Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

EU:s agenda för integration – invandrare som integreras väl stärker EU ekonomiskt och kulturellt

Bryssel den 20 juli 2011 – Idag antog kommissionen EU:s agenda för integration av tredjelandsmedborgare för att öka de ekonomiska, sociala och kulturella fördelarna av migrationen i Europa. I agendan lägger man tonvikten på invandrarnas fullständiga deltagande i alla aspekter av samhällslivet och betonar de lokala myndigheternas avgörande roll.

En lyckad integration innebär att invandrare får tillfälle att delta fullt ut i samhällslivet i sitt nya hemland. Det innebär att lära sig det språk som talas i det mottagande landet, få tillgång till sysselsättning och utbildning och att ha socioekonomisk kapacitet att försörja sig själv, vilket är avgörande faktorer för en lyckad integration. Hittills har integrationen av invandrare inom EU inte varit särskilt framgångsrik. Vi måste alla göra mer – för de människor som kommer hit, men också eftersom välintegrerade invandrare är en tillgång för EU, eftersom de berikar våra samhällen kulturellt och ekonomiskt, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inre frågor.

En kvalitativ Eurobarometer om integration som genomfördes i våras lades också fram idag. Genom den öppnas möjligheter till åsiktsutbyte mellan EU-medborgare och invandrare och detta visar att de har många gemensamma synpunkter på integration. Det råder allmän enighet om vikten av samspel i arbetslivet och i skolan och om de positiva bidrag som invandrarna bidrar med i det lokala kulturlivet. Båda grupperna är överens om vad det är som gör att integrationen lyckas: att man kan språket, har ett jobb och förstår den lokala kulturen. Unionsmedborgare och invandrare som deltog i undersökningen är även eniga om att större ansträngningar behövs från alla sidor för att utnyttja invandringens fördelar fullt ut. Bristande språkkunskaper och segregeringen av invandrare i missgynnade stadsdelar uppfattas som de främsta hindren för integrationen. Dessa frågor kräver beslutsamma och konsekventa åtgärder från alla.

Bakgrund

Mångfalden som kommer från invandringen – om den hanteras rätt – kan bli en konkurrensfördel och en källa till dynamik för EU:s ekonomier. Om EU skall kunna nå sitt mål att bringa sysselsättningen till 75% senast 2020 är det ytterst viktigt att avlägsna hinder för invandrares tillgång till sysselsättning – inte minst eftersom arbetskraften inom EU minskar till följd av den demografiska utmaning som EU står inför. EU:s arbetskraft kommer att minska med omkring 50 miljoner fram till 2060 jämfört med 2008 – år 2010 fanns det 3,5 personer i arbetsför ålder (20–64 år) för varje person över 65 år, och år 2060 väntas förhållandet bli 1,7 till 1. I kommissionens agenda 2010 för ny kompetens och nya arbetstillfällen, uppskattar man att i behovet av vårdare för äldre kommer det att 2020 finnas en brist på cirka 1 miljoner arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn – och till och med 2 miljoner om man räknar med andra yrken inom vård och omsorg.

Kärnan i integrationsprocessen är att se till att invandrare åtnjuter samma rättigheter och har samma skyldigheter som EU-medborgare. Diskriminering och att utbildning och erfarenhet som förvärvats utanför EU inte erkänns är några av de hinder som gör att invandrare riskerar arbetslöshet, brist på sysselsättning och exploatering.

Integrationen måste ske där människor träffas varje dag (till exempel på arbetsplatsen, i skolan, i det offentliga rummet). Åtgärder för att stärka det demokratiska deltagandet bör omfatta utbildning och ett system med mentorer, att underlätta för invandrare att rösta i lokala val, att skapa lokala, regionala och nationella rådgivande organ, eller att uppmuntra företagande, kreativitet och innovation.

Språkkunskaper leder till bättre arbetstillfällen, stöder socialt kontaktskapande och gör invandrarna oberoende. Detta är särskilt viktigt för kvinnor i invandrargruppen som annars kan bli tämligen isolerade. I EU:s agenda för integration betonas att språkutbildning och introduktionsprogram måste vara ekonomiskt och geografiskt tillgängliga.

Integrationsprocessen kräver ett nära samarbete mellan medlemsländernas regeringar, som är ansvariga för integrationspolitiken, och lokala och regionala myndigheter samt icke-statliga aktörer, som genomför integrationsåtgärder i praktiken. EU stöder sådana åtgärder genom sina instrument och framtida EU-finansiering bör inriktas mer på att främja av integration på lokal nivå.

För att stärka samordning och kunskapsutbyte är kommissionen i färd med att utveckla en flexibel ”verktygslåda” för EU, som består av moduler för att stödja policy och praxis i medlemsländerna. De bygger på erfarenheter av vad som fungerar och vad som inte fungerar för att stödja integrationen, t.ex. att organisera introduktionskurser och språkkurser, garantera ett starkt engagemang från det mottagande samhället och öka invandrarnas deltagande. Dessa moduler kan anpassas till behoven i olika medlemsländer, regioner och städer. Kommissionen har också fastställt gemensamma indikatorer för att kunna övervaka resultaten av integrationspolitiken.

Detta meddelande är ett svar på en begäran i Stockholmsprogrammet, där kommissionen uppmanades att förbättra samordningen av och verktyg och modeller för kunskapsutbyte kring integrationsfrågorna.

Meddelandet bygger på en ny rättslig grund som infördes genom Lissabonfördraget för att stimulera och stödja medlemsländernas verksamhet för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i ett medlemsland, men som inte innebär någon harmonisering av lagstiftningen.

Mer information:

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Europeiska webbplatsen om integration:

http://ec.europa.eu/ewsi

Rapport om den kvalitativa Eurobarometern

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Det europeiska migrationsnätverkets rapport Satisfying Labour Demand through Migration

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 2 2986764


Side Bar