Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Brussel, 12 april 2011

Visserij: De EU-campagne voor nultolerantie ten aanzien van illegale visserij verhardt

Voor illegaal opererende vissers zal het veel moeilijker worden om ongestraft weg te komen, nu de nieuwe controleregeling in de visserij volledig operationeel is. Met gedetailleerde regels over het verrichten van controles in de marktketen "van net tot bord" beschikt de EU thans over de middelen om te breken met het verleden: de EU kan nu een echte cultuur van naleving tot stand brengen en komaf maken met overbevissing zodat de Europese visserij echt duurzaam kan worden. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de vis doorheen de hele keten traceerbaar blijft vanaf het ogenblik van de vangst tot bij de consument. De autoriteiten van de lidstaten kunnen op elke plaats in de marktketen inbreuken opsporen en de schuldige daarvoor aanwijzen. Inspecties zullen in heel Europa op dezelfde wijze verlopen. Gegevens worden verzameld en elektronisch met elkaar vergeleken. Zodra het product in de winkel terechtkomt, zal de consument weten of de vis uit de legale visserij komt. Als er iemand de wet overtreedt, zullen strenge straffen op welke plaats dan ook en ongeacht de nationaliteit gelijkelijk worden toegepast. En wie herhaaldelijk op illegale visserij wordt betrapt, zal dankzij het nieuwe puntensysteem uiteindelijk zijn visvergunning verliezen.

"Als wij er niet in slagen onze eigen regels te doen naleven, ondermijnt dit de geloofwaardigheid van heel het gemeenschappelijk visserijbeleid, hoe sterk dit beleid ook mag zijn. Thans hebben wij een allesomvattend systeem voor controle en handhaving en ik verwacht dat de Europese visserijregels vanaf nu beter zullen worden nageleefd. Wij kunnen niet langer toestaan dat al was het maar een kleine minderheid van vissers de regels negeren en ongestraft wegkomen. Dit is niet alleen onrechtvaardig maar het ondermijnt ook onze inspanningen om de soorten in stand te houden, het verstoort de markten en vervalst de concurrentie; eerlijke vissers worden bestraft en alle moeite om de zaken correct te laten verlopen, wordt tenietgedaan, en, wat erger is, de visbestanden moeten eraan geloven", zegt de commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki.

Het was nodig uitvoeringsregels vast te stellen om de controleverordening van 2010 volledig te kunnen toepassen. De nieuwe regels hebben het volgende effect:

  • Zij maken controle "van net tot bord" mogelijk door alle fasen van de toeleveringsketen aan te pakken; dankzij het traceersysteem kunnen inspecteurs op elke plaats in de keten inbreuken opsporen.

  • Zij bieden concrete mechanismen om vissers, andere exploitanten en lidstaten gelijkelijk te behandelen. De sancties zijn geharmoniseerd en een nieuw puntensysteem zorgt ervoor dat ernstige inbreuken dezelfde gevolgen hebben in alle lidstaten.

  • Zij leiden tot verdere vereenvoudiging omdat alle toepasselijke regels op het gebied van EU-visserijcontrole, die vroeger verspreid waren over een groot aantal verschillende instrumenten, nu in één tekst vervat zijn.

  • Het gebruik van nieuwe technologieën wordt veralgemeend: daardoor dalen de administratieve kosten voor exploitanten en autoriteiten en worden controles veel gemakkelijker, hetgeen de efficiëntie dus vergroot.

In de nieuwe verordening worden ook de mechanismen omschreven die de Commissie kan aanwenden om de lidstaten tot naleving te verplichten: uitgebreidere verificatiebevoegdheden, onafhankelijke inspecties en audit, administratieve onderzoeken, opschorting of intrekking van EU-fondsen en vermindering van quota en visserijinspanning wanneer het controlesysteem van een lidstaat niet blijkt te werken.

Om de tenuitvoerlegging te vergemakkelijken verleent de Commissie financiële hulp aan lidstaten door medefinanciering van bepaalde soorten van projecten, in het bijzonder wanneer daarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Achtergrond

Visserijregels en controlesystemen worden op EU-niveau vastgesteld maar de tenuitvoerlegging berust bij de nationale autoriteiten en inspecteurs van de EU-lidstaten.

De pas goedgekeurde uitvoeringsverordening vormt een aanvulling op een diepgaande hervorming van het controlebeleid van de Europese visserij, die in 2008 van start is gegaan. Het nieuwe stelsel berust op drie pijlers: een verordening voor de bestrijding van illegale visserij, die ervoor zorgt dat alle in de EU verhandelde visserijproducten, zowel bij de invoer als bij de uitvoer, volledig overeenstemmen met alle toepasselijke instandhoudings- en beheersmaatregelen; een verordening betreffende vismachtigingen, volgens welke Europese en buitenlandse exploitanten een machtiging kunnen krijgen om respectievelijk buiten of binnen de Europese wateren te vissen; en de basisverordening met de controleregeling zelf, waarmee een volledig nieuw wettelijk kader tot stand komt om het gemeenschappelijk visserijbeleid te controleren en te handhaven.

Meer informatie

MEMO/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar