Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

EUROSUR sujungs sienų stebėjimo informaciją

Briuselis, 2011 m. gruodžio 12 d. Šiandien Komisija pasiūlė sukurti Europos sienų priežiūros sistemą (EUROSUR), kurios tikslas – gerinti koordinavimą valstybėse narėse ir tarp jų, siekiant užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, tokiems kaip prekyba narkotikais ir žmonėmis, ir kovoti su šiais nusikaltimais, be to, sumažinti didžiulį jūrose žūstančių migrantų skaičių.

Naudodamos EUROSUR mechanizmą, už sienų stebėjimą atsakingos nacionalinės institucijos (pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybos, policija, muitinė ir kariniai jūrų laivynai) galės keistis operatyviniais duomenimis ir bendradarbiauti, be to, jos galės keistis duomenimis ir bendradarbiauti su FRONTEX ir kaimyninėmis šalimis. Taikant EUROSUR bus aktyviau keičiamasi informacija ir pradėta naudoti moderni stebėjimo technologija; tai gali būti labai svarbu gelbstint migrantų, bandančių pasiekti ES valstybių narių krantus mažomis, plaukioti netinkamomis ir sunkiai aptinkamomis valtimis, gyvybes.

EUROSUR padės susekti veikiančius nusikaltėlių tinklus ir kovoti su jais, be to, ji bus labai svarbi migrantų, kurie rizikuoja savo gyvybėmis bandydami pasiekti ES krantus, apsaugos priemonė, – kalbėjo už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström. – Naująja sistema bus prisidėta prie integruotos išorės sienų valdymo sistemos, kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, duomenų apsaugos ir negrąžinimo principų.“

Pagal EUROSUR sistemą informacija bus keičiamasi naudojant vadinamuosius padėties vaizdus, kurie gali būti apibūdinti kaip grafinės sąsajos su duomenimis, informacija ir operatyviniais duomenimis. Šie padėties vaizdai bus rengiami nacionaliniu ir Europos lygmenimis, jų struktūra bus panaši, kad būtų paprasčiau keistis informacija. Siekdama pagerinti nedidelių laivų aptikimo galimybes, FRONTEX taip pat steigs bendro stebėjimo priemonių naudojimo tarnybą, kuri, be kita ko, apims palydovinius vaizdus ir informaciją, gaunamą iš pranešimų apie laivus sistemų.

Tai pagerins galimybes nustatyti ir aptikti nusikaltėlių tinklų naudojamus maršrutus. Žmonių ir neteisėtų narkotikų kontrabandai naudojamos mažos medinės ir stiklo pluošto valtys, o tai yra didžiulė problema teisėsaugos institucijoms, nes atviroje jūroje tokias valtis labai sunku aptikti, identifikuoti ir sekti.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu kai kuriose valstybėse narėse už jūros sienų stebėjimą atsakingos net šešios atskiros institucijos; jos kartais naudoja paraleliai veikiančias stebėjimo sistemas, kuriose nenumatytos aiškios tų sistemų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija taisyklės bei procedūros. Be to, kadangi nėra tinkamų keitimosi informacija procedūrų, tinklų arba ryšių kanalų, sienų stebėjimo srityje koordinavimo trūksta ne tik kai kuriose valstybėse narėse, bet ir tarp valstybių narių.

EUROSUR palengvins valstybių narių sienų kontrolės institucijų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą, taip pat jų ir FRONTEX keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą. Todėl kiekviena sausumos arba jūros išorės sieną turinti valstybė narė turės įsteigti nacionalinį sienų stebėjimo koordinavimo centrą, kuris, naudodamas apsaugotą ryšių tinklą, keisis informacija su kitais nacionaliniais koordinavimo centrais ir su FRONTEX.

2008 m. Komisija priėmė komunikatą, kuriame nagrinėtas Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) sukūrimas, ir parengė sistemos plėtojimo, išbandymo ir įgyvendinimo planą (MEMO/08/86).

Taigi valstybės narės šiuo metu steigia nacionalinius sienų stebėjimo koordinavimo centrus, kurie bus vienintelis duomenų realiuoju laiku, informacijos ir operatyvinių duomenų keitimosi su pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybomis, policija, kitomis nacionalinėmis institucijomis, FRONTEX bei kitais nacionaliniais koordinavimo centrais punktas.

Įgyvendindama bandomąjį projektą 2011 m. lapkričio mėn. FRONTEX sujungė savo ir pirmųjų šešių koordinavimo centrų1 duomenis, naudodama apsaugotą ryšių tinklą. Likusieji valstybių narių koordinavimo centrai bus sujungti 2012 ir 2013 m.

Šiuo metu FRONTEX kartu su valstybėmis narėmis ir kitomis ES agentūromis plėtoja kitas EUROSUR dalis, daug dėmesio skirdama nedidelių laivų, naudojamų žmonių ir narkotikų kontrabandai, aptikimui.

Šis reglamentas dabar perduodamas nagrinėti Europos Parlamentui ir Tarybai. Bus siekiama, kad EUROSUR pradėtų veikti iki 2013 m. pabaigos.

2011 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino EUROSUR svarbą, prašydama pagrindinį dėmesį skirti tolesniam jos plėtojimui, kad sistema pradėtų veikti 2013 m. (IP/11/781).

Šis reglamentas – neatsiejama integruotos išorės sienų valdymo sistemos ir ES vidaus saugumo strategijos (IP/10/1535 ir MEMO/10/598) dalis.

Siekdama pagerinti išorės sienų kontrolę Komisija jau pateikė pasiūlymą sustiprinti bendrą Šengeno erdvės valdymą (daugiau informacijos apie Šengeno priemonių rinkinį – IP/11/1036 ir MEMO/11/606) ir šiuolaikiškiau ir veiksmingiau valdyti keleivių srautus prie išorės sienų (daugiau informacijos apie Pažangaus sienų valdymo iniciatyvą – IP/11/1234 ir MEMO/11/728).

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Daugiau informacijos apie EUROSUR galite rasti

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst (+32 2) 298 67 64

1 :

Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos, Slovakijos ir Ispanijos.


Side Bar