Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Bryssel 12. huhtikuuta 2011

EU torjuu laitonta kalastusta "nollatoleranssi-kampanjalla"

Laittoman kalastuksen harjoittaminen vaikeutuu huomattavasti nyt, kun EU:n uusi kalastuksenvalvontajärjestelmä on täysin toimintavalmis. EU on antanut yksityiskohtaiset säännöt tarkastusten suorittamisesta mereltä ruokapöytään ulottuvan markkinaketjun kaikissa vaiheissa. Nämä säännöt tarjoavat sille keinot tehdä irtiotto menneestä ja luoda aito "sääntöjen noudattamisen kulttuuri", jonka myötä voidaan lopettaa liikakalastus ja varmistaa EU:n kalastuksen todellinen kestävyys. Uusi järjestelmä takaa jäljitettävyyden koko markkinaketjussa kalojen pyynnistä alkaen kuluttajalle päätymiseen asti. Jäsenvaltioiden viranomaiset pystyvät havaitsemaan rikkomuksia missä tahansa markkinaketjun vaiheissa ja jäljittämään niihin syyllistyneet. Tarkastukset tehdään samalla tavoin joka puolella Eurooppaa. Tietojen keruu ja ristiintarkastus tapahtuu sähköisesti. Kun tuote sitten päätyy kauppoihin, kuluttajat voivat olla varmoja, että se on kalastettu laillisesti. Lain rikkomisesta seuraa aina yhtä vakava seuraamus riippumatta rikkojan olinpaikasta tai kansallisuudesta. Jos kalastaja saadaan toistuvasti kiinni laittomasta kalastuksesta, hän menettää uuden pisteytysjärjestelmän ansiosta lopulta kalastuslupansa.

"Ellemme noudata omia sääntöjämme, koko yhteisen kalastuspolitiikan uskottavuus vaarantuu, olipa se laadittu kuinka järkeväksi tahansa", totesi meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki. "Nyt kun meillä on käytössämme kattava valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmä, odotan, että EU:n kalastussääntöjen noudattaminen paranee. Emme voi enää sallia edes pienen osan kalastajista laiminlyövän sääntöjä ja selviävän seuraamuksitta. Paitsi että tällainen toiminta on epäoikeudenmukaista, se myös heikentää suojelutoimia, vääristää markkinoita vilpillisen kilpailun myötä, rankaisee sääntöjä noudattavia kalastajia, tukahduttaa sääntöjen noudattamisen ilmapiirin ja, mikä pahinta, tuhoaa kalakantoja", Damanaki sanoi.

Täytäntöönpanosääntöjen antaminen oli tarpeen, jotta vuoden 2010 valvonta-asetusta pystytään soveltamaan täysipainoisesti. Uusilla säännöillä

  • mahdollistetaan "mereltä ruokapöytään" ulottuva valvonta, joka kattaa kaikki toimitusketjun vaiheet; jäljitettävyysjärjestelmän ansiosta tarkastajat pystyvät havaitsemaan rikkomukset missä tahansa ketjun vaiheessa,

  • tarjotaan konkreettiset välineet, joilla taataan kalastajille, muille toimijoille ja jäsenvaltioille tasapuoliset toimintaedellytykset. Seuraamuksia on yhdenmukaistettu, ja uusi pisteytysjärjestelmä varmistaa, että vakavat rikkomukset johtavat samanlaisiin seuraamuksiin kaikissa jäsenvaltioissa,

  • yksinkertaistetaan tilannetta merkittävästi, sillä kaikki EU:n kalastuksenvalvonnan alalla sovellettavat säännöt, jotka olivat aiemmin hajallaan monissa eri asiakirjoissa, on nyt yhdistetty yhteen säädökseen,

  • otetaan yleiseen käyttöön uusia teknologioita, jotka toisaalta vähentävät toimijoille ja viranomaisille aiheutuvia hallintokustannuksia ja toisaalta helpottavat huomattavasti tietojen tarkastamista ja parantavat tällä tavoin tehokkuutta.

Uudessa asetuksessa yksilöidään myös seuraavat keinot, joita komissio voi käyttää varmistaakseen sääntöjen noudattamisen jäsenvaltioissa: suuremmat tarkastusvaltuudet, riippumattomat tarkastukset, hallinnolliset selvitykset, EU:n rahoituksen keskeyttäminen tai peruuttaminen sekä kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen alentaminen silloin, kun jäsenvaltion valvontajärjestelmä vaikuttaa tehottomalta.

Täytäntöönpanon helpottamiseksi komissio myöntää jäsenvaltioille rahoitustukea osarahoittamalla tietynlaisia, erityisesti uusiin teknologioihin keskittyviä hankkeita.

Tausta

Kalastussäännöistä ja valvontajärjestelmistä sovitaan EU:n tasolla, mutta niiden täytäntöönpano on EU-maiden kansallisten viranomaisten ja tarkastajien vastuulla.

Juuri hyväksytty täytäntöönpanoasetus päättää EU:n kalastuksenvalvontapolitiikan vuonna 2008 aloitetun perinpohjaisen uudistuksen. Uusi järjestelmä perustuu kolmeen pilariin: laitonta kalastusta torjuva asetus, jolla varmistetaan, että kaikki EU:sta vietävät ja EU:hun tuotavat kalastustuotteet ovat täysin yhdenmukaisia kaikkien asiaa koskevien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden kanssa; kalastuslupia koskeva asetus, jossa vahvistetaan edellytykset lupien myöntämiseksi EU:n toimijoille EU:n vesien ulkopuolella kalastamista ja ulkomaisille toimijoille EU:n vesillä kalastamista varten; ja itse valvonta-asetus, jolla luodaan täysin uusi oikeudellinen kehys yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja valvontaa varten.

Lisätietoja

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar