Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Bruksela, 12 kwietnia 2011 r.

Rybołówstwo: zaostrzenie kampanii „zerowej tolerancji” przeciwko nielegalnym połowom

Nowy unijny system kontroli rybołówstwa jest już w pełni sprawny, co oznacza, że rybakom znacznie trudniej będzie prowadzić nielegalne połowy. Dzięki przyjęciu szczegółowych przepisów dotyczących kontroli w całym łańcuchu rynkowym „od łowiska do półmiska” UE może teraz zerwać z przeszłością i ustanowić prawdziwą „kulturę zgodności z przepisami”. Przyczyni się to do powstrzymania przełowienia i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju rybołówstwa w UE. Nowy system gwarantuje identyfikowalność w całym łańcuchu od momentu złowienia ryby do chwili, gdy znajdzie się ona u konsumenta. Organy państw członkowskich będą w stanie wykryć nieprawidłowości na każdym etapie łańcucha rynkowego i zidentyfikować je wstecz aż do winowajcy. Inspekcje będą przeprowadzane w ten sam sposób w całej Europie. Dane są zbierane i poddawane kontroli krzyżowej drogą elektroniczną. Gdy produkt dotrze do sklepu, konsument będzie wiedział, że połów był legalny. Niezależnie od miejsca pobytu i narodowości, na osobę, która złamie prawo, nałożone będą równie surowe sankcje. Dzięki nowemu systemowi punktowemu, jeżeli osoba taka będzie systematycznie poławiała nielegalnie, może utracić licencję.

„Jeżeli nie jesteśmy w stanie egzekwować własnych przepisów, wiarygodność całej wspólnej polityki rybołówstwa, niezależnie od tego, jak bardzo jest ona solidna, zostaje zachwiana. Jednak teraz dysponujemy już kompleksowym systemem kontroli i egzekwowania przepisów. Spodziewam się, że od tej pory przestrzeganie przepisów unijnych w zakresie rybołówstwa wzrośnie. Nie możemy już zezwalać na to, aby nawet niewielka część rybaków łamała przepisy bez żadnych konsekwencji. Takie działanie jest nie tylko niesprawiedliwe, ale również podważa wysiłki w zakresie ochrony gatunków, zakłóca sytuację na rynku poprzez nieuczciwą konkurencję, penalizuje uczciwych rybaków, zaburza stosowanie się do przepisów oraz, co najważniejsze, niszczy zasoby rybne", stwierdziła komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki.

Przyjęcie przepisów wykonawczych było niezbędne dla pełnego zastosowania rozporządzenia z 2010 r. w sprawie kontroli. Nowe przepisy:

  • umożliwiają kontrolę „od łowiska do półmiska” poprzez objęcie nimi wszystkich etapów łańcucha dostaw; system identyfikowalności umożliwia inspektorom wykrycie nieprawidłowości na każdym etapie łańcucha.

  • oferują konkretne mechanizmy pozwalające na zapewnienie równych warunków dla rybaków, innych podmiotów i państw członkowskich. Sankcje zostały zharmonizowane, a nowy system punktowy gwarantuje, że naruszenia będą miały podobne konsekwencje we wszystkich państwach członkowskich.

  • oferują znaczne uproszczenie, ponieważ wszystkie przepisy mające zastosowanie w dziedzinie kontroli rybołówstwa w UE, które uprzednio były rozproszone w wielu różnych instrumentach, zostały zebrane w jednym akcie prawnym.

  • przewidują powszechniejsze stosowanie nowych technologii, co z jednej strony redukuje koszty administracyjne podmiotów i organów, a z drugiej strony ułatwia kontrolę danych, sprzyjając tym samym większej efektywności.

Nowe rozporządzenie określa mechanizmy, które Komisja może zastosować w celu dopilnowania, aby państwa członkowskie przestrzegały przepisów: większe uprawnienia w zakresie weryfikacji, niezależne inspekcje i audyty, dochodzenia administracyjne, zawieszenie lub wycofanie funduszy unijnych oraz ograniczenie kwot i nakładów połowowych, jeżeli system kontroli w państwie członkowskim wydaje się nieskuteczny.

Aby ułatwić wprowadzenie przepisów, Komisja udziela państwom członkowskim pomocy finansowej poprzez współfinansowanie niektórych rodzajów projektów, w szczególności tych, które koncentrują się na nowych technologiach.

Kontekst

Przepisy i systemy kontroli w dziedzinie rybołówstwa są uzgadniane na szczeblu UE, ale wdrażane i realizowane przez organy krajowe i inspektorów państw członkowskich UE.

Przyjęte właśnie rozporządzenie wykonawcze to już ostatni element kompleksowej reformy unijnej polityki kontroli rybołówstwa rozpoczętej w 2008 r. Nowy system opiera się na trzech filarach: rozporządzeniu w sprawie nielegalnych połowów, które zapewni pełną zgodność wszystkich produktów rybołówstwa będących przedmiotem handlu z UE ze wszystkimi stosownymi środkami w zakresie ochrony i zarządzania; rozporządzeniu w sprawie upoważnień do połowów, w którego ramach podmioty z UE mogą uzyskać licencję na połowy poza wodami UE, a podmioty spoza UE – licencję na połowy w wodach UE; oraz głównym rozporządzeniu w sprawie kontroli, które tworzy zupełnie nowe ramy prawne kontroli i egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Dodatkowe informacje

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar