Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Sverige uppmanas att följa EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den hotade vargen

Bryssel den 16 juni – Trots vissa insatser har Sverige ännu inte anpassat sin politik för att skydda hotade vargar till EU:s naturskyddsregler. Efter rekommendation från miljökommissionär Janez Potočnik har kommissionen därför beslutat att skicka ett motiverat yttrande till Sverige och uppmana landet att ändra sin vargpolitik. Sverige har två månader på sig att rätta sig efter reglerna. Om man inte gör det detta kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Frågetecken kvarstår när det gäller följande:

  • Upprepad licensjakt på en strikt skyddad och hotad art utan att villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.

  • Effektiva åtgärder för att hantera den höga inavelsnivån i populationen genom att naturlig vargmigration till Sverige underlättas eller genom aktiv förflyttning av vargar.

  • Antagande och genomförande av en förvaltningsplan för denna hotade art.

  • Den begränsning av antalet vargar i Sverige som satts till 210.

Bakgrund

Det svenska vargbeståndet är litet och hotas till följd av geografisk isolering och inavel. Alla åtgärder som kan påverka vargen i Sverige måste noga övervägas. De måste förberedas noggrant innan de genomförs, för att förhindra att vargbeståndet påverkas negativt.

Habitatdirektivet (92/43/EEG) ger strikt skydd åt hotade arter. Undantag från reglerna kan beviljas på vissa tydligt definierade villkor. Den 28 januari skickade kommissionen ett motiverat yttrande till Sverige (se IP/11/95). Sverige medger att vargbeståndets bevarandestatus är dålig och kommissionen är medveten om att Sverige lovat att förbättra skyddet av vargen. Sverige måste påskynda arbetet med att anta en omfattande förvaltningsplan och få till stånd ett interregional samarbete. Trots flera informationsutbyten och en konstruktiv dialog sedan 2010 är kommissionen fortfarande inte övertygad när det gäller Sveriges vargpolitik. Kommissionen är mån om att fortsätta dialogen så att en bevarandepolitik som är förenlig med EU:s naturskyddsregler kan utformas.

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Se även MEMO/11/408

Information om stora rovdjur finns på

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar