Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Comisia adoptă noi norme privind serviciile de interes economic general (SIEG)

Bruxelles, 20 decembrie 2011 – În urma unor ample consultări publice, Comisia Europeană a adoptat un pachet revizuit de norme ale UE în domeniul ajutoarelor de stat pentru evaluarea compensației publice pentru serviciile de interes economic general (SIEG). Noul pachet clarifică principalele principii privind ajutoarele de stat și introduce o abordare diversificată și proporțională, cu norme mai simple pentru serviciile de interes economic general la scară restrânsă, cu un domeniu de aplicare local sau care urmăresc un obiectiv social, în același timp ținând seama mai bine de aspectele legate concurență în cazurile de mari dimensiuni.

Vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica de concurență, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Noul pachet SIEG oferă statelor membre un cadru mai simplu, mai clar și mai flexibil pentru susținerea furnizării de servicii publice de înaltă calitate pentru cetățeni, fapt cu atât mai necesar în contextul actualei perioade de criză. Datoria Comisiei este, bineînțeles, de a se asigura că întreprinderile cărora li s-au încredințat servicii de interes general nu beneficiază de o supracompensare, protejându-se astfel competitivitatea activităților concurente și locurile de muncă și garantându-se utilizarea eficientă a resurselor publice limitate.”

Statele membre dispun de o mare libertate în ceea ce privește definirea serviciilor care sunt de interes general. Însă Comisia trebuie să se asigure că finanțarea publică acordată pentru furnizarea unor astfel de servicii nu denaturează în mod nejustificat concurența pe piața internă.

Noile norme, care înlocuiesc așa-numitul pachet „Monti-Kroes” din iulie 2005, clarifică noțiuni de bază precum „activitate economică” pentru a facilita aplicarea normelor atât la nivelul administrațiilor naționale, cât și al celor regionale sau locale.

Toate serviciile sociale sunt exceptate de la obligația de notificare a Comisiei, indiferent de valoarea compensației pe care o primesc. Serviciile în cauză trebuie să satisfacă „nevoi sociale legate de sănătate și îngrijiri pe termen lung, îngrijirea copiilor, accesul pe piața muncii și reintegrarea pe piața muncii, locuințe sociale, precum și îngrijirea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile”. Înainte, numai spitalele și locuințele sociale beneficiau de exceptare. Alte servicii de interes economic general sunt scutite cu condiția ca valoarea compensației să fie mai mică de 15 milioane EUR pe an.

Comisia propune, de asemenea, să stabilească o sumă minimă a compensației pentru toate celelalte servicii, considerându-se că măsurile cu o valoare sub acest nivel nu constituie ajutor. Valoarea de minimis în cazul SIEG va fi stabilită la 500 000 € pe trei ani, ceea ce va asigura reducerea birocrației pentru SIEG la scară restrânsă. În primăvară se va adopta o decizie finală în acest sens.

Pe de altă parte, în viitor va exista un grad mai ridicat de control pentru celelalte servicii de interes economic general în cazul cărora sumele reprezentând compensații depășesc 15 milioane EUR pe an, iar potențialul de denaturare a concurenței pe piața unică este mai mare. Ori de câte ori este posibil, serviciile de interes economic general ar trebui încredințate prin intermediul unei proceduri deschise și transparente de licitație publică, pentru a garanta cea mai bună calitate, la cele mai mici costuri pentru contribuabilii care plătesc pentru servicii.

Informații suplimentare

Noul pachet este format din patru instrumente care se vor aplica în cazul tuturor autorităților (naționale, regionale, locale) care acordă compensații pentru furnizarea serviciilor de interes economic general.

O nouă comunicare, care clarifică conceptele de bază ale ajutorului de stat, relevante pentru SIEG, precum noțiunile de ajutor, SIEG, activitate economică, convergență între procedurile de achiziții publice și lipsa ajutorului etc.

O decizie revizuită, de exceptare a statelor membre de la obligația de notificare a Comisiei cu privire la compensațiile pentru serviciile publice acordate pentru anumite categorii de servicii de interes economic general. Domeniul de aplicare al exceptării se extinde de la spitale și locuințe sociale la o gamă mai largă de servicii sociale și se aplică un prag mai redus al compensației de la care este obligatorie notificarea în cazul celorlalte activități SIEG. Pragul de notificare a fost redus de la 30 de milioane EUR la 15 milioane EUR, ținându-se seama de preocupările părților interesate că, în baza plafonului utilizat anterior, multe contracte de mare anvergură în domenii importante ale pieței interne nu intrau în sfera de control a Comisiei.

Un cadru revizuit pentru evaluarea sumelor importante reprezentând compensații acordate operatorilor din afara domeniului serviciilor sociale. Aceste cazuri trebuie notificate Comisiei și pot fi declarate compatibile în cazul în care îndeplinesc anumite criterii. Noile norme introduc, în special, o metodologie mai precisă pentru a stabili valoarea compensației, cerința ca statele membre să introducă stimulente privind eficiența în mecanismele de compensare, cerința de respectare a normelor UE în materie de achiziții publice și tratamentul egal al furnizorilor aceluiași serviciu atunci când se stabilește valoarea compensației. Mai mult, Comisia poate cere statelor membre să adopte măsuri de reducere a efectelor anticoncurențiale ale anumitor compensații care au un potențial deosebit de important de denaturare a concurenței pe piața internă.

O nouă propunere de regulament de minimis, conform căreia compensația sub un anumit nivel nu intră în sfera de aplicare a controlului ajutoarelor de stat, se preconizează că va fi adoptată în primăvara anului 2012, după o ultimă rundă de consultări.

Context

În 2003, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat o hotărâre cu privire la evaluarea compensațiilor de serviciu public în contextul normelor UE privind ajutorul de stat (cauza C-280/00 Altmark Trans). Pentru a ține seama de această hotărâre, Comisia a adoptat primul pachet SIEG (cunoscut de asemenea, sub denumirea de „Pachetul Monti-Kroes”, a se vedea IP/05/937). Pachetul a intrat în vigoare în iulie 2005 și a precizat condițiile în care ajutorul de stat sub forma compensației pentru obligația de serviciu public este compatibil cu Tratatul CE (în prezent Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

În martie 2011, Comisia a lansat o amplă dezbatere pe tema revizuirii pachetului, care se va încheia la sfârșitul anului 2011 (a se vedea IP/11/347). În septembrie 2011, Comisia a consultat părțile interesate cu privire la propunerile de noi norme (a se vedea http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Comisia a primit contribuții importante de la statele membre, instituțiile europene și părțile interesate. Ulterior, proiectele au fost revizuite pentru a se ține seama de observațiile părților interesate.

Noul pachet legislativ (cele trei texte adoptate deja) poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Pentru detalii suplimentare, a se vedea IP/11/1579,MEMO/11/929.

Persoane de contact:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar