Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Brussell, 15 ta’ Frar 2011

Il-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi aġenda tal-UE għad-drittijiet tat-tfal

Kif tista’ l-UE tgħin sabiex tħares id-drittijiet tat-tfal fil-qorti? Kif nistgħu niżguraw li d-deċiżjonijiet dwar każijiet ta’ kustodja transkonfinali jiġu infurzati malajr kemm jista’ jkun? U kif nistgħu nipprevjenu lit-tfal milli jsofru minn bullying onlajn? Il-Kummissjoni Ewropea llum ppreżentat Aġenda tal-UE għat-tisħiħ tad-drittijiet tat-tfal billi timplimenta l-prinċipji tal-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali. Din tinkludi sensiela ta’ azzjonijiet konkreti fejn l-UE tista’ tagħti valur miżjud lil-linji politiki għall-benesseri u s-sikurezza tat-tfal, inkluża l-promozzjoni ta’ ġustizzja li tieħu ħsieb l-interessi tat-tfal, li t-tfal jiġu infurmati aħjar dwar id-drittijiet tagħhom, u li l-internet jkun aktar sikur għat-tfal.

“Id-drittijiet tat-tfal huma drittijiet fundamentali," qalet il-Viċi President Viviane Reding, il-Kummissarju tal-Ġustizzja tal-UE. "L-UE u s-27 Stat Membru tagħha jeħtieġu jiżguraw li dawn jiġu mħarsa u li l-aħjar interessi tat-tfal ikunu għalina l-prinċipji ta’ gwida. B’mod partikolari, il-ġustizzja li tieħu ħsieb l-interessi tat-tfal għandha tiżgura li d-drittijiet tat-tfal jitqiesu kull darba li t-tfal ikunu involuti mas-sistemi ġudizzjarji, kemm bħala vittmi, suspettati kif ukoll meta l-ġenituri jiddivorzjaw u ma jaqblux dwar il-kustodja.”

Il-Viċi President Antonio Tajani enfasizza l-ħtieġa sabiex jiġi miġġieled l-isfruttament sesswali marbut mat-turiżmu. L-isfruttar sesswali huwa delitt, ksur gravi tad-dinjità tal-bniedem u tal-integrità fiżika u mentali tat-tfal. Dan huwa qasam fejn aħna neħtieġu strateġiji konġunti u kooperazzjoni internazzjonali, tkabbir tal-konsapevolezza u azzjoni immedjata. Il-Komunikazzjoni dwar it-Turiżmu li ġiet adottata dan l-aħħar mill-Kummissjoni tipprovdi għal azzjonijiet speċifiċi sabiex jiġi miġġieled l-isfruttament tat-tfal” żied jgħid.

L-Aġenda tal-UE tal-lum telenka 11-il azzjoni li l-Kummissjoni se tieħu f’idejha fis-snin li ġejjin. L-inizjattiva timmira sabiex tafferma mill-ġdid l-impenn qawwi tal-istituzzjonijiet u tal-Istati Membri tal-UE sabiex jippromwovu, iħarsu u jissodisfaw id-drittijiet tat-tfal fil-linji politiki rilevanti kollha tal-UE u sabiex jittrasformawhom f’riżultati konkreti. Fil-ġejjieni, il-linji politiki tal-UE li jaffettwaw direttament u indirettament lit-tfal għandhom jiġu mfassla, implimentati u mmonitorjati billi jitqies il-prinċipju tal-aħjar interess tat-tfal.

It-tfal jistgħu jaffaċċjaw ostakli serji meta jkunu involuti ma’ sistemi ġudizzjarji. Id-drittijiet tagħhom jistgħu jinkisru wkoll jekk huma jaffaċċjaw sistemi ġudizzjari li ma jieħdux ħsieb l-interessi tat-tfal. Barra minn hekk, tfal li huma partikolarment vulnerabbli – dawk li qegħdin jikbru fil-faqar, fl-esklużjoni soċjali jew li għandhom diżabilità – jeħtieġu ħarsien speċjali.

Il-Kummissjoni se tqis b’mod speċjali t-tfal bħala parti minn proposta dwar kif jitħarsu l-vittmi ta’ delitt, tipproponi salvagwardji għat-tfal suspettati u tirrevedi regoli eżistenti fil-każijiet ta’ kustodja transkonfinali.

Il-Kummissjoni se tħares b’mod attiv u se tagħti s-setgħa lit-tfal bħala utenti ta’ teknoloġiji onlajn u se tiġġieled is-cyber-bullying, it-tħejjija għall-abbuż sesswali, li jiġu esposti għal kontenut dannuż, u esperjenzi mhux gradevoli meta jużaw teknoloġiji onlajn. Sabiex titkabbar il-konsapevolezza u tippromwovi ċittadinanza attiva fost it-tfal, il-Kummissjoni se twaqqaf punt ta’ dħul uniku għat-tfal fil-portal EUROPA b’informazzjoni, li jkollha aċċess faċli, dwar id-drittijiet tat-tfal u l-linji politiki tal-UE.

L-azzjoni tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet tat-tfal hija parti mill-isforzi tagħha sabiex timplimenta l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li torbot legalment lill-istituzzjonijiet tal-UE meta jipproponu liġijiet u fuq l-Istati Membri meta jimplimentaw il-liġi tal-UE. F’Ottubru 2010, il-Kummissjoni adottat strateġija sabiex timplimenta b’mod effettiv id-dispożizzjonijiet tal-Karta (IP/10/1348). Ix-xahar id-dieħel, se tippubblika l-ewwel rapport annwali dwar id-drittijiet fundamentali, li ser isegwi wkoll il-progress dwar l-applikar tad-drittijiet tat-tfal.

Sfond

It-Trattat ta’ Lisbona jeħtieġ li l-UE tippromwovi l-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal. Id-drittijiet tat-tfal jiffurmaw ukoll parti mid-drittijiet fundamentali li l-UE hija impenjata li tirrispetta skont l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, is-27 pajjiż tal-UE rratifikaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

L-Istrateġija Ewropa 2020 (IP/10/225) u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni sabiex jiġi implimentat il-Programm ta’ Stokkolma (IP/10/447) stabbilixxa viżjoni għas-seklu 21 ta’ Ewropa li fiha t-tfal tal-lum ikollhom edukazzjoni aħjar, aċċess għas-servizzi u għar-riżorsi, li huma meħtieġa sabiex jikbru u kif ukoll ħarsien tajjeb tad-drittijiet tagħhom.

Għal iktar informazzjoni

Id-Drittijiet tat-tfal fl-UE:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Ġustizzja:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Il-paġna fuq l-internet ta' Viviane Reding, Viċi President u Kummissarju għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza:

http://ec.europa.eu/Commission il-Kummissjoni_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar