Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Met de herziene richtlijn beroepskwalificaties wordt het voor beroepsbeoefenaren gemakkelijker om in heel Europa hoogwaardige banen te vinden

Brussel, 19 december 2011 – Terwijl de bevolking in de werkende leeftijd in vele lidstaten daalt1, wordt verwacht dat de vraag naar hooggekwalificeerde personen tussen nu en 2020 met 16 miljoen banen zal stijgen2. Wil Europa aan deze vraag voldoen, dan moeten tekorten aan arbeidskrachten worden aangevuld, bijvoorbeeld door mobiele en gekwalificeerde beroepsbeoefenaren uit andere EU-lidstaten. Zij kunnen een belangrijke bron van groei zijn, maar alleen als zij gemakkelijk aan de slag kunnen gaan waar er banen zijn. Daarom moeten hun kwalificaties in de EU snel, eenvoudig en betrouwbaar kunnen worden erkend. Om die reden heeft de Commissie vandaag een voorstel aangenomen ter modernisering van de richtlijn beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG).

Met dit voorstel willen wij de voorschriften voor de mobiliteit van beroepsbeoefenaren in de EU vereenvoudigen door alle belangstellende beroepsgroepen een Europese beroepskaart te bieden waarmee kwalificaties gemakkelijker en sneller kunnen worden erkend. Het voorstel verduidelijkt ook het kader voor consumenten, doordat lidstaten wordt gevraagd het aantal gereglementeerde beroepen te herzien en tegemoet wordt gekomen aan zorgpunten van het publiek betreffende taalvaardigheid en het gebrek aan doeltreffende meldingen van wanprestaties, met name in de gezondheidssector.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, verklaarde: “Europa staat voor vele uitdagingen. Een daarvan zal de toenemende vraag zijn naar hooggekwalificeerde banen in de hele EU. Dit voorstel over beroepskwalificaties voorziet in de behoefte aan een vlot functionerend systeem voor de erkenning van kwalificaties ter ondersteuning van de mobiliteit van beroepsbeoefenaren in heel Europa. Daardoor zal het voor goed gekwalificeerde beroepsbeoefenaren gemakkelijker worden aan de slag te gaan waar er vacatures zijn. Dit zal zeker de groei van de Europese economie ten goede komen. Ik ben ervan overtuigd dat het idee van een Europese beroepskaart – een elektronisch getuigschrift – de goede aanpak is omdat het de erkenningsprocedures voor mobiele beroepsbeoefenaren zal vereenvoudigen en versnellen”.

Belangrijkste elementen van het voorstel:

1. Dankzij de invoering van een Europese beroepskaart zullen belangstellende beroepsbeoefenaren hun kwalificaties gemakkelijker en sneller erkend kunnen zien. Dit zal ook tijdelijke mobiliteit bevorderen. De kaart zal beschikbaar worden gesteld naargelang van de behoeften die door de beroepsgroepen zijn geuit (zo hebben verpleegkundigen en berggidsen veel belangstelling getoond voor het gebruik van een dergelijke kaart). De kaart wordt gekoppeld aan een verbeterde erkenningsprocedure die binnen het bestaande informatiesysteem voor de interne markt (IMI) wordt uitgevoerd. Deze zal de vorm van een elektronisch getuigschrift hebben, waardoor de beroepsbeoefenaar in een andere lidstaat diensten zal kunnen leveren of er zich zal kunnen vestigen.

2. Betere toegang tot informatie over de erkenning van beroepskwalificaties: alle burgers die hun professionele kwalificaties willen laten erkennen moeten dit via een éénloket kunnen doen en niet van de ene naar de andere overheidsinstantie worden gestuurd. Deze éénloketten moeten de op basis van de dienstenrichtlijn opgerichte Points of Single Contact (PSCs) zijn, waar burgers op één plaats informatie kunnen vinden over de documenten die zij nodig hebben om hun kwalificaties te laten erkennen en waar zij ook alle online-erkenningsprocedures kunnen doorlopen.

3. Het bijwerken van minimale opleidingsvereisten voor artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, vroedvrouwen, dierenartsen en architecten: de minimale opleidingsvereisten voor deze beroepen werden 20 of 30 jaar geleden geharmoniseerd. Zij zijn bijgewerkt om in te spelen op de ontwikkeling van deze beroepen en van de scholing in deze vakgebieden. Zo is het minimumniveau voor de opleiding van verpleegkundigen en vroedvrouwen opgetrokken van 10 tot 12 jaar algemene scholing.

4. De invoering van een meldingsmechanisme voor gezondheidswerkers die automatische erkenning genieten: bevoegde autoriteiten van een lidstaat zullen verplicht zijn de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten op de hoogte te brengen van een gezondheidswerker die van een overheidsautoriteit of een rechtbank een beroepsverbod heeft gekregen. Dit is met name belangrijk omdat zich gevallen hebben voorgedaan van artsen die in hun lidstaat van herkomst een beroepsverbod hadden gekregen en daarna zijn gaan werken in een andere lidstaat, waar deze informatie niet bekend was.

5. Dankzij de invoering van gemeenschappelijke opleidingskaders en gemeenschappelijke opleidingsproeven ter vervanging van gemeenschappelijke platformen ontstaat de mogelijkheid het mechanisme van automatische erkenning naar nieuwe beroepen uit te breiden. Belangstellende beroepsgroepen zouden automatische erkenning kunnen genieten op basis van aantal gemeenschappelijke kennis-, vaardigheids- en competentiecriteria of van een gemeenschappelijke proef waarmee wordt beoordeeld of beroepsbeoefenaren in staat zijn een bepaald beroep uit te oefenen.

6. Een wederzijdse evaluatieoefening voor gereglementeerde beroepen: in de richtlijn is een nieuw mechanisme opgenomen om door middel van een specifiek kwalificatievereiste voor meer transparantie en rechtvaardiging te zorgen wat het reglementeren van beroepsgroepen betreft. De lidstaten zullen een lijst van hun gereglementeerde beroepen moeten verstrekken en de noodzaak van reglementering moeten rechtvaardigen. Dit moet worden gevolgd door een wederzijdse evaluatieoefening die met de hulp van de Europese Commissie wordt uitgevoerd.

Achtergrond:

De richtlijn beroepskwalificaties is van essentieel belang om beroepsbeoefenaren in staat te stellen in een andere lidstaat waar voor een specifieke beroepsactiviteit een specifieke kwalificatie nodig is, een nieuwe zaak te starten of een baan te vinden. De modernisering is een van de twaalf hefbomen voor groei van de Single Market Act (IP/11/469).

Het voorstel bouwt voort op een groenboek dat de Commissie in juni heeft uitgebracht (IP/11/767). Vandaag is ook een samenvatting van de reacties op het groenboek gepubliceerd.

Zie ook MEMO/11/923

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Volgens het Europop 2010-onderzoek van Eurostat zullen er tegen 2020 voor elke gepensioneerde drie werkende personen zijn.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954

2 :

Vraag en aanbod in Europa: prognose op middellange termijn tot 2020 (2010), te vinden op: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf.


Side Bar