Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Brusel, 12. apríla 2011

Rybné hospodárstvo: kampaň „nulovej tolerancie“ EÚ voči nezákonnému rybolovu naberá na sile

Keďže EÚ už naplno sfunkčnila nový systém kontroly rybného hospodárstva, rybári budú mať väčšie ťažkosti vyhnúť sa sankciám v prípade, že praktizujú nezákonný rybolov. EÚ má vďaka prijatiu podrobných pravidiel o tom, ako vykonávať kontroly v rámci celého trhového reťazca „od rybárskej siete až po tanier“, teraz k dispozícii prostriedky na to, aby urobila čiaru za minulosťou a zaviedla skutočnú kultúru rešpektovania predpisov zameraných na zastavenie nadmerného rybolovu a na to, aby pomohla zaistiť v EÚ skutočne udržateľné rybné hospodárstvo. Nový systém zabezpečuje vysledovateľnosť v rámci celého reťazca od chvíle, keď sa ryba vyloví, až do momentu, keď sa dostane k spotrebiteľovi. Orgány členských štátov dokážu odhaliť porušenia predpisov na akomkoľvek mieste trhového reťazca a vysledovať ich späť až k vinníkovi. Inšpekcie sa budú vykonávať rovnakým spôsobom v celej Európe. Zber údajov a ich krížová kontrola sa budú uskutočňovať elektronicky a len čo sa produkt dostane do obchodu, spotrebiteľ bude vedieť, že bol vylovený zákonným spôsobom. Ak niekto poruší zákon, bude čeliť rovnako prísnym sankciám bez ohľadu na to, kde sa nachádza a akej je národnosti. A v prípade, že ho pri nezákonnom rybolove prichytia viackrát, vďaka novému bodovému systému stratí povolenie na rybolov.

Ak nedokážeme zaistiť presadzovanie svojich vlastných predpisov, oslabujeme tak dôveryhodnosť celej spoločnej rybárskej politiky bez ohľadu na to, aká môže byť spoľahlivá. V súčasnosti už máme k dispozícii komplexný systém kontroly a presadzovania a očakávam, že dodržiavanie predpisov EÚ v oblasti rybného hospodárstva sa odteraz zlepší. Už ďalej nemôžeme tolerovať čo i len malú menšinu rybárov, ktorí ignorujú predpisy a prejde im to. Okrem toho, že je to nespravodlivé, oslabuje to aj naše úsilie o ochranu, narúša trhy v dôsledku nespravodlivej súťaže, penalizuje rybárov, ktorí sa riadia zákonom, narúša kolobeh dodržiavania predpisov a, čo je zo všetkého najdôležitejšie, ničí zásoby rýb,“ uviedla komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová.

Prijatie vykonávacích pravidiel bolo potrebné z hľadiska zabezpečenia plnej účinnosti nariadenia o kontrolách z roku 2010. Nové pravidlá:

  • umožňujú kontrolu „od rybárskej siete až po tanier“, lebo zahŕňajú všetky štádiá dodávateľského reťazca, a vysledovateľnosť systému umožňuje inšpektorom odhaľovať porušenia predpisov na akomkoľvek mieste reťazca,

  • poskytujú konkrétne mechanizmy na zaistenie rovnakých podmienok pre rybárov, iné hospodárske subjekty a členské štáty, harmonizujú sankcie a nový bodový systém zabezpečuje, že vážne porušenia budú mať podobné dôsledky vo všetkých členských štátoch,

  • prinášajú podstatné zjednodušenie, keďže všetky uplatniteľné predpisy v oblasti kontroly rybného hospodárstva EÚ, ktoré boli predtým roztrúsené vo viacerých rôznych nástrojoch, sú teraz zahrnuté do jediného textu,

  • zovšeobecňujú používanie nových technológií, ktoré na jednej strane znižujú administratívne náklady pre hospodárske subjekty a orgány a na druhej strane značne uľahčujú kontrolu údajov, čím zvyšujú efektívnosť.

V novom nariadení sa takisto podrobne opisujú mechanizmy, ktoré Komisia môže používať na zaistenie dodržiavania predpisov v členských štátoch: zvýšené právomoci v oblasti overovania, nezávislé inšpekcie a audit, administratívne vyšetrovania, pozastavenie vyplácania finančných prostriedkov EÚ alebo jeho zrušenie a zníženie kvót a intenzity rybolovu vždy v prípade, keď sa kontrolný systém členského štátu zdá byť neúčinný.

Na uľahčenie vykonávania Komisia poskytuje členským štátom finančnú pomoc prostredníctvom spolufinancovania určitých typov projektov, a najmä tých, ktoré sa sústreďujú na nové technológie.

Kontext

Predpisy a kontrolné systémy v oblasti rybného hospodárstva sa schvaľujú na úrovni EÚ, ale ich vykonávanie a uplatňovanie je v rukách vnútroštátnych orgánov a inšpektorov z členských štátov EÚ.

Práve prijatým vykonávacím nariadením sa završuje komplexná reforma politiky kontroly rybného hospodárstva EÚ, ktorá sa začala v roku 2008. Nový systém je postavený na troch pilieroch: nariadenie proti nezákonnému rybolovu, ktorým sa zabezpečí plný súlad všetkých rybných produktov, s ktorými sa obchoduje v rámci EÚ aj mimo nej, so všetkými príslušnými opatreniami v oblasti ochrany a hospodárenia; nariadenie o povoleniach na rybolov, ktoré poskytuje rámec na udeľovanie povolení hospodárskym subjektom z EÚ na rybolov mimo vôd EÚ a zahraničným hospodárskym subjektom na rybolov vo vodách EÚ; a samotné základné nariadenie o kontrolách, ktoré vytvára úplne nový právny rámec na kontroly a presadzovanie spoločnej rybárskej politiky.

Ďalšie informácie

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar