Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

IP/11/187

Bruksela, 16 lutego 2011 r.

Transport lotniczy: Komisja wzywa Polskę do stosowania norm ochrony w portach lotniczych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego stosowania prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony lotnictwa. Komisję zaniepokoił fakt, że na niektórych lotniskach Polska nie stosuje ani wspólnych norm ochrony ani jakichkolwiek alternatywnych środków ochrony. Komisja zwróciła się do Polski przesyłając uzasadnioną opinię w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli władze polskie nie poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach podjętych, aby zapewnić przestrzeganie unijnego prawa, Komisja może skierować sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Co mówią unijne przepisy o ochronie lotnictwa?

W ramach unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony lotnictwa cywilnego – rozporządzenie 300/2008 – ustanowiono wspólne podstawowe normy, które należy stosować na wszystkich unijnych lotniskach, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów wojskowych. Celem tych wspólnych norm jest zapewnienie ochrony osobom i towarom poprzez zapobieganie bezprawnej ingerencji, która mogłaby zagrozić ich bezpieczeństwu. W istniejącym prawodawstwie ustanowiono – między innymi – przepisy o kontroli dostępu na lotniskach, kontroli pasażerów i bagażu oraz ochronie towarów i przesyłek pocztowych. Obowiązkiem państw członkowskich jest dopilnowanie, aby normy te były odpowiednio przestrzegane. W uzasadnionych okolicznościach państwa członkowskie mogą przyjąć alternatywne środki ochrony na tych lotniskach, które spełniają określone kryteria ustanowione na mocy unijnego prawa (rozporządzenie 1254/2009). W takich przypadkach państwa członkowskie mają obowiązek poinformować Komisję o podjętych środkach.

Na czym polega nieprzestrzeganie tych przepisów przez Polskę?

Według stanowiska Polski niektóre „niewielkie” porty lotnicze znajdujące się na jej terytorium nie podlegają przepisom unijnym, a co za tym idzie – Polska nie zapewnia stosowania wspólnych podstawowych norm na tych lotniskach. Polska nie poinformowała Komisji o przyjęciu alternatywnych środków ochrony dla tych lotnisk, mimo że przesłania takiego powiadomienia wymaga rozporządzenie (WE) nr 1254/2009. Niestosowanie wspólnych podstawowych norm w zakresie ochrony lotnictwa oraz nieprzyjęcie alternatywnych środków ochrony, które zapewniłyby właściwy poziom tej ochrony, oznacza, iż Polska nie jest w stanie zagwarantować, że rejsy odbywające się z przedmiotowych lotnisk spełniają unijne wymogi w zakresie ochrony lotnictwa, co potencjalnie zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa osób i towarów.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajduje się w dokumencie MEMO/11/86.


Side Bar