Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Bendra Europos prieglobsčio sistema. Didesnė tarptautinės apsaugos prašančių asmenų apsauga ir solidarumas

Briuselis, 2011 m. birželio 1 d. - Komisija siekia iki 2012 m. užbaigti kurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS). Iš dalies pakeistais Priėmimo sąlygų ir Prieglobsčio procedūrų direktyvų pasiūlymais bus užtikrinta greitesnė tvarka ir teisingesnės bei veiksmingesnės taisyklės, kurios bus naudingos ir valstybėms narėms ir tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenims. Jose atsižvelgiama į patirtį, įgytą per pastaruosius metus vykusias derybas Ministrų Taryboje ir Europos Parlamente ir konsultacijas su pabėgėlių asociacijomis ir Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (JTVPRK). Šiuo metu reikia pereiti prie derybų dėl likusių prieglobsčio srities teisės aktų rinkinio elementų.

Veikiančios bendros imigracijos ir prieglobsčio politikos įtvirtinimas – vienas pagrindinių mano prioritetų. Šiuo metu ES prieglobsčio prašytojams taikomos labai nevienodos sąlygos ir garantijos, o galimybės gauti apsaugą labai skiriasi nelygu, kuri valstybė narė nagrinėja prieglobsčio prašymą. Tokia padėtis turi pasikeisti. Turime sukurti veiksmingas ir teisingas prieglobsčio suteikimo procedūras ir tinkamas bei lygiavertes prieglobsčio prašytojams taikomas sąlygas visoje ES. Kartu ES lygmeniu nustatytos normos turėtų būti paprastos, aiškios ir ekonomiškos. ES turi ginti savo vertybės ir suteikti apsaugą ieškantiems prieglobsčio nuo persekiojimo ar konfliktų. Todėl turime laikytis įsipareigojimo iki 2012 m. sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Šiandien pateiktais pasiūlymais užtikrinami aukšti standartai asmenims, kuriems reikia apsaugos, ir mažinama nacionalinėms valdžios institucijoms tenkanti nereikalinga našta. Jie taip pat padės valstybėms narėms labiau pasitikėti viena kita,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström.

Šiandien pristatytų iniciatyvų tikslas – sukurti veiksmingas ir teisingas procedūras ir užtikrintas tinkamas ir lygiavertes priėmimo sąlygas visoje ES.

Prieglobsčio procedūrų direktyvos pasiūlymo pakeitimais supaprastinamos ir paaiškinamos taisyklės siekiant:

  • Sudaryti lengvesnes sąlygas valstybėms narėms įgyvendinti direktyvą, visų pirma, kai tenka vienu metu nagrinėti daug prieglobsčio prašymų. Pakeistos taisyklės, susijusios su galimybe naudotis prieglobsčio suteikimo procedūra, asmeninių pokalbių rengimu ir ilgiausia leidžiama prieglobsčio suteikimo procedūrų trukme (pagrindinis pasiūlymo tikslas tebėra užtikrinti, kad procedūros pradiniame etape būtų užbaigtos per šešis mėnesius).

  • Geriau spręsti galimo piktnaudžiavimo sistema klausimą. Pagal naujas taisykles valstybės narės gali pagreitinti procedūras ir pasienyje išnagrinėti prašymus, kurie akivaizdžiai nepagrįsti arba pateikti nacionaliniam saugumui ar viešąjai tvarkai grėsmę keliančių asmenų.

  • Didinti sprendimų priėmimo kokybę pradiniame etape, taikant praktiškesnes priemones, kad prašytojai geriau suprastų procedūrą, arba tinkamai rengiant darbuotojus, atsakingus už prašymų nagrinėjimą ir sprendimų dėl jų priėmimą.

  • Užtikrinti galimybę gauti apsaugą. Geriau paaiškinti pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai, kuriuos turi atlikti sienos apsaugos pareigūnai, policijos pareigūnai ir kitos institucijos, pirmosios turinčios ryšių su apsaugos ieškančiais asmenimis.

  • Nagrinėti pakartotinius prašymus. Pakeistame pasiūlyme paaiškintos taisyklės, susijusios su prieglobsčio prašytojų galimybe teikti pakartotinį prašymą, jei jo aplinkybės yra pasikeitusios, ir siekiant užkirst kelią galimam piktnaudžiavimui sistema.

  • Didinti suderinamumą su kitomis ES prieglobsčio acquis priemonėmis, pavyzdžiui, Europos prieglobsčio paramos biuru. Nuostatose, susijusiose su mokymu ir galimybe naudotis prieglobsčio suteikimo procedūra, numatytas konkretesnis Europos prieglobsčio paramos biuro vaidmuo.

Priėmimo sąlygų direktyvos pasiūlymo pakeitimais nustatomos aiškesnės ir lankstesnės sąlygos siekiant:

  • Sudaryti lengvesnes sąlygas valstybėms narėms įgyvendinti direktyvą. Suteikus didesnę veiksmų laisvę dėl įgyvendinimo priemonių sumažės finansinės sąnaudos ir administracinė našta.

  • Užtikrinti aiškesnes taisykles, kuriomis griežtai apribojama galimybė sulaikyti prieglobsčio prašytojus. Pakeistame pasiūlyme išlaikyti aukšti elgesio standartai sulaikymo atveju. Judėjimo laisvė turėtų būti ribojama tik esant aiškioms, bendroms ir išsamioms priežastims ir laikantis būtinumo ir proporcingumo principų.

  • Užtikrinti orumo nežeminančio gyvenimo lygį taikant nacionalines pažeidžiamų asmenų, kaip antai nepilnamečių ir kankinimus patyrusių asmenų, specialių poreikių nustatymo priemones ir teikiant nuolatinę paramą prieglobsčio prašytojams.

  • Stiprinti prieglobsčio prašytojų ekonominį savarankiškumą. Tikslas – palengvinti galimybes prieglobsčio prašytojams patekti į darbo rinką ir kartu sudaryti lankstesnes sąlygas valstybėms narėms nagrinėjant prašymus pradiniame etape arba kai vienu metu pateikiama daugybė prieglobsčio prašymų.

Pagrindiniai faktai

Pasiūlymą iš dalies keisti Priėmimo sąlygų direktyvą Komisija pirmą kartą pateikė 2008 m. gruodžio mėn. (IP/08/1875), o Pasiūlymą iš dalies keisti Prieglobsčio procedūrų direktyvą – 2009 m. spalio mėn. (IP/09/1552). Šiandien pristatytais pakeistais pasiūlymais atsižvelgiama į pažangą, padarytą per Europos Parlamento ir Tarybos derybas ir konsultacijas su kitomis suinteresuotosiomis šalimis (pvz., JTVPRK ir NVO).

Tolesni veiksmai

Abu pasiūlymai birželio 9 d. bus pristatyti Teisingumo ir vidaus reikalų tarybai ir toliau nagrinėjami pirmininkaujant Lenkijai. Kad taptų teisės aktais, juos turi patvirtinti Europos Parlamentas ir kvalifikuota valstybių narių dauguma.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar