Navigation path

Left navigation

Additional tools

KOMISJA EUROPEJSKA – KOMUNIKAT PRASOWY

Wspólny europejski system azylowy: większe bezpieczeństwo i solidarność z osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową

Bruksela, dnia 1 czerwca 2011 r. - Komisja dąży do wprowadzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego do 2012 r. Dzięki zmienionym wnioskom w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl oraz dyrektywy dotyczącej procedur azylowych wprowadzone zostaną szybciej działające, bardziej sprawiedliwe i skuteczniejsze normy z korzyścią dla państw członkowskich oraz osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. We wnioskach tych uwzględniono doświadczenia zdobyte podczas wielu lat negocjacji w Radzie Ministrów oraz Parlamencie Europejskim, a także w trakcie konsultacji z organizacjami działającymi na rzecz uchodźców oraz Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Obecnie w toku negocjacji należy skupić się na pozostałych elementach „pakietu legislacyjnego w zakresie azylu”.

Jednym z moich priorytetów jest stworzenie prawdziwej wspólnej polityki imigracyjnej i azylowej. Obecnie poziom traktowania osób ubiegających się o azyl oraz gwarancji im udzielanych jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach UE, a szanse na uzyskanie ochrony są skrajnie różne w zależności od tego, które państwo członkowskie rozpatruje wniosek o azyl. To musi się zmienić. Potrzebujemy sprawnych i sprawiedliwych procedur azylowych oraz adekwatnych i porównywalnych warunków przyjęcia dla osób ubiegających się o azyl w całej UE. Jednocześnie normy, które ustalamy na poziomie europejskim, powinny być proste, jasne i racjonalne pod względem powiązanych kosztów. UE musi stanąć w obronie swoich wartości i udzielić ochrony osobom przybywającym na jej terytorium, uciekającym przed prześladowaniami i konfliktem – z tego też powodu musimy poważnie traktować nasze zobowiązanie do utworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego do 2012 r. Przedstawione w dniu dzisiejszym wnioski oferują wysokie standardy osobom rzeczywiście potrzebujących ochrony oraz przyczyniają się do ograniczenia zbędnych obciążeń dla władz krajowych. Pomogą one także pogłębić zaufanie między państwami członkowskimi”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

Dzisiejsze inicjatywy mają na celu stworzenie skutecznych i sprawiedliwych procedur oraz zapewnienie adekwatnych i porównywalnych warunków przyjęcia w całej UE.

Zmiany wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej procedur azylowych mają na celu uproszczenie i wyjaśnienie zasad, aby:

  • ułatwić państwom członkowskim wykonanie dyrektywy, w szczególności w sytuacjach, kiedy jednocześnie rozpatrywana jest duża liczba wniosków. Uległy zmianie przepisy dotyczące dostępu do procedur azylowych, przeprowadzania rozmów z wnioskodawcami oraz maksymalnego czasu trwania procedury azylowej (głównym celem wniosku nadal pozostaje ustalenie ogólnego limitu czasowego dla zrealizowania procedur pierwszej instancji na sześć miesięcy);

  • skuteczniej zaradzić potencjalnym nadużyciom. Według nowych przepisów państwa członkowskie mogą przyspieszyć procedury oraz sprawdzać na przejściach granicznych wnioski, które są wyraźnie nieprzekonujące lub które zostały złożone przez osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego;

  • zwiększyć jakość procesu decyzyjnego w pierwszej instancji poprzez wdrożenie bardziej praktycznych środków mających pomóc wnioskodawcy zrozumieć procedury lub przeprowadzając stosowne szkolenie osób sprawdzających i rozstrzygających wnioski;

  • zagwarantować dostęp do ochrony. Wyjaśnienia dotyczą początkowych kroków, które w trakcie postępowania azylowego muszą podjąć funkcjonariusze straży granicznej lub policji albo innych organów, które jako pierwsze mają kontakt osobami ubiegającymi się o ochronę.

  • skutecznie postępować w przypadku wniosków złożonych wielokrotnie. W zmienionym wniosku wyjaśniono zasady dotyczące możliwości ponownego ubiegania się o azyl w przypadku wnioskodawców, których sytuacja się zmieniła, oraz określono zasady zapobiegające możliwym nadużyciom systemu;

  • poprawić spójność z innymi instrumentami dorobku prawnego UE w zakresie azylu, takimi jak Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu. W przepisach dotyczących szkolenia i dostępu do procedury azylowej przewiduje się przyznanie urzędowi bardziej konkretnej roli.

Zmiany wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej warunków przyjmowania zapewniają przejrzystość i elastyczność, aby:

  • ułatwić państwom członkowskim wykonanie dyrektywy. Większa swoboda w zakresie wdrażania środków pomoże ograniczyć koszty finansowe oraz obciążenia administracyjne;

  • zapewnić jasne przepisy, które wyraźnie ograniczają możliwość zatrzymania osób ubiegających się o azyl. W zmienionym wniosku utrzymane zostały wysokie standardy jeżeli chodzi o traktowanie zatrzymanych wnioskodawców; ograniczenie prawa do swobodnego przemieszczania się powinno się stosować wyłącznie wtedy, gdy ma to jasne podstawy przedstawione w wyczerpujący sposób we wspólnym wykazie oraz jedynie w przypadkach, gdy jest to konieczne i proporcjonalne;

  • zapewnić godny standard życia, poprzez podjęcie kroków na szczeblu krajowym, mających na celu określenie specjalnych potrzeb osób wymagających szczególnej troski, takich jak osoby małoletnie oraz ofiary tortur, a także dostarczenie osobom ubiegającym się o azyl odpowiedniego wsparcia materialnego;

  • poprawić stopień samowystarczalności osób ubiegających się o azyl. Celem jest ułatwienie dostępu do zatrudnienia osobom ubiegającym się o azyl przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności państwom członkowskim w czasie rozpatrywania wniosków w pierwszej instancji lub w sytuacji, kiedy państwa muszą jednocześnie rozpatrzyć dużą liczbę wniosków o azyl.

Kontekst

W grudniu 2008 r. Komisja po raz pierwszy przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl (IP/08/1875), a w październiku 2009 r. – wniosek dotyczący zmiany procedur azylowych (IP/09/1552). W przedstawionych w dniu dzisiejszym zmienionych wnioskach uwzględniono postępy poczynione w trakcie negocjacji między Parlamentem Europejskim i Radą, jak również podczas konsultacji z innymi podmiotami (takimi jak Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz organizacje pozarządowe).

Dalsze kroki

Obydwa wnioski zostaną przedstawione na spotkaniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 9 czerwca br. oraz szczegółowo omówione podczas polskiej prezydencji. Aby wnioski te otrzymały moc prawną, wymagane jest poparcie Parlamentu Europejskiego oraz zgoda państw członkowskich wyrażona kwalifikowaną większością głosów.

Więcej informacji

Strona internetowa Cecilii Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar