Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Обща европейска система за убежище: по-добра защита и солидарност с хората, търсещи международна закрила

Брюксел, 1 юни 2011 г. - До 2012 г. Комисията ще продължи да работи по завършването на Общата европейска система за убежище (ОЕСУ). С изменените предложения относно директивите за условията на приемане и процедурите за предоставяне на убежище ще се гарантират по-бързи, по-справедливи и по-ефикасни правила в полза на държавите-членки и хората, търсещи международна закрила. В тях са взети предвид поуките от продължилите няколко години преговори в рамките на Съвета на министрите и на Европейския парламент, както и от консултациите с асоциациите за бежанците и ВКБООН. Понастоящем преговорите по оставащите елементи от „законодателния пакет за убежището“ трябва да напреднат.

Консолидирането на цялостна обща политика в областта на имиграцията и убежището е един от най-важните ми приоритети. Понастоящем равнището на третиране и гаранциите за търсещите убежище лица се различават значително в ЕС, а шансовете за получаване на закрила зависят изключително много от това коя държава-членка разглежда искането за предоставяне на убежище. Това не трябва да продължава. Нуждаем се от ефикасни и справедливи процедури за предоставяне на убежище и адекватни и съпоставими условия на приемане по отношение на търсещите убежище лица на територията на целия ЕС. Същевременно стандартите, по които ще постигнем съгласие на европейско равнище, следва да бъдат прости, ясни и разходно ефективни. ЕС трябва да защитава своите ценности и да предостави закрила за тези, които търсят тук спасение от преследвания и конфликти, като затова трябва да спазим ангажимента си за създаването на Обща европейска система за убежище до 2012 г. Настоящите предложения предоставят високи стандарти за хората, които наистина се нуждаят от закрила, и ще спомогнат за намаляването на ненужната тежест за националните органи. Те ще допринесат също така за изграждането на повече доверие между държавите-членки“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар за вътрешните работи.

Настоящите инициативи целят постигането на ефикасни и справедливи процедури и осигуряването на подходящи и съпоставими условия на приемане на територията на целия ЕС.

С внесените в предложението за Директива за процедурите за предоставяне на убежище изменения се цели опростяването и уточняването на правила с цел:

  • по-лесното ѝ прилагане от страна на държавите-членки, по-специално когато трябва да бъдат разгледани голям брой искания за предоставяне на убежище, подадени едновременно. Преразгледани бяха правилата по отношение на достъпа до процедурата за предоставяне на убежище, провеждането на индивидуални интервюта, както и относно максималната продължителност на процедурите за предоставяне на убежище (главна цел на предложението продължава да бъде общ срок от шест месеца за приключване на процедурите на първа инстанция).

  • по-добро справяне с евентуална злоупотреба. В новите правила се предвижда, че държавите-членки могат да ускорят процедурите и да разгледат на самата граница искания, които със сигурност са неубедителни, или са подадени от кандидати за убежище, които представляват заплаха за националната сигурност или обществения ред.

  • повишаване на качеството на вземането на решения на първа инстанция посредством по-практични мерки, за да се помогне на кандидата да разбере процедурата, или чрез предоставяне на подходяща форма на обучение за персонала, разглеждащ и вземащ решенията относно исканията.

  • осигуряване на достъп до закрила. Разясненията засягат първоначалните стъпки, които следва да се предприемат в рамките на процедурата за предоставяне на убежище от граничните и полицейските служители и други органи, които влизат първи в контакт с лицата, търсещи закрила.

  • разглеждане на многократни искания за убежище. В измененото предложение се разясняват правилата по отношение на възможността търсещите убежище лица да кандидатстват многократно, ако тяхната ситуация се е променила или с цел предотвратяване на евентуална злоупотреба със системата.

  • повишаване на съгласуваността с други инструменти на достиженията на правото на ЕС в областта на убежището, като Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПУ). В разпоредбите относно обучението и достъпа до процедурата за предоставяне на убежище се предвижда по-конкретна роля за ЕСПУ.

С измененията на предложението за Директива за условията на приемане се предвижда повече яснота и гъвкавост с цел:

  • по-лесното ѝ прилагане от страна на държавите-членки. Наличието на повече свобода при прилагането на мерките ще спомогне за намаляването на финансовите разходи и административната тежест.

  • осигуряване на правила, с които ясно се разграничава възможността за задържане на търсещи убежище лица. В преразгледаното предложение са запазени високи стандарти за третиране на лицата във връзка със задържането. Ограниченията на правото за свободно движение могат да се прилагат единствено при ясни, общи и изчерпателни основания и само когато това е необходимо и пропорционално.

  • осигуряване на достойни условия на живот посредством национални мерки за определянето на конкретните нужди на лицата в уязвимо положение, като непълнолетни и жертви на изтезания, както и предоставяне на подходящо ниво на материална помощ за кандидатите за убежище.

  • повишаване на самостоятелността на търсещите убежище лица. Целта е улесняването на достъпа до работни места за търсещите убежище лица, като същевременно държавите-членки разполагат с гъвкавост в периода, през който исканията за убежище се разглеждат на първа инстанция, или когато са изправени пред голям брой искания за убежище, подадени едновременно.

История на досието

За първи път Комисията направи предложения за изменение на Директивата за условията на приемане през декември 2008 г. (IP/08/1875), а за Директивата за процедурите за предоставяне на убежище през октомври 2009 г (IP/09/1552).). В настоящите изменени предложения се взема предвид напредъкът, постигнат по време на преговорите между Европейския парламент и Съвета, както и по време на консултациите с други заинтересовани страни (като ВКБООН и НПО).

Следващи стъпки

Понастоящем двете предложения ще бъдат представени на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 9 юни и ще бъдат обсъдени допълнително по време на полското председателство на ЕС. За да се превърнат в законодателство, те трябва да бъдат подкрепени от Европейския парламент и от квалифицирано мнозинство от държавите-членки.

За повече информация

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом — комисар за вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar