Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Patvirtintos pirmosios ES biodegalų tvarumo schemos

2011 m. liepos 19 d. Biodegalai gali būti ekologiškas iškastinio kuro pakaitalas. Tačiau turime užtikrinti, kad atogrąžų miškai ir durpynai, kuriuose yra didelių anglies sankaupų, nevirstų aliejinių palmių ar cukranendrių plantacijomis. Taip pat privalome užtikrinti, kad naudojant biodegalus ES iš tiesų būtų išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti su tuo, kiek išmetama naudojant iškastinį kurą. Šiuo tikslu biodegalų tvarumas turi būti tikrinamas valstybėse narėse arba naudojant Europos Komisijos patvirtintas savanoriškas schemas. Šiandien Komisija pripažino septynias tokias savanoriškas schemas: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA ir Greenergy. Šis pripažinimo sprendimas tiesiogiai taikomas 27 ES valstybėse narėse.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Privalome užtikrinti, kad visa biodegalų gamybos ir tiekimo grandinė būtų tvari. Todėl nustatėme aukščiausius pasaulyje tvarumo standartus. Šiandien ES lygmeniu pripažintos schemos – puikus skaidrios ir patikimos sistemos, kuria užtikrinama, kad šie aukšti standartai būtų pasiekti, pavyzdys.“

Kad už biodegalus būtų galima gauti valstybės paramą arba kad į juos būtų atsižvelgiama vertinant privalomus nacionalinius atsinaujinančiosios energijos tikslus, ES naudojami biodegalai – tiek gaminami vietoje, tiek importuojami – turi atitikti tvarumo kriterijus. Šiais kriterijais siekiama užtikrinti, kad didelės biologinės įvairovės vietovės, taip pat vietovės, kuriose yra didelių anglies sankaupų, nebūtų paverstos žaliavų biodegalams auginimo zonomis. Praktiškai tai reiškia, kad iš augalų, išaugintų žemėje, kurioje anksčiau augo atogrąžų miškas arba unikalia ekosistema pasižyminti natūrali pieva, pagaminti biodegalai negali būti laikomi tvariais. Be to, išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis visoje gamybos grandinėje turi būti bent 35 proc. mažesnis nei iškastinio kuro atveju. Ilgainiui ši riba didės.

Pagrindiniai faktai

ES nusistatė tikslą užtikrinti, kad iki 2020 m. bent 10 proc. transporto sektoriuje suvartojamos energijos sudarytų iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminta energija. Kai siekiant šio tikslo naudojami biodegalai, jie turi atitikti tam tikrus tvarumo kriterijus. Tai reiškia, kad biodegalai neturi būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš didelės biologinės įvairovės žemės, kaip antai saugomos teritorijos, arba iš žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, kaip antai miškai ar durpynai.

Įmonės gali rinktis, kaip įrodyti atitiktį šiems tvarumo reikalavimams, t. y. jos gali pasitelkti nacionalines sistemas arba prisijungti prie Komisijos pripažintos savanoriškos schemos.

Atidžiai patikrinusi schemą pagal tvarumo reikalavimus ir įsitikinusi, kad ji tinkamai apima Atsinaujinančiosios energijos direktyvos1 tvarumo reikalavimus, Komisija pripažįsta schemą penkeriems metams. Pagal tokią schemą tikrinama, kur ir kaip biodegalai pagaminti. Jei laikomasi savanoriškos schemos taisyklių, produktui gali būti išduotas sertifikatas.

Po išsamaus Komisijos įvertinimo ir įvairių patobulinimų pripažintos šios schemos:

  • ISCC (Vokietijos (vyriausybės finansuojama) schema, apimanti visų rūšių biodegalus)

  • Bonsucro EU (apskritojo stalo iniciatyva dėl biodegalų, pagamintų cukranendrių pagrindu, daugiausia dėmesio skiriant Brazilijai)

  • RTRS EU RED (apskritojo stalo iniciatyva dėl biodegalų, pagamintų sojos pagrindu, daugiausia dėmesio skiriant Argentinai ir Brazilijai)

  • RSB EU RED (apskritojo stalo iniciatyva, apimanti visų rūšių biodegalus)

  • 2BSvs (Prancūzijos pramonės schema, apimanti visų rūšių biodegalus)

  • RSBA (Abengoa įmonės schema, apimanti visą jos tiekimo grandinę)

  • Greenergy (Greenergy įmonės schema, apimanti etanolį iš cukranendrių, auginamų Brazilijoje)

Šiuo metu Komisija diskutuoja su kitų savanoriškų schemų rengėjais, kaip pagerinti tas schemas, kad būtų laikomasi biodegalų tvarumo reikalavimų.

Daugiau informacijos

Pripažintos schemos ir vertinimo ataskaitos bus skelbiamos skaidrumo platformoje

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Daugiau informacijos apie šiandien pripažintas schemas galima rasti

MEMO/11/522.

Asmenys ryšiams:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktyva 2009/28/EB.


Side Bar