Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Ülemkogu: Komisjon edendab rände- ja varjupaigapoliitika meetmeid

Brüssel, 24. juuni 2011 – Euroopa Komisjon kiidab heaks Euroopa Ülemkogu tänased järeldused varjupaiga ja rände küsimustes.

„Mul on väga hea meel tähelepanu üle, mida Euroopa Ülemkogu pööras varjupaiga-, rände-, isikute vaba liikumise ja piiriküsimustele. Need teemad kujundavad Euroopa tulevikku ja ilmselgelt on tugeva ühise poliitika edasiarendamiseks vaja poliitilist juhtimist.

Esiteks soovin ma rõhutada kindlat poliitilist kohustust anda hoogu juurde varjupaigaalaste õigusaktide üle toimuvatele läbirääkimistele, et kehtestada 2012. aastaks Euroopa ühine varjupaigasüsteem. Euroopa vajab ühist varjupaigasüsteemi, mis oleks nii tõhus kui ka pakuks tagakiusamise ja vägivalla eest põgenejatele reaalset kaitset. Euroopa Ülemkogu edastatud selge sõnumi põhjal võin julgelt öelda, et me suudame saavutada selle eesmärgi seatud tähtajaks.

Asjaolu, et Euroopa liidrid kinnitasid isikute vaba liikumise õigust Euroopa Liidu peamise põhimõttena ja põhiõigusena, on äärmiselt oluline, sest sellega tunnistatakse vajadust kaitsta sisepiirideta Schengeni ala. Tõhus piirkontroll on vaieldamatu eeltingimus Schengeni ala julgeoleku tagamisel edaspidi. Komisjon vastab Euroopa Ülemkogu üleskutsele luua tõhus ja usaldusväärne järelevalve- ja hindamissüsteem ning kaitsemehhanism. Seda mehhanismi saaks kasutada väga erandlikes olukordades, mis seavad ohtu kogu Schengeni alal toimuva koostöö.

Olen väga rahul ka sellega, et Euroopa Ülemkogu võttis kohustuse algatada rändedialoog Vahemere lõunapiirkonna riikidega rände, liikuvuse ja julgeoleku küsimustes. Komisjon on võtnud ülesandeks pidada tulemuslikku dialoogi nende riikide toetamiseks liikumisel demokraatliku riigikorra poole ning rände ja liikuvuse edendamisel vastastikku kasulikus suunas,” teatas siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Komisjoni hiljutiste varjupaiga- ja rändepoliitika teemaliste algatuste põhjal valmistati ette arutelu ELi riigipeade ja valitsusjuhtide vahel. Lähtudes Euroopa Ülemkogu järeldustest keskendub komisjon järgmisele.

1 - Euroopa ühise varjupaigasüsteemi lõpuleviimise tagamine aastaks 2012

Euroopa Ülemkogu kutsus selgelt üles looma tõhusat, õiglast ja kaitset pakkuvat Euroopa ühist varjupaigasüsteemi aastaks 2012.

  • Komisjon jätkab nõukogu ja Euroopa Parlamendi tegevuse toetamist, et saavutada kiiresti kokkulepe kogu varjupaigapaketi osas. Komisjoni poolt hiljuti vastuvõetud varjupaigamenetluste ja vastuvõtutingimuste direktiivide muudetud ettepanekud (IP/11/665 ja MEMO/11/365) peaksid lihtsustama kaasseadusandjate vahelisi läbirääkimisi ja võimaldama edasiminekut ka ülejäänud Euroopa ühist varjupaigasüsteemi käsitlevate dokumentidega.

2 - Välispiiride haldamise tugevdamine – isikute vaba liikumise tagamine

Oluline on tagada välispiiridel julgeoleku kõrge tase, lihtsustades samal ajal piiride ületamist ELis seaduslikult reisivate või ELi seaduslikult sisserändavate isikute jaoks.

  • Komisjon kaitseb Schengeni ala kui sisepiirikontrollideta ala. Lisaks Schengeni eeskirjade korrektse rakendamise kontrollimiseks loodavale kindlamale järelevalve- ja hindamissüsteemile on komisjon hakanud arutama Schengeni kaitsemehhanismi, mida kasutataks kriitilistes olukordades, kus üks liikmesriik ei suuda täita piiriga kaasnevaid kohustusi või kui osa piirist satub suure koormuse alla. Uus süsteem võiks sisaldada võimalust kehtestada viimase hädaabinõuna rangete tingimuste alusel piirikontrollid. Komisjon kavatseb esitada ettepaneku sügise hakul.

  • Aasta lõpus (detsembris) esitab komisjon seadusandlikud ettepanekud Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) kohta, et tagada naaberliikmesriikide vahel välispiiridel toimunud vahejuhtumeid käsitleva operatiivteabe vahetamine reaalajas. Süsteem peaks hakkama täielikult toimima 2013. aastaks.

  • Komisjon arendab edasi ka integreeritud piirihaldussüsteemi, milles kasutatakse täielikult ära uue tehnoloogia võimalused. Käesoleva aasta sügisesse kavandatud teatises kaalutakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi loomist, millega tagatakse kolmandate riikide kodanike piiriületusandmete kättesaadavaks tegemine piirikontrolli ja sisserändega tegelevatele asutustele, ning registreeritud reisijate programmi loomist, millega võimaldataks kolmandate riikide kodanikel kasutada automaatset piirkontrolli ja muudetaks ELi sisenemine lihtsamaks. Sellele järgnevad 2012. aasta kevadel seadusandlikud ettepanekud.

3 - Koostöö edendamine kolmandate riikidega

Hiljutised sündmused Vahemere vastaskaldal osutavad vajadusele kehtestada järjepidev lähenemisviis ning tagada ELi valmisolek anda abi, teha koostööd ja pakkuda ideid.

  • Komisjon on valmis pidama Tuneesia, Maroko ja Egiptusega dialooge rände, liikuvuse ja julgeoleku teemal. Dialoogid võimaldavad sõlmida liikuvuspartnerlusi, milles ühendatakse kõik rände ja liikuvuse vastastikku kasulikuks haldamiseks vajalikud meetmed. Inimestevaheliste kontaktide edendamine, paremate reisimisvõimaluste pakkumine üliõpilastele, teaduritele ja ettevõtjatele ELi ja tema partnerriikide vahel Vahemere vastaskaldal võib anda olulise panuse kogu piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengusse. Tulevikus kaalutaks teatavatel tingimustel uute riikide, sealhulgas Liibüa kaasamist (IP/11/629 ja MEMO/11/330).

  • 2011. aasta novembris tutvustab komisjon rände suhtes võetud üldise lähenemisviisi hindamist ja selle edasiarendamist. Eesmärgiks on arendada edasi laiapõhjalist Euroopa lähenemisviisi rändeküsimustele suhetes kolmandate riikidega, koondades eri poliitikavaldkondi, nagu areng, sotsiaalküsimused ja tööhõive, välissuhted ja siseasjad. Sel viisil saab parandada dialoogi ja operatiivkoostööd partneritega nii pikas perspektiivis kui ka kiiret reageerimist vajavates kriisi- ja hädaolukordades.

Taust

4. mail 2011 võttis komisjon vastu rändeteatise, milles käsitletakse üksikasjalikult laiaulatusliku rändepoliitika eri osi, praegust Vahemere lõunapiirkonna kriisi ning rände- ja varjupaigaküsimusi pikas perspektiivis (IP/11/532 ja MEMO/11/273).

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar