Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah bo strokovnjakom olajšala iskanje kvalificiranih delovnih mest v Evropi

Bruselj, 19. decembra 2011 – ker se delovno aktivno prebivalstvo v mnogih državah članicah krči1, se bodo po napovedih potrebe po visoko usposobljenih delavcih od danes do leta 2020 povečale za več kot 16 milijonov delovnih mest2. Če se želi Evropa na te potrebe odzvati, je treba vrzeli glede pomanjkanja delovne sile zapolniti – na primer z mobilnimi in dobro usposobljenimi strokovnjaki iz drugih držav članic EU. Ti strokovnjaki so lahko pomemben vir rasti, vendar le, če lahko zlahka odpotujejo tja, kjer so delovna mesta, kar pa zahteva, da so njihove kvalifikacije v EU priznane hitro, enostavno in zanesljivo. Zato je Evropska komisija danes sprejela predlog za posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah (Direktiva 2005/36/ES).

Cilj današnjega predloga je poenostavitev pravil za mobilnost strokovnjakov v EU s ponudbo evropske poklicne izkaznice za vse zainteresirane poklice, ki bi omogočila hitrejše in lažje priznavanje kvalifikacij. Predlog prav tako razjasnjuje okvir za potrošnike s pozivom državam članicam, naj pregledajo področje uporabe za svoje regulirane poklice in obravnavajo vprašanji javnega interesa o znanju jezikov in pomanjkanju učinkovitega opozarjanja na poklicne nepravilnosti, zlasti v zdravstvenem sektorju.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je izjavil: „Evropa se danes srečuje z mnogimi izzivi. Eden od njih bo povečanje povpraševanja po visoko kvalificiranih delovnih mestih po vsej EU. Današnji predlog o poklicnih kvalifikacijah je v skladu s potrebo po nemotenem priznavanju kvalifikacij, da se omogoči mobilnost strokovnjakov v Evropi. Usposobljenim strokovnjakom bo olajšal odhod tja, kjer so prosta delovna mesta. In to bo zagotovo koristno za rast evropskega gospodarstva. Prepričan sem, da je zamisel o evropski poklicni izkaznici – elektronskem potrdilu – prava pot naprej, saj bo poenostavila in pospešila postopke priznavanja za mobilne delavce.“

Glavne točke predloga:

1. Uvedba evropske poklicne izkaznice bo zainteresiranim strokovnjakom omogočila, da bodo njihove kvalifikacije hitreje in lažje priznane. Olajšala naj bi tudi začasno mobilnost. Izkaznica bo na voljo v skladu s potrebami, ki jih izrazijo skupine posameznih poklicev (na primer, medicinske sestre in gorski vodniki so pokazali veliko zanimanje za uporabo take izkaznice). Izkaznica je povezana z optimalnim postopkom priznavanja, izvedenim v okviru obstoječega informacijskega sistema za notranji trg (IMI), in bo v obliki elektronskega potrdila, ki omogoča strokovnjaku opravljanje storitev ali vzpostavitev sedeža v drugi državi članici.

2. Boljši dostop do informacij o priznavanju poklicnih kvalifikacij: vsem državljanom, ki zaprosijo za priznavanje poklicnih kvalifikacij, bi moralo biti omogočeno, da uredijo „vse na enem mestu“, ne pa da jih pošiljajo od vrat do vrat različni vladni organi. Storitev „vse na enem mestu“ bi morale biti enotne kontaktne točke (EKT), vzpostavljene v okviru direktive o storitvah, ki bodo državljanom omogočile, da dobijo informacije na enem mestu o dokumentih, potrebnih za priznavanje kvalifikacij, in kjer lahko spletno opravijo tudi vse postopke priznavanja.

3. Posodobitev minimalnih zahtev glede izobraževanja zdravnikov, zobozdravnikov, farmacevtov, medicinskih sester, babic, veterinarjev in arhitektov: minimalne zahteve za izobraževanje za te poklice so bile usklajene pred 20 ali 30 leti. Bile so posodobljene, da bi odrazile razvoj teh poklicev in izobraževanja na teh področjih. Na primer, začetna raven izobraževanja za medicinske sestre in babice se je z 10 let povečala na 12 let splošnega izobraževanja.

4. Uvedba mehanizma opozarjanja za zdravstvene delavce, katerih kvalifikacije se samodejno priznavajo: pristojni organi države članice bodo dolžni opozoriti pristojne organe vseh drugih držav članic o zdravstvenem delavcu, ki mu je javni organ ali sodišče prepovedalo opravljati poklicno dejavnost. To je še zlasti pomembno zato, ker so bili primeri zdravnikov s prepovedjo opravljanja dejavnosti v njihovi matični državi članici, ki so šli delat v tujino, druge države članice pa s tem niso bile seznanjene.

5. Uvedba skupnih izobraževalnih okvirov in skupnih preskusov znanja namesto skupnih izhodišč naj bi ponudila možnost za razširitev mehanizma samodejnega priznavanja na nove poklice. Za zainteresirane poklice bi lahko veljalo samodejno priznavanje na podlagi skupnega niza znanja, spretnosti in kompetenc ali na podlagi skupnega preskusa za oceno sposobnosti strokovnjakov za opravljanje poklica.

6. Medsebojno ocenjevanje reguliranih poklicev: v direktivo je uveden novi mehanizem, ki naj bi zagotovil večjo preglednost in s pomočjo katerega naj bi države članice bolje utemeljile, zakaj nekatere poklice regulirajo z zahtevami po posebnih kvalifikacijah. Države članice bodo morale predložiti seznam reguliranih poklicev in upravičiti potrebo po reguliranju. Temu mora slediti medsebojno ocenjevanje, ki ga podpira Evropska komisija.

Ozadje:

Direktiva o poklicnih kvalifikacijah je bistvena za omogočanje, da delavci ustanovijo novo podjetje ali najdejo delo v drugi državi članici, za katero je potrebna posebna kvalifikacija, da lahko izvajajo določeno poklicno dejavnost. Posodobitev je eden od dvanajstih vzvodov za rast iz Akta o enotnem trgu (IP/11/469).

Predlog temelji na zeleni knjigi, ki jo je Komisija izdala junija (IP/11/767). Povzetek odzivov na zeleno knjigo je bil prav tako objavljen danes.

Glej tudi MEMO/11/923

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

Po podatkih raziskave Europop, ki jo je Eurostat izvedel leta 2010, bo z letom 2020 na tri zaposlene en upokojenec.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954.

2 :

Ponudba in povpraševanje po spretnostih v Evropi: srednjeročna napoved do leta 2020 (2010), na voljo na: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf.


Side Bar