Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Studie o čtení: evropské země se musí více snažit

Brusel, dne 11. července 2011: Každé páté patnáctileté dítě v Evropě, stejně jako mnoho dospělých, postrádá základní dovednosti ve čtení. Nová studie, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, předkládá informace o tom, co podniká 31 zemí (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko) pro zlepšení schopnosti porozumění psanému textu a kde jsou ještě nedostatky. Tato studie odhaluje, že většina z uvedených zemí sice dosáhla pokroku při rozvoji strategií na podporu gramotnosti, ale tyto strategie často nejsou dostatečně zaměřeny na nejohroženější skupiny, jako jsou chlapci, děti ze znevýhodněných rodin a děti migrantů. Ministři školství EU stanovili cíl snížit do roku 2020 podíl lidí, kteří mají problémy se čtením, z 20 % na méně než 15 %. Tohoto cíle zatím dosáhla pouze Belgie (vlámské společenství), Dánsko, Estonsko, Finsko a Polsko.

Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Je zcela nepřijatelné, že tolik mladých lidí v Evropě má stále ještě nedostatky ve čtení a psaní. Tím se pro ně zvyšuje riziko sociálního vyloučení, mají více problémů při hledání zaměstnání a snižuje se kvalita jejich života. V posledním desetiletí sice došlo k určitému zlepšení, ale ještě to nestačí. Gramotnost je základem veškerého učení. Proto jsem nedávno zahájila kampaň na podporu gramotnosti, která je zaměřena na všechny věkové skupiny a zejména na osoby pocházející ze znevýhodněných poměrů, jako jsou romské děti.“

Uvedená studie, kterou pro Komisi vypracovala síť Eurydice, se zabývá čtyřmi základními tématy: pedagogické přístupy, řešení poruch čtení, vzdělávání učitelů a podpora čtení mimo školu. V souvislosti s každým z těchto aspektů se ve studii zkoumají poslední vědecké výsledky mezinárodních průzkumů a důkladně analyzují vnitrostátní politiky, programy a osvědčené postupy. Studie mimo jiné odhaluje, že pouze v osmi zemích (Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Malta, Norsko, Švédsko a Spojené království) působí ve školách odborníci na čtení, kteří pomáhají učitelům a žákům.

Studie Eurydice je důležitým příspěvkem pro práci odborné skupiny na vysoké úrovni pro gramotnost, kterou ustavila komisařka Vassiliou v lednu a kterou vede nizozemská princezna Laurentien. Tato skupina v současnosti zkoumá, jak zvýšit úroveň gramotnosti u všech věkových skupin a které politické iniciativy a programy fungují nejlépe. Skupina na vysoké úrovni předloží do poloviny roku 2012 návrhy politického postupu.

Souvislosti

Výuka čtení: ve většině zemí existují správné strategie

V posledních letech bylo vyvinuto značné úsilí, pokud jde o zdokonalování vnitrostátních pokynů a podporu osvědčených pedagogických postupů. V celé Evropě je nyní běžnou praxí snaha položit základy k výuce čtení již v předškolním věku. Školy využívají ve stále větší míře různé materiály pro výuku čtení, jako jsou povídky, časopisy, komiksy a internetové stránky. I v jiných vyučovacích předmětech se klade důraz na schopnost číst, aby se podpořilo porozumění textu v různých oborech.

Neexistuje však žádná univerzální strategie, která by byla zárukou úspěchu. Vědci důrazně podporují kombinaci několika přístupů pro zlepšení porozumění psanému textu. Kolaborativní učení a diskuse s ostatními žáky může tyto schopnosti ještě více zlepšit a pomoci slabým čtenářům. Přestože většina zemí si stanovila cíle v oblasti porozumění psanému textu, často v jejich vnitrostátních pokynech chybí strategie s dostatečným záběrem, zejména na úrovni nižšího sekundárního vzdělávání.
Avšak kvalita vnitrostátních pokynů pro učební osnovy je celkově dobrá a nyní je na učitelích, aby tyto pokyny zavedli do praxe.

Jen v několika zemích působí odborníci na čtení, kteří pomáhají učitelům a žákům

Poruchy čtení lze řešit účinně, pokud jsou problémy odhaleny a začnou se řešit co možná nejdříve, pokud se výukový materiál přizpůsobí konkrétním potřebám a pokud učitelé mají možnost se dále odborně vzdělávat.

Obzvlášť účinná může být intenzivní a cílená výuka pro jednotlivce nebo malé skupiny. Ovšem jen málo učitelů má možnost specializovat se v této oblasti a odborníci na čtení, kteří pomáhají učitelům přímo při výuce, působí jen ve Spojeném království, v Irsku, na Maltě a v pěti severských zemích.

Včasné a účinné pomoci pro žáky mohou také bránit vleklé administrativní postupy spojené s organizací podpůrné výuky.

Podpora by se měla zaměřit spíše na ohrožené skupiny

Podpora čtení je široce propagována v rámci vnitrostátních strategií a iniciativ. Tyto iniciativy se však často zaměřují na širokou veřejnost, a nikoli nutně na osoby, které se nejčastěji potýkají s poruchami čtení, jako jsou chlapci, mladí lidé ze znevýhodněných socioekonomických poměrů nebo lidé, jejichž mateřština je jiná než jazyk výuky. Kromě toho by výukové materiály používané pro účely těchto iniciativ měly být co nejrozmanitější a také multimediální.

Eurydice

Síť Eurydice poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a politikách a analyzuje je. Od roku 2011 se skládá z 37 oddělení ve všech 33 zemích, které se účastní programu celoživotního učení EU (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko). Tuto síť koordinuje a řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EU v Bruselu, která vypracovává studie a poskytuje řadu různých zdrojů online.

Další informace:

Úplné znění studie (v angličtině): Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices (Výuka čtení v Evropě: kontext, strategie a praxe) [výtisky studie v angličtině budou k dispozici od července 2011, ve francouzštině a němčině o něco později].

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

PŘÍLOHA: Fakta a čísla

1. Procentní podíl patnáctiletých žáků, kteří mají potíže s porozuměním psanému textu (2009)


Zdroj: OECD, databáze PISA 2009

2. Začlenění kolaborativního učení opírajícího se o texty do vnitrostátních pokynů
(Primární a nižší sekundární vzdělávání, 2009–2010)

3. Dostupnost odborníků na čtení, kteří pomáhají učitelům na základních školách řešit problémy žáků se čtením (2009–2010)

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott, +32 22959258

Dina Avraam, +32 22959667

Christel Vacelet, Eurydice: +32 22951137


Side Bar