Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Klartecken för EU:s första hållbarhetssystem för biodrivmedel

Bryssel den 19 juli 2011 - Biodrivmedel kan vara ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Vi måste emellertid vara säkra på att tropiska skogar och kolrika torvmossar inte omvandlas till oljepalms- eller sockerrörsplantager. Vi måste även garantera att de biodrivmedel som vi använder i EU ger påtagliga minskningar av växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen. Biodrivmedlens hållbarhet måste därför kontrolleras av medlemsstaterna eller genom frivilliga system som är godkända av Europeiska kommissionen. Idag erkänner kommissionen sju sådana frivilliga system: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA och Greenergy. Detta erkännande tillämpas direkt i 27 EU-medlemsstater.

Vi måste se till att biodrivmedlens hela produktions- och försörjningskedja är hållbar. Vi har därför tagit fram världens strängaste hållbarhetsstandarder. De system som idag är erkända på EU-nivå är ett bra exempel på öppna och tillförlitliga system som säkerställer att dessa stränga standarder uppfylls”, säger energikommissionär Günther Oettinger.

För att få offentligt stöd eller räknas som obligatoriska nationella mål för förnybar energi måste biodrivmedel som används i EU, oavsett om det är lokalt producerat eller importerat, följa hållbarhetskriterier. Dessa kriterier syftar till att förhindra att områden med hög biologisk mångfald och stora mängder kol bundet omvandlas till mark för produktion av råmaterial för biodrivmedel. I praktiken innebär detta att biodrivmedel som framställs av grödor som har vuxit på mark som tidigare var regnskog eller gräsmark med ett unikt ekosystem inte kan anses vara hållbart. Dessutom måste utsläppen av växthusgaser i hela produktionskedjan minskas med minst 35 % jämfört med fossila bränslen. Denna tröskel kommer med tiden att höjas.

Bakgrund

EU har ställt upp som mål att uppnå en minimiandel på 10 % förnybar energi inom transportsektorn till 2020. Då biodrivmedel används för att uppnå detta mål måste de uppfylla ett antal hållbarhetskrav. Detta innebär att biodrivmedel inte kan produceras från områden som har högt värde vad gäller den biologiska mångfalden, t.ex. skyddade områden, eller från områden som lagrar en hög andel kol, t.ex. skogar eller torvmossar.

Företag kan välja om de ska visa att de följer dessa hållbarhetskrav genom nationella system eller genom att ansluta sig till ett frivilligt system som är erkänt av kommissionen.

När kommissionen noggrant har kontrollerat ett system mot hållbarhetskraven och har försäkrat sig om att det på ett adekvat sätt uppfyller hållbarhetskraven i direktivet om förnybar energi1 ger den sitt erkännande för en period på fem år. Genom ett sådant system verifieras var och hur biodrivmedlen produceras. Om reglerna för det frivilliga systemet har uppfyllts kan systemet utfärda ett intyg för den produkten.

Efter det att kommissionen gjort en omfattande utvärdering och efter flera förbättringar har följande system erkänts:

  • ISCC (ett tyskt (offentligt finansierat) system som omfattar alla typer av biodrivmedel)

  • Bonsucro EU (ett rundabordsinitiativ för sockerrörsbaserade biodrivmedel, med fokus på Brasilien)

  • RTRS EU RED (ett rundabordsinitiativ för sojabaserade biodrivmedel, med fokus på Argentina och Brasilien)

  • RSB EU RED (ett rundabordsinitiativ som omfattar alla typer av biodrivmedel)

  • 2BSvs (ett franskt industrisystem som omfattar alla typer av biodrivmedel)

  • RSBA (ett industrisystem för Abengoa som omfattar deras försörjningskedja)

  • Greenergy (ett industrisystem för Greenergy som omfattar sockerrörsetanol från Brasilien)

Kommissionen diskuterar för närvarande med andra frivilliga system hur även dessa kan förbättra sin standard för att uppfylla hållbarhetskraven för biodrivmedel.

Ytterligare information

De erkända systemen och utvärderingsrapporterna kommer att offentliggöras på öppenhetsplattformen på:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Ytterligare uppgifter om de system som är erkända idag finns i MEMO/11/522.

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

1 :

Direktiv 2009/28/EG.


Side Bar