Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Atnaujinus Profesinių kvalifikacijų direktyvą specialistams bus lengviau Europoje rasti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą

Briuselis, 2011 m. gruodžio 19 d. Numatoma, kad daugelyje valstybių narių mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui1, nuo dabar iki 2020 m. reikės dar 16 mln. žmonių, kad būtų užpildytos darbo vietos, kuriose reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai 2. Kad Europa galėtų patenkinti šią paklausą, darbo jėgos trūkumo spragas reikia užpildyti, pavyzdžiui, judžiais aukštos kvalifikacijos specialistais iš kitų valstybių narių. Jie gali tapti pagrindiniu augimo šaltiniu, tačiau tik tuomet, jei galės lengvai išvykti ten, kur yra laisvų darbo vietų, o tam reikia, kad jų kvalifikacijos būtų greitai, paprastai ir patikimai pripažįstamos ES. Todėl Komisija šiandien priėmė pasiūlymą dėl Profesinių kvalifikacijų direktyvos (Direktyva 2005/36/EB) atnaujinimo.

Šiandienos pasiūlymu siekiama supaprastinti specialistų judumo Europos Sąjungoje taisykles, įvedant visiems suinteresuotiems profesijų atstovams skirtą Europos profesinį pažymėjimą, kuris leistų lengviau ir greičiau pripažinti kvalifikacijas. Pasiūlyme taip pat paaiškinama sistema vartotojams, valstybės narės raginamos peržiūrėti reglamentuojamų profesijų sąrašą ir atkreipti dėmesį į visuomenei susirūpinimą keliančius kalbų mokėjimo ir veiksmingų įspėjimų apie profesinį aplaidumą, visų pirma sveikatos priežiūros sektoriuje, trūkumo klausimus.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Europai šiandien tenka spręsti daug uždavinių. Vienas iš jų – išaugusi aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbuotojų paklausa ES. Šiandienos pasiūlymu dėl profesinių kvalifikacijų reaguojama į poreikį turėti sklandžiai veikiančią kvalifikacijų pripažinimo sistemą, kad būtų užtikrinamas specialistų judumas visoje Europoje. Tuomet aukštos kvalifikacijos specialistams būtų lengviau vykti ten, kur yra laisvų darbo vietų. Ir tai tikrai bus naudinga Europos ekonomikos augimui. Esu įsitikinęs, kad Europos profesinio pažymėjimo – elektroninio sertifikato – idėja yra teisingas sprendimas, nes jis padės supaprastinti ir pagreitinti judžių specialistų pripažinimo procedūras.“

Svarbiausi pasiūlymo elementai

1. Europos profesinio pažymėjimo įvedimas bus naudingas suinteresuotiems specialistams – jų kvalifikacijos bus pripažįstamos lengviau ir greičiau. Tai taip pat turėtų palengvinti laikiną judumą. Pažymėjimas bus išduodamas atsižvelgiant į profesijų atstovų išdėstytus poreikius (pavyzdžiui, slaugytojai ir kalnų vedliai išreiškė didelį susidomėjimą tokiu pažymėjimu). Pažymėjimas siejamas su optimizuota pripažinimo procedūra, vykdoma esamoje Vidaus rinkos informacinėje sistemoje (IMI). Jis bus išduodamas kaip elektroninis sertifikatas ir gavę jį specialistai galės teikti paslaugas arba steigti įmones kitoje valstybėje narėje.

2. Geresnė prieiga prie informacijos apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Visi piliečiai, norintys, kad jų profesinė kvalifikacija būtų pripažinta, turėtų turėti galimybę tai padaryti pagal vieno langelio principą, o ne būti siuntinėjami į skirtingas valstybės įstaigas. Tokios vieno langelio įstaigos bus kontaktiniai centrai (PSC), įsteigti pagal Paslaugų direktyvą. Juose piliečiai vienoje vietoje galės gauti informaciją apie dokumentus, kurių reikia, kad būtų pripažinta jų kvalifikacija, taip pat internetu atlikti visas pripažinimo procedūras.

3. Būtinųjų mokymo reikalavimų atnaujinimas gydytojams, dantistams, farmacininkams, slaugytojams, akušeriams, veterinarijos chirurgams ir architektams. Būtinieji šių profesijų mokymo reikalavimai buvo suderinti prieš 20 ar 30 metų. Jie buvo atnaujinti atsižvelgiant į šių profesijų ir šių sričių išsilavinimo raidą. Pavyzdžiui, pradinis bendrojo išsilavinimo lygis stojant mokytis slaugos ir akušerijos buvo prailgintas nuo 10 iki 12 metų.

4. Įspėjimo mechanizmo, skirto sveikatos priežiūros specialistams, kuriems taikomas automatinis pripažinimas, įvedimas. Valstybės narės kompetentingos institucijos privalės įspėti visų kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie sveikatos priežiūros specialistą, kuriam valstybės institucija arba teismas yra uždraudęs užsiimti profesine veikla. Tai ypatingai svarbu todėl, kad yra buvę atvejų, kai gydytojai, kuriems uždrausta verstis gydytojo praktika jų valstybėje narėje, išvyksta dirbti į užsienį ir kitos valstybės narės apie jiems taikomą draudimą nieko nežino.

5. Bendrų mokymo sistemų ir bendrų mokymo patikrinimų įvedimas, pakeičiant bendras platformas, turėtų suteikti galimybę išplėsti automatinio pripažinimo mechanizmą, pritaikant jį naujoms profesijoms. Suinteresuoti profesijų atstovai galėtų pasinaudoti automatiniu pripažinimu, pagrįstu bendru žinių, įgūdžių ir kompetencijos rinkiniu arba bendru patikrinimu, per kurį įvertinamas specialisto gebėjimas užsiimti profesine veikla.

6. Reglamentuojamų profesijų abipusis įvertinimas. Direktyvoje įvesta nauja priemonė, skirta didesniam skaidrumui ir reglamentuojamų profesijų pagrindimui užtikrinti, taikant konkretų kvalifikacijos reikalavimą. Valstybės narės turės pateikti reglamentuojamų profesijų sąrašą ir pagrįsti, kodėl jas reikia reglamentuoti. Po to turėtų būti vykdomas abipusis vertinimas, dalyvaujant Europos Komisijai.

Pagrindiniai faktai

Profesinių kvalifikacijų direktyva yra labai svarbi suteikiant galimybę specialistams pradėti naują verslą arba susirasti darbą kitoje valstybėje narėje, kai konkrečiai profesinei veiklai reikalinga konkreti kvalifikacija. Direktyvos atnaujinimas yra vienas iš dvylikos augimo svertų, nustatytų Bendrosios rinkos akte (IP/11/469).

Pasiūlymas paremtas birželio mėn. Komisijos išleista žaliąja knyga (IP/11/767). Šiandien taip pat paskelbta žaliosios knygos atsakymų suvestinė.

Taip pat žr. MEMO/11/923

Daugiau informacijos rasite

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

1 :

Pagal Eurostato Europop 2010 tyrimą iki 2020 m. vienam pensininkui teks trys dirbantieji.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954

2 :

Gebėjimų pasiūla ir paklausa Europoje: vidutinės trukmės prognozės iki 2020 m. (2010 m.), galima rasti http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf


Side Bar