Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Perscommuniqué

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel: betere bescherming en meer solidariteit voor mensen die internationale bescherming vragen

Brussel, 1 juni 2011 - De Commissie streeft ernaar het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) in 2012 te voltooien. Met de gewijzigde voorstellen voor de richtlijn opvangvoorwaarden en de richtlijn asielprocedures worden de regels sneller, eerlijker en efficiënter, zowel voor de lidstaten als voor de mensen die internationale bescherming zoeken. De ervaringen die zijn opgedaan in jaren van onderhandelingen in de Raad van ministers en het Europees Parlement en in de overlegrondes met vluchtelingenorganisaties en het UNHCR zijn in deze voorstellen verwerkt. Nu moet verder worden onderhandeld over het resterende deel van het pakket asielwetgeving.

"Een echt gemeenschappelijk immigratie‑ en asielbeleid is voor mij een topprioriteit. De behandeling van asielzoekers en de waarborgen die zij genieten lopen sterk uiteen in de EU, en de kans om bescherming te krijgen verschilt enorm, afhankelijk van welke lidstaat het asielverzoek behandelt. Dat moet veranderen. Wat we nodig hebben, zijn efficiënte en eerlijke asielprocedures en goede en vergelijkbare opvangvoorwaarden voor asielzoekers in de gehele EU. Maar de normen die we op EU‑niveau vaststellen, moeten ook eenvoudig, duidelijk en kosteneffectief zijn. De EU moet pal staan voor haar waarden en bescherming bieden aan degenen die hiernaartoe komen om aan vervolging en conflictsituaties te ontsnappen – daarom moeten wij onze belofte nakomen dat in 2012 het gemeenschappelijk Europees asielstelsel gereed is. De voorstellen die vandaag worden gepresenteerd, bieden hoge beschermingsnormen voor mensen die echt bescherming nodig hebben, en zorgen ervoor dat de nationale autoriteiten niet onnodig zwaar worden belast. Teven zullen deze voorstellen het vertrouwen tussen de lidstaten versterken", aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

De voorstellen van vandaag moeten leiden tot efficiënte en eerlijke asielprocedures en goede en vergelijkbare opvangvoorwaarden in de gehele EU.

De veranderingen in het voorstel voor de richtlijn asielprocedures moeten de regels eenvoudiger en duidelijker maken. Doel hiervan is:

  • het voor de lidstaten gemakkelijker te maken de richtlijn uit te voeren, met name als er grote aantallen asielverzoeken tegelijk moeten worden behandeld. Sommige regels zijn herzien, zoals die met betrekking tot de toegang tot de asielprocedure, het voeren van een persoonlijk onderhoud, en de maximale duur van een asielprocedure (een algemene maximumtermijn van zes maanden voor een procedure in eerste aanleg blijft een centraal streven);

  • misbruik beter tegen te gaan. De nieuwe regels houden in dat de lidstaten gebruik mogen maken van verkorte procedures en aan de grens verzoeken mogen behandelen die duidelijk niet-overtuigend zijn of worden ingediend door aanvragers die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of de openbare orde;

  • de kwaliteit van de besluitvorming in eerste aanleg te verbeteren, door middel van meer praktische maatregelen om aanvragers te helpen de procedure te begrijpen, of door het personeel dat verzoeken behandelt en erover beslist, goed op te leiden;

  • de toegang tot bescherming te waarborgen. De eerste stappen die in de asielprocedure moeten worden ondernomen door grenswachten, politiebeambten en andere autoriteiten die als eerste in contact komen met personen die bescherming vragen, worden verduidelijkt.

  • beter om te gaan met herhaalde aanvragen. Het gewijzigd voorstel verduidelijkt de regels voor het opnieuw indienen van een verzoek als de omstandigheden veranderd zijn, waardoor misbruik wordt tegengegaan;

  • de samenhang met andere instrumenten van het EU‑asielacquis te verbeteren, zoals die met het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). De rol van het EASO bij het opleiden van betrokken ambtenaren en bij de toegang tot de asielprocedure wordt concreter geformuleerd.

De wijzigingen in het voorstel voor de richtlijn opvangvoorzieningen bieden meer helderheid en flexibiliteit. Doel hiervan is:

  • het voor de lidstaten gemakkelijker te maken de richtlijn uit te voeren. Meer speelruimte bij de uitvoering van maatregelen leidt tot lagere kosten en minder administratieve lasten;

  • duidelijke regels vast te stellen die de mogelijkheid om asielzoekers in bewaring te plaatsen, strikt beperken. Het gewijzigde voorstel hanteert hoge normen voor de behandeling bij inbewaringstelling: het recht van vrij verkeer mag alleen worden beperkt op duidelijke, gemeenschappelijke en in de richtlijn vastgestelde gronden en alleen als het noodzakelijk en evenredig is;

  • een menswaardige levensstandaard te bieden door middel van nationale maatregelen voor het vaststellen van bijzondere opvangbehoeften van kwetsbare personen zoals minderjarigen en slachtoffers van foltering, en door asielzoekers passende materiële ondersteuning te bieden;

  • asielzoekers zelfstandiger te maken. Het is de bedoeling asielzoekers gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt te bieden en tegelijkertijd de lidstaten de nodige speelruimte te geven gedurende de behandeling van een verzoek in eerste aanleg, of wanneer zij met grote aantallen asielverzoeken tegelijk worden geconfronteerd.

Achtergrond

De Commissie heeft in 2008 voor het eerst een wijziging van de richtlijn opvangvoorzieningen voorgesteld (IP/08/1875) en in oktober 2009 voor de richtlijn asielprocedures (IP/09/1552). In de huidige voorstellen is rekening gehouden met de vooruitgang die is geboekt tijdens de onderhandelingen in het Europees Parlement en de Raad en bij de overlegrondes met ander betrokkenen (zoals het UNHCR en ngo's).

Volgende stappen

Beide voorstellen worden nu ingediend op de Raad Justitie en Binnenlandse zaken van 9 juni en verder besproken tijdens het Poolse voorzitterschap. De voorstellen worden pas wetgeving als het Europees Parlement en een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ermee instemmen.

Voor nadere informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar