit občanům Unie uplatňování jejich práva volně se pohybovat a pobývat v rámci EU tak, že jim zajistí bezproblémový přístup k informacím o jejich právech. Konkrétním cílem Evropského roku občanů je:

  • zvýšit informovanost občanů o jejich právu na volný pobyt v rámci Evropské unie,

  • zvýšit informovanost občanů o tom, jak mohou využívat práv EU a politik, a stimulovat jejich aktivní účast na tvorbě politik Unie,

  • stimulovat diskusi o dopadu a potenciálu práva na volný pohyb, zejména pokud jde o soudržnost a vzájemné chápání mezi lidmi.

U příležitosti Evropského roku občanů bude v roce 2013 uspořádána řada akcí, konferencí a seminářů v celé EU, a to na unijní, vnitrostátní, regionální či místní úrovni. Komise má rovněž v plánu zlepšit viditelnost vícejazyčných internetových portálů „Europe Direct“ a „Your Europe“, které jsou klíčovými prvky souhrnného informačního systému o právech občanů Unie, jakož i úlohu a viditelnost nástrojů, jejichž úkolem je pomoci s řešením problémů (např. SOLVIT), což by mělo občanům Unie umožnil svá práva lépe využívat a bránit.

Navrhovaný rozpočet na činnosti související s Evropským rokem občanů 2013 činí 1 milion EUR.

Dnešní rozhodnutí musí ještě schválit Evropský parlament a Rada ministrů „řádným legislativním postupem“ (spolurozhodováním). Aby měl Evropský rok občanů silný a trvalý dopad, Komise očekává úzkou spolupráci s ostatními orgány EU (zejména Evropským parlamentem) a s členskými státy.

Další informace

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

PŘÍLOHA

Zdroj: Bleskový průzkum Eurobarometru 294 „Občanství Evropské unie“, říjen 2010

Kontaktní osoby :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar