Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Biopolttoaineille ensimmäiset EU:n kestävyysjärjestelmät

Bryssel 19. heinäkuuta 2011 – Biopolttoaineilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisellä tavalla. On kuitenkin varmistettava, ettei trooppisia metsiä eikä hiilipitoisia suomaita muuteta öljypalmu- tai sokeriruokoviljelmiksi. On myös varmistettava, että fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna biopolttoaineiden käyttö EU:ssa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tuntuvasti. Tämän vuoksi biopolttoaineiden kestävyys on tarkistettava joko jäsenvaltioiden toimin tai Euroopan komission hyväksymien vapaaehtoisten järjestelmien kautta. Komissio on tänään tunnustanut seitsemän tällaista vapaaehtoista järjestelmää: ISCC:n, Bonsucro EU:n, RTRS EU RED:n, RSB EU RED:n, 2BSvs:n, RSBA:n ja Greenergyn. Tunnustus on voimassa sellaisenaan kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

Energia-asioista vastaava komission jäsen Günther Oettinger toteaa: ”Meidän on varmistettava, että biopolttoaineiden koko tuotanto- ja toimitusketju on kestävä. Tämän vuoksi olemme vahvistaneet maailman tiukimmat kestävyysvaatimukset. EU:n tänään tunnustamat järjestelmät ovat hyvä esimerkki avoimesta ja luotettavasta järjestelmästä, jolla varmistetaan näiden tiukkojen vaatimusten täyttyminen.”

EU:ssa myydyn – sekä paikallisesti tuotetun että tuodun – biopolttoaineen on täytettävä kestävyyskriteerit, jotta sille voitaisiin myöntää julkista tukea tai se voitaisiin ottaa huomioon pakollisten uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden täyttymistä laskettaessa. Näiden kriteerien tavoitteena on, että biopolttoaineiden raaka-ainetuotantoon ei oteta alueita, jotka ovat biologisesti erittäin monimuotoisia tai joihin on sitoutunut paljon hiiltä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kestävinä ei voida pitää sellaisesta sadosta tuotettuja biopolttoaineita, joka on viljelty alueella, joka aikaisemmin oli ainutlaatuisen ekosysteemin sademetsää tai luonnontilaista ruohoaluetta. Lisäksi koko tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöjen on oltava vähintään 35 prosenttia vähäisemmät kuin fossiilisten polttoaineiden. Kyseistä raja-arvoa korotetaan ajan myötä.

Tausta

EU on asettanut itselleen tavoitteeksi, että vähintään 10 prosenttia liikenteen energiasta saadaan uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä. Kun tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytetään biopolttoaineita, niiden on täytettävä joukko kestävyyskriteerejä. Tämä tarkoittaa, ettei biopolttoaineita voida tuottaa alueilla, joiden luonto on hyvin monimuotoinen, kuten suojelualueilla, eikä alueilla, joihin varastoituu suuri määrä hiiltä, kuten metsä- ja suomailla.

Yritykset voivat valita, osoittavatko ne näiden kestävyyskriteerien täyttymisen kansallisten järjestelmien kautta vai liittymällä johonkin komission tunnustamista vapaaehtoisista järjestelmistä.

Tarkastettuaan perinpohjin, että järjestelmä sekä täyttää kestävyysvaatimukset että kattaa uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä1 säädetyt vaatimukset, komissio antaa järjestelmälle tunnustuksen viideksi vuodeksi. Tällaiset järjestelmät tarkastavat, missä ja miten biopolttoaineet on tuotettu. Jos vapaaehtoisen järjestelmän sääntöjä on noudatettu, järjestelmä sertifioi kyseisen tuotteen.

Tekemiensä yksityiskohtaisten arviointien ja järjestelmiin tehtyjen parannusten jälkeen komissio tunnusti seuraavat järjestelmät:

  • ISCC (Saksan (julkisesti rahoitettu) järjestelmä, joka kattaa kaikentyyppiset biopolttoaineet)

  • Bonsucro EU (pyöreän pöydän aloite, joka koskee sokeriruokoon pohjautuvia biopolttoaineita ja keskittyy Brasiliaan)

  • Bonsucro EU (pyöreän pöydän aloite, joka koskee sokeriruokoon pohjautuvia biopolttoaineita ja keskittyy Brasiliaan)

  • RSB EU RED (pyöreän pöydän aloite, joka kattaa kaikentyyppiset biopolttoaineet)

  • 2BSvs (Ranskan teollisuuden järjestelmä, joka kattaa kaikentyyppiset biopolttoaineet)

  • RSBA (Abengoan teollisuuden järjestelmä, joka kattaa oman tuotantoketjun)

  • Greenergy (Greenergyn teollisuuden järjestelmä, joka kattaa sokeriruo'osta Brasiliassa tuotetun etanolin)

Komissiolla on parhaillaan käynnissä muita vapaaehtoisia järjestelmiä koskevia keskusteluja siitä, kuinka niiden tasoa voitaisiin parantaa vastaamaan biopolttoaineita koskevia kestävyysvaatimuksia.

Lisätietoja

Tunnustetut järjestelmät ja niiden arviointiraportit julkaistaan avoimuusfoorumilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Lisätietoja tänään tunnustetuista järjestelmistä on saatavilla muistiossa

MEMO/11/522.

Yhteystiedot :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktiivi 2009/28/EY


Side Bar