Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Eurosur knyter samman gränsövervaknings-systemen

Bryssel den 12 december 2011 – I dag föreslog Europeiska kommissionen att inrätta ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur). Syftet är att förbättra samordningen inom och mellan medlemsstaterna för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som narkotikahandel och människohandel, och för att minska det oacceptabelt stora antalet dödsoffer bland människor som försöker ta sig in över gränserna sjövägen.

Genom Eurosur kommer de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för gränsövervakning (gränsvakter, kustbevakning, flottor samt polis- och tullmyndigheter) att kunna utbyta operativ information och förbättra samarbetet såväl inbördes som med Frontex och med grannländerna. Det ökade informationsutbytet och den moderna övervakningsteknik som kommer att införas genom Eurosur kan också vara till avgörande hjälp för att rädda livet på migranter som försöker ta sig in i EU:s medlemsstater i små, icke sjövärdiga och svårupptäckta fartyg.

– Eurosur kommer att bidra till att upptäcka och bekämpa kriminella nätverk, och kommer att utgöra ett mycket viktigt verktyg för att rädda människor som sätter sina liv på spel när de försöker ta sig i land på EU:s kuster, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. – Det nya systemet kommer att bidra till den integrerade gränsförvaltningen samtidigt som de grundläggande rättigheterna, skyddet av personuppgifter och principen om skydd mot att sändas tillbaka till en stat där man riskerar förföljelse iakttas.

Informationsutbytet inom Eurosur kommer att ske via s.k. situationsbilder, vilka kan beskrivas som grafiska gränssnitt som visar uppgifter, information och underrättelser. Systemet med situationsbilder kommer att inrättas på nationell och europeisk nivå, och kommer att struktureras på ett liknande sätt för att underlätta informationsflödet mellan dessa nivåer. För att förbättra möjligheterna att upptäcka små fartyg kommer Frontex också att inrätta en tjänst för gemensam användning av övervakningsverktyg, som bland annat kombinerar satellitbilder med uppgifter som hämtas från fartygsrapporteringssystem.

Detta kommer att öka möjligheterna att identifiera och följa de rutter som används av kriminella nätverk. Det faktum att smugglare använder små fartyg av glasfiber eller trä för att smuggla såväl människor som olaglig narkotika är ett stort problem för brottsbekämpande myndigheter, eftersom det är mycket svårt att upptäcka, identifiera och spåra sådana små fartyg på öppna havet.

Bakgrund

I nuläget har vissa medlemsstater upp till sex olika myndigheter som är direkt inblandade i övervakningen av sjögränserna och som ibland t.o.m. förfogar över parallella övervakningssystem, utan att det finns tydliga regler och rutiner för samarbete och informationsutbyte mellan dem. När det gäller gränsövervakning råder det inte bara en brist på samordning inom vissa medlemsstater, men också mellan medlemsstater, eftersom det saknas lämpliga rutiner, nätverk eller kanaler för utbyte av information.

Eurosur kommer att stärka informationsutbytet och samarbetet mellan medlemsstaternas gränskontrollmyndigheter och med Frontex. För detta ändamål ska varje medlemsstat med yttre land- eller sjögränser inrätta en nationell samordningscentral för gränsövervakning, som kommer att utbyta information med andra nationella samordningscentraler och med Frontex via ett skyddat kommunikationsnät.

År 2008 antog kommissionen ett meddelande om undersökning av möjligheterna att inrätta ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) och fastställde en färdplan för utveckling, testning och införande av systemet (MEMO/08/86).

Medlemsstaterna håller därför på att inrätta nationella samordningscentraler för gränsövervakning, vilka kommer att fungera som enda kontaktpunkt för uppgifter i realtid, utbyte av information och underrättelser mellan gränsvakter, kustbevakning, polis och andra nationella myndigheter samt med Frontex och andra nationella samordningscentraler.

I november 2011 upprättade Frontex på försöksbasis länkar till de första sex nationella samordningscentralerna1 via ett skyddat kommunikationsnät. Övriga nationella samordningscentraler i medlemsstaterna kommer att anslutas under 2012 och 2013.

I samarbete med medlemsstaterna och med andra EU-byråer utvecklar Frontex nu Eurosurs övriga komponenter, vilka särskilt är avsedda för spårning av små fartyg som används för olaglig migration och narkotikasmuggling

Den föreslagna förordningen kommer att diskuteras i Europaparlamentet och rådet, med målet att Eurosur ska kunna tas i drift i slutet av 2013.

Prioriteringen av Eurosur bekräftades vid Europeiska rådets möte i juni 2011, där man begärde att systemet ska vidareutvecklas som en prioriterad fråga för att bli operativt senast 2013 (IP/11/781).

Förordningen är en del av det integrerade gränsförvaltningssystemet för de yttre gränserna och strategin för den inre säkerheten i EU (se IP/10/1535 och MEMO/10/598).

För att förbättra kontrollen av de yttre gränserna har kommissionen redan lagt fram förslag för att stärka den övergripande styrningen av Schengenområdet (Schengenpaketet, se IP/11/1036 och MEMO/11/606) samt för att skapa en modernare och effektivare förvaltning av resandeströmmar vid områdets yttre gränser (initiativet för smart gränsförvaltning, se IP/11/1234 och MEMO/11/728).

Mer information

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

För ytterligare information om Eurosur, se

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64

1 :

Centraler i Finland, Frankrike, Italien, Polen, Slovakien och Spanien.


Side Bar