Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Брюксел, 12 април 2011 г.

Рибарство: кампанията на ЕС за нулева толерантност към незаконния риболов се става по-безкомпромисна

Безнаказаният незаконен риболов ще стане много по-труден за рибарите с въвеждането в действие на новата система на ЕС за контрол на рибарството. С приемането на подробни правила за начина на провеждане на контрол по цялата пазарна верига „от мрежата до чинията“, ЕС вече има възможността да скъса с миналото и да създаде култура на придържане към правилата, за да се прекрати свръхуловът и рибарството в ЕС да стане действително устойчиво. Новата система гарантирапроследяването на рибата по цялата верига — от момента, в който е уловена, до момента, в който стига до потребителя. Компетентните органи на държавите-членки ще могат да установяват нарушенията във всеки един етап на пазарната верига и да ги проследяват обратно до провинилия се. Инспекциите ще се провеждат по един и същи начин в цяла Европа. Събирането и кръстосаната проверка на данните ще се извършват по електронен път. Стигне ли продуктът до търговската мрежа, потребителят ще може да бъде сигурен, че той е уловен законно. На закононарушителите ще бъдат налагани еднакво строги санкции, независимо къде се намират и от каква националност са. А ако бъдат многократно уличени в незаконен риболов, благодарение на новата точкова система в крайна сметка ще загубят лиценза си.

Ако не можем да прилагаме собствените си правила, това подкопава доверието към цялата обща политика в областта на рибарството, независимо от всичките ѝ достойнства. Сега вече имаме всеобхватна система за котрол и прилагане и очаквам оттук нататък да се подобри спазването на правилата на ЕС за риболов. Не можем повече да допускаме дори и малък брой рибари безнаказано да пренебрегват правилата. Освен че е несправедливо, това осуетява и усилията за опазване на видовете; причинява смущения в пазарите чрез нелоялна конкуренция; наказва спазващите законите рибари и нарушава кръга на нормативното съответствие; и най-важното, това унищожава рибните запаси“, каза комисарят по рибарство и морско дело Мария Даманаки.

Приемането на правила за прилагане беше нужно, за да направи регламента за контрол от 2010 г. изцяло приложим. Новите правила:

  • дават възможност за контрол „от мрежата до чинията“ като се покриват всички етапи на снабдителната верига; системата за проследяване позволява на инспекторите да откриват нарушения във всеки етап на веригата,

  • осигуряват конкретни механизми за гарантиране на равнопоставени условия за рибарите, другите оператори и държавите-членки. Санкциите са хармонизирани и чрез нова точкова система се гарантира, че сериозните нарушения водят до сходни последици във всички държави-членки,

  • допринасят за съществено опростяване, тъй като всички действащи правила в областта на контрола върху рибарството в ЕС, които преди това бяха разпръснати в много и различни инструменти, сега се съдържат в един единствен текст,

  • осигуряват всеобщо прилагане на новите технологии, което от една страна намалява административните разходи за операторите и компетентните органи, а от друга страна значително ще улесни проверката на данните, с което се повишава ефективността.

Новият регламент подробно описва и механизмите, които Комисията може да използва, за да гарантира, че държавите-членки спазват правилата: увеличаване на правомощията за проверки, независими инспекции и одити, административни разследвания, временно спиране или оттегляне на финансирането от ЕС, намаляване на квотите и на риболовното усилие, когато системата за контрол на някоя държава-членка се окаже неефективна.

За да улесни въвеждането, Комисията предоставя финансова помощ на държавите-членки чрез съвместно финансиране на определени видове проекти, особено на тези, посветени на нови технологии.

Контекст

Правилата и контролните системи в областта на рибарството се одобряват на ниво ЕС, но се прилагат и изпълняват от националните власти и инспекторите на държавите-членки на ЕС.

Току-що приетият регламент за изпълнение завършва една задълбочена реформа на политиката на ЕС в областта на контрола на рибарството, която започна през 2008 г. Новата система почива на три основни елемента: регламент срещу незаконния риболов, който ще гарантира, че всички продукти на рибарството, изнасяни за или от ЕС, напълно отговарят на всички съответни мерки за опазване и управление; регламент относно разрешенията за риболов, който осигурява рамка за лицензирането на оператори на ЕС за риболов извън водите на ЕС и лицензирането на чуждестранните оператори за риболов във водите на ЕС; както и основния регламент за контрол, който създава съвсем нова правна рамка за контрол и прилагане на общата политика в областта на рибарството.

За повече информация:

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar