Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия предлага 2013 г. да бъде „Европейска година на гражданите“

Брюксел, 11 август 2011 г. — Гражданството на Съюза и правата, свързани с него, са едни от основните стълбове на Европейския съюз. За да отбележи 20-годишнината от създаването на гражданство на Съюза по силата на Договора от Маастрихт от 1 ноември 1993 г., Европейската комисия предложи днес да обяви 2013 г. за „Европейска година на гражданите“.

20 години след създаването на гражданството на Съюза бе постигнат осезаем напредък, който пряко засяга живота на милиони хора. Да вземем само един пример: в наши дни пътуването в чужбина е свързано с по-малко пътни разходи, безпроблемно преминаване на границите, гаранции за пакетни почивки, достъп до системите за здравеопазване и по-евтини телефонни разговори до дома. Това са само някои от ползите от гражданството на ЕС. Целта на Комисията е да направи необходимото за премахването на оставащите пречки, пред които са изправени хората при упражняването на правата си в чужбина.

Свободното движение е най-съкровеното право в Европейския съюз. То отразява същността на гражданството на Съюза. Предприятията и гражданите извличат огромна полза от продължаващото премахване в ЕС на вътрешните бариери пред свободното движение на стоки, услуги и хора. Трябва да продължим с постиженията в тази насока, така че всички граждани на ЕС да се чувстват комфортно, когато пътуват, пазаруват, учат или се установяват в друга държава-членка на ЕС, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, еврокомисар по въпросите на правосъдието и гражданството.Ако европейците не знаят правата си, те не могат да ги упражняват ефективно. Днес 48 % от европейците смятат, че не са добре информирани относно правата си. Европейската година на гражданите ще ни помогне да променим това. Това ще бъде добра възможност да се припомни на хората какво Европейският съюз може да направи за всеки един от нас.“

Контекст

Свободата на движение е най-съкровеното право от гражданството на ЕС (вж. съобщение за медиите № 14/2011). Все повече и повече европейци се възползват от това право и живеят в друга държава-членка на ЕС: през 2009 г. около 11,9 милиона граждани на ЕС са живели в държава от ЕС, различна от тяхната собствена; през 2010 г. тази цифра нарасна на 12,3 милиона (STAT/11/105). Благодарение на гражданството на ЕС — което не замества националното гражданство, а е допълнение към него гражданите на ЕС имат достъп до широк кръг от права във всички държави-членки на ЕС. Това включва права, като потребители, на достъп до стоки и услуги в други държави-членки и правото, като граждани, на достъп до образование, на признаване на професионални квалификации, на достъп до здравеопазване, на придобиване или запазване на социалноосигурителни права или правото да гласуват и да се кандидатират в изборите за Европейския парламент и в общински избори в държавата-членка на пребиваване.

Въпреки това при все че повече от една трета (35 %) от работниците биха започнали работа в друга държава-членка, почти една пета от тях все още считат, че има твърде много препятствия, за да го направят. Постоянната липса на информация, както и езиковите трудности са най-съществената бариера пред трансграничното пътуване до местоработата. Проучване от 2010 г. показа, че твърде много хора все още не се чувстват адекватно информирани за различните права, от които могат да се ползват: само 43 % знаят значението на термина гражданин на Европейския съюз“ и почти половината от европейските граждани (48 %) посочват, че „не са добре информирани“ относно своите права (вж. приложението).

Освен това Докладът за гражданството на ЕС за 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) показа, че в действителност остават много бариери, които възпрепятстват или разубеждават хората да се преместват в чужбина. Докладът очерта 25 конкретни действия за премахване на тези оставащи препятствия. Едно от тях е да се „повиши осведомеността на гражданите по отношение на статута, правата им на европейски граждани и на значението на това гражданство в ежедневието им, като се предложи 2013 г. да стане Европейска година на гражданите и като се организират целеви събития на тема гражданство на ЕС и политики на ЕС, свързани с гражданството, през тази Европейска година“. Мерките във връзка с Доклада за гражданството на ЕС ще бъдат основна тема за Европейската година на гражданите: през 2013 г. Комисията ще публикува план за действие за окончателното премахване на оставащите пречки, които възпрепятстват гражданите да упражняват правата си на граждани на Съюза.

С определянето на 2013 г. за Европейска година на гражданите Европейската комисия изпълнява обещанието, дадено в Доклада за гражданството на ЕС, и отговоря на призива на Европейския парламент за определяне на такава година.

Целта на Европейската година на гражданите е да се улеснят гражданите на Съюза при упражняване на правото им да се движат и пребивават свободно в рамките на ЕС, като се гарантира техният лесен достъп до информация относно правата им. По-конкретно целта на годината е:

  • да се повиши осведомеността на гражданите относно правото им да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз;

  • да се повиши осведомеността на гражданите относно това как могат да се възползват от правата и политиките на ЕС и да се стимулира активното им участие в разработването на политики на Съюза;

  • да се стимулира дебатът за въздействието и потенциала на правото на свободно движение, по-специално по отношение на засилването на социалното сближаване и взаимното разбирателство.

С цел отбелязване на Европейската година на гражданите2013“ ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари на територията на ЕС на европейско, национално, регионално или местно равнище. Комисията също така планира да подсили видимостта на многоезичните уеб портали Europe Direct и Your Europe като ключови елементи на информационната система на принципа „обслужване на едно гише“ относно правата на гражданите на Съюза. Тя предвижда да подсили също ролята и видимостта на инструменти за разрешаване на проблеми, като например SOLVIT, за да се даде възможност на гражданите на Съюза по-добре да упражняват и защитават своите права.

Предложеният бюджет за дейностите, които ще се извършат по време наЕвропейската година на гражданите2013“, е 1 млн. евро.

Днешното решение ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от Съвета на министрите в съответствие собикновената законодателна процедура(съвместно вземане на решение). Комисията се надява да работи в тясно сътрудничество с останалите институции на ЕС, и по-специално с Европейския парламент и с държавите-членки, за да гарантира силен и траен ефект от тази Европейска година.

За повече информация

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

ПРИЛОЖЕНИЕ

Източник: Флаш Евробарометър 294 „Гражданство на Европейския съюз“, октомври 2010 г.

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar