Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Spoločný európsky azylový systém zlepší ochranu žiadateľov o medzinárodnú ochranu a solidárnosť s nimi

V Bruseli 1. júna 2011 - Komisia pokračuje v prácach zameraných na vytvorenie spoločného európskeho azylového systému (CEAS) do roku 2012. Zmeneným a doplneným návrhom smernice o podmienkach prijímania spolu so zmeneným a doplneným návrhom smernice o konaniach o azyle sa v tejto oblasti nastavia rýchlejšie, spravodlivejšie a efektívnejšie pravidlá, ktoré budú prospešné pre členské štáty, ako aj pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu. V týchto pravidlách sa zohľadnili skúsenosti získané počas niekoľkoročných rokovaní v Rade ministrov a Európskom parlamente, ako aj skúsenosti nadobudnuté v rámci konzultácií s utečeneckými združeniami a UNHCR. Rokovania sa teraz musia zamerať na ostatné prvky tzv. azylového legislatívneho balíka.

Konsolidácia skutočne spoločnej imigračnej a azylovej politiky je jednou z mojich hlavných priorít. Úroveň zaobchádzania so žiadateľmi o azyl a poskytovaných záruk je v rámci EÚ veľmi rôznorodá a šanca získať ochranu sa výrazne líši v závislosti od toho, ktorý členský štát žiadosť o azyl posudzuje. To sa musí zmeniť. Potrebujeme efektívne a spravodlivé konania o azyle a primerané a porovnateľné podmienky prijímania žiadateľov o azyl v celej EÚ. Normy, na ktorých sa dohodneme na európskej úrovni, by zároveň mali byť jednoduché, jasné a nákladovo efektívne. Európska únia musí stáť za svojimi hodnotami a poskytovať ochranu tým, ktorí u nás hľadajú útočisko pred prenasledovaním a konfliktami – preto musíme dodržať náš záväzok, ktorým je vytvorenie spoločného európskeho azylového systému do roku 2012. Súčasné návrhy právnych nástrojov poskytnú vysokú úroveň ochrany tým, ktorí ju potrebujú, a umožnia znížiť zbytočnú záťaž vnútroštátnych orgánov. Okrem toho prispejú k zvýšeniu dôvery medzi členskými štátmi,“ povedala Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Cieľom predkladaných iniciatív je zaviesť efektívne a spravodlivé konania a zabezpečiť primerané a porovnateľné podmienky prijímania v celej EÚ.

Zmeny a doplnenia návrhu smernice o konaniach o azyle majú za cieľ zjednodušiť a vyjasniť pravidlá s cieľom:

  • zjednodušiť vykonávanie pravidiel pre členské štáty, a to najmä v prípade podania veľkého počtu žiadostí o azyl naraz. Zrevidovali sa pravidlá prístupu ku konaniam o azyle, ako aj pravidlá o osobných pohovoroch a maximálnom trvaní konania o azyle (ústredným cieľom návrhu je zaviesť pre dokončenie konania na prvom stupni všeobecnú lehotu šiestich mesiacov).

  • lepšie čeliť prípadnému zneužívaniu. Nové pravidlá umožňujú členským štátom urýchliť konania a preskúmať žiadosti podané na hraniciach, ktoré sú zjavne nepresvedčivé alebo ktoré podali žiadatelia predstavujúci ohrozenie vnútroštátnej bezpečnosti alebo verejného poriadku.

  • zvýšiť kvalitu rozhodovania na prvom stupni prijatím praktickejších opatrení, ktoré žiadateľovi pomôžu porozumieť konaniu, alebo poskytnutím zodpovedajúcej odbornej prípravy pracovníkom, ktorí budú žiadosti posudzovať a rozhodovať o nich.

  • zaručiť prístup k ochrane. Predmetom sprehľadnenej úpravy sú prvé kroky v rámci konania o azyle zo strany pohraničnej stráže, policajtov a iných orgánov, ktoré ako prvé prichádzajú do styku so žiadateľmi o azyl.

  • riešiť opakované žiadosti. Zmenený a doplnený návrh smernice objasňuje pravidlá, pokiaľ ide o možnosť žiadateľov o azyl opätovne podať žiadosť, ak sa ich okolnosti zmenili, a zároveň zabraňuje prípadnému zneužívaniu systému.

  • zvýšiť mieru súladu s ostatnými nástrojmi azylového acquis EÚ, napríklad s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO). V ustanoveniach o odbornej príprave a prístupe ku konaniu o azyle sa pre EASO predpokladá konkrétnejšia úloha.

Zmeny a doplnenia návrhu smernice o podmienkach prijímania prinášajú lepšiu zrozumiteľnosť a flexibilitu s cieľom:

  • zjednodušiť jej vykonávanie pre členské štáty. Väčšia voľnosť pri vykonávaní opatrení prispeje k zníženiu finančných nákladov a administratívnej záťaže.

  • zabezpečiť jasné pravidlá, ktoré presne vymedzujú, kedy možno žiadateľa o azyl zaistiť. V zrevidovanom návrhu smernice sa v súvislosti so zaistením zachováva vysoká úroveň zaobchádzania. Obmedzenia práva na voľný pohyb by sa mali uplatňovať len na základe jasných, bežných a vyčerpávajúcich dôvodov a iba v nevyhnutných a primeraných prípadoch.

  • zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň, a to prostredníctvom vnútroštátnych opatrení zameraných na zistenie osobitných potrieb u zraniteľných osôb, napríklad maloletých osôb a obetí mučenia, a poskytnúť žiadateľom o azyl primeranú úroveň materiálnej podpory.

  • posilniť sebestačnosť žiadateľov o azyl. Cieľom je zjednodušiť žiadateľom o azyl prístup k zamestnaniu, a pritom poskytnúť členským štátom flexibilitu počas posudzovania žiadostí na prvom stupni alebo v prípade, že čelia masívnemu prílevu žiadostí o azyl.

Kontext

Komisia predložila návrhy zmien a doplnení smernice o podmienkach prijímania v decembri 2008 (IP/08/1875) a smernice o konaniach o azyle v októbri 2009 (IP/09/1552). V súčasných zmenených a doplnených návrhoch sa premieta pokrok dosiahnutý počas rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou, ako aj v rámci konzultácií s inými zainteresovanými subjektmi (napríklad s UNHCR a s mimovládnymi organizáciami).

Ďalšie kroky

Tieto dva návrhy sa 9. júna predložia Rade pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti a počas poľského predsedníctva sa o nich bude ďalej diskutovať. Na to, aby boli uzákonené, budú musieť získať podporu Európskeho parlamentu a kvalifikovanej väčšiny členských štátov.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar