Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EUROSUR: spájanie síl v hraničnom dozore

Brusel 12. decembra 2011 – Komisia dnes navrhla zriadiť Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR), ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu v rámci členských štátov a medzi nimi na účely prevencie a riešenia závažnej trestnej činnosti, akou je pašovanie drog a prevádzačstvo, a zároveň znížiť neprijateľne vysokú mieru úmrtnosti migrantov na mori.

V rámci mechanizmu EUROSUR si budú môcť orgány členských štátov zodpovedné za hraničný dozor (pohraničná stráž, pobrežné hliadky, polícia, colné orgány a námorníctvo) vymieňať operatívne informácie a spolupracovať medzi sebou, s agentúrou Frontex a so susednými krajinami. EUROSUR zavádza zintenzívnenú informačnú výmenu a moderné sledovacie zariadenia, čo môže byť rozhodujúce pre záchranu životov migrantov usilujúcich sa o dosiahnutie brehov členských štátov EÚ na malých lodiach nespôsobilých na plavbu po mori, ktoré je len ťažko vystopovať.

„EUROSUR pomôže odhaľovať zločinecké siete a bojovať proti ich činnosti, a zároveň bude kľúčovým nástrojom na záchranu migrantov, ktorí v úsilí o dosiahnutie brehov EÚ riskujú svoje životy,“ povedala Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti. „Nový systém prispeje k integrácii systému riadenia hraníc, a pritom zabezpečí dodržiavanie základných práv, ochrany údajov a zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia.“

Výmena informácií v rámci systému EUROSUR bude mať formu tzv. situačných prehľadov, ktoré možno opísať ako grafické rozhrania s údajmi, informáciami a spravodajstvom. Tieto situačné prehľady sa vytvoria na národnej aj európskej úrovni a ich štruktúra sa bude podobať, aby sa zjednodušil tok informácií medzi nimi. S cieľom zlepšiť schopnosť spozorovať malé plavidlá agentúra Frontex zriadi aj službu spoločného využívania nástrojov dozoru, v ktorej sa budú kombinovať okrem iného satelitné snímky s informáciami získanými zo systémov hlásenia lodí.

Tým sa zvýši pravdepodobnosť identifikovania a vystopovania trás, ktoré využívajú zločinecké siete. Skutočnosť, že prevádzači dnes na prevoz ľudí aj nezákonných drog používajú malé drevené a laminátové lode, predstavuje veľký problém pre orgány presadzovania práva, pretože je nesmierne zložité spozorovať, identifikovať a nájsť takéto malé lode na šírom mori.

Súvislosti

V súčasnosti je v niektorých členských štátoch priamo zapojených do dozoru morských hraníc až šesť rôznych orgánov, ktoré niekedy prevádzkujú paralelné dozorné systémy bez jasných pravidiel a pracovného postupu vzájomnej spolupráce a informačnej výmeny. Okrem toho v oblasti hraničného dozoru chýba koordinácia nielen v rámci niektorých členských štátov, ale aj medzi štátmi, keďže neexistujú riadne postupy, siete a komunikačné kanály na výmenu informácií.

EUROSUR posilní informačnú výmenu a spoluprácu medzi orgánmi hraničného dozoru členských štátov, ako aj s agentúrou Frontex. Na tento účel bude musieť každý členský štát s pozemnými a morskými vonkajšími hranicami založiť národné koordinačné centrum pre hraničný dozor, ktoré si bude vymieňať informácie s ostatnými národnými koordinačnými centrami a agentúrou Frontex prostredníctvom chránenej komunikačnej siete.

V roku 2008 Komisia prijala oznámenie o preskúmaní vytvorenia Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) a stanovila časový plán vývoja, testovania a zavedenia systému (MEMO/08/86).

Preto teraz členské štáty zriaďujú národné koordinačné centrá hraničného dozoru, ktoré budú predstavovať jediné kontaktné miesto pre výmenu údajov, informácií a spravodajstva v reálnom čase medzi pohraničnou strážou, pobrežnými hliadkami, políciou a inými národnými orgánmi, ako aj s agentúrou Frontex a ostatnými národnými koordinačnými centrami.

V novembri 2011 agentúra Frontex prepojila v rámci pilotného projektu prostredníctvom chránenej komunikačnej siete prvých šesť koordinačných centier1. Ostatné národné koordinačné centrá členských štátov budú prepojené v rokoch 2012 a 2013.

Spolu s členskými štátmi a inými agentúrami EÚ agentúra Frontex v súčasnosti pripravuje ďalšie zložky systému EUROSUR, ktoré sa zvlášť zameriavajú na odhaľovanie malých plavidiel používaných na prevádzačstvo a pašovanie drog.

O predkladanom nariadení sa teraz bude diskutovať v Európskom parlamente a v Rade s tým, že EUROSUR by mal by uvedený do prevádzky do konca roku 2013.

Prioritu zriadenia systému EUROSUR potvrdila aj Európska rada v júni 2011, ktorá požiadala o prednostné dopracovanie systému, aby mohol byť do roku 2013 sprevádzkovaný (IP/11/781).

Toto nariadenie tvorí súčasť integrovaného riadenia vonkajších hraníc a stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (IP/10/1535 a MEMO/10/598).

S cieľom zlepšiť kontrolu vonkajších hraníc Komisia už navrhla posilniť celkovú správu a riadenie schengenského priestoru (o schengenskom balíku pozri IP/11/1036 a MEMO/11/606) a modernejšie a efektívnejšie riadiť toky cestujúcich na vonkajších hraniciach EÚ (o iniciatíve pre „inteligentné hranice“ pozri IP/11/1234 a MEMO/11/728).

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Ďalšie informácie o systéme EUROSUR na stránke:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontaktné osoby :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.


Side Bar