Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EUROSUR: „punktide ühendamine” piirivalves

Brüssel, 12. detsember 2011. Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR), millega tahetakse suurendada koordineerimist liikmesriikide sees ja vahel, et ära hoida ja tõkestada raskeid kuritegusid, nagu näiteks narkootikumide salakaubavedu ja inimkaubandus, ning vähendada sisserändajate lubamatult kõrget merel hukkumise määra.

EUROSURi mehhanismi alusel on liikmesriikide piirivalve eest vastutavatel asutustel (piirivalve, rannavalve, politsei, toll ja merevägi) võimalik vahetada operatiivteavet ja teha koostööd omavahel, Frontexiga ja ka naaberriikidega. Tihedamal teabevahetusel ja EUROSURis kasutusele võetud nüüdisaegsel valvetehnoloogial võib olla ka oluline roll immigrantide elude päästmisel, kui nood üritavad jõuda ELi liikmesriikide rannikule väikestes, merekõlbmatutes paatides, mida on väga raske merel leida.

EUROSUR aitab avastada ja tõkestada kuritegelike võrgustike tegevust ja sellest saab otsustav töövahend, päästmaks immigrante, kes riskivad oma eluga, üritades jõuda ELi rannikule,” ütles Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström. „Uus süsteem edendab integreeritud piirihaldusstrateegiat ja aitab samas tagada põhiõigused, andmekaitse ja mittetagasisaatmise põhimõtte järgimise.”

Teabevahetus EUROSURis toimub nn „olukorrapiltide“ kaudu, mida võiks kirjeldada kui liideseid, mis esitavad graafiliselt andmeid, teavet ja luureinfot. Need olukorrapildid määratakse kindlaks riiklikul ja üleeuroopalisel tasandil ning need struktureeritakse sarnaselt, et hõlbustada omavahelist info liikumist. Et parandada väikelaevade avastamise suutlikkust, moodustab Frontex seirevahendite ühiseks kasutamiseks talituse, milles ühendatakse muu hulgas satelliidipildid laevade ettekandesüsteemist saadava teabega.

See suurendab võimalust teha kindlaks ja jälgida kuritegelike võrgustike kasutatavaid marsruute. Asjaolu, et smugeldajad kasutavad praegu nii inimeste kui ka narkootikumide salaveoks väikesi puust ja klaaskiust paate, põhjustab õiguskaitseasutustele suuri probleeme, sest selliseid väikesi paate on avamerel äärmiselt raske leida, identifitseerida ja jälgida.

Taust

Praegu osaleb mõnes liikmesriigis otseselt merepiiri valves kuni kuus erinevat ametit, mis vahel kasutavad paralleelseid valvesüsteeme, ning nende vahel puuduvad selged reeglid ja tööjaotus koostöö ja teabevahetuse küsimustes. Lisaks sellele ei puudu piirivalve valdkonnas koordineerimine mitte ainult mõne liikmesriigi sees, vaid ka liikmesriikide vahel, sest puuduvad vajalikud menetlused, võrgustikud või teabevahetuse sidekanalid.

EUROSUR toetab teabevahetust ja koostööd liikmesriikide piirikontrolliasutuste vahel ja ka Frontexiga. Selleks peab iga liikmesriik, millel on maismaa- või mere-välispiir, moodustama piirivalve riikliku koordinatsioonikeskuse, mis hakkab vahetama teavet teiste riiklike koordinatsioonikeskuste ja Frontexiga turvalise sidevõrgu kaudu.

Aastal 2008 võttis komisjon vastu teatise, milles uuris võimalusi moodustada Euroopa piirivalvesüsteem (EUROSUR) ja kehtestada tegevuskava selle süsteemi väljatöötamiseks, katsetamiseks ja rakendamiseks (MEMO/08/86).

Seega tegelevad liikmesriigid praegu riiklike piirivalve koordinatsioonikeskuste loomisega, millest saavad ühtsed kontaktpunktid reaalaja andmete, teabe ja luureinfo vahetamiseks piirivalve, rannavalve, politsei ja muude riigiametite ning Frontexi ja muude riiklike koordinatsioonikeskuste vahel.

Novembris 2011 sidus Frontex pilootprojektina turvalisse sidevõrku kuus esimest riiklikku koordinatsioonikeskust1. Ülejäänud liikmesriikide koordinatsioonikeskused ühendatakse sidevõrku aastatel 2012 ja 2013.

Praegu töötab Frontex koos liikmesriikide ja muude ELi ametitega välja EUROSURi teisi komponente, mis keskenduvad eeskätt inimkaubanduseks ja narkootikumide salakaubaveoks kasutatavate väikelaevade avastamisele.

Nüüd peavad tänast määrust arutama Euroopa Parlament ja nõukogu ning eesmärgiks on panna EUROSUR toimima 2013. aasta lõpuks.

EUROSURi prioriteetsust kinnitati ka 2011. aasta juunikuisel Euroopa Ülemkogul, kus paluti arendada süsteemi edasi prioriteedina, et see saaks hakata toimima aastaks 2013 (IP/11/781)

Määrus on osa ELi välispiiride integreeritud piirihaldusstrateegiast ja sisejulgeoleku strateegiast (IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Et parandada välispiiride kontrolli, on komisjon juba teinud ettepaneku tugevdada Schengeni ala üldist juhtimist („Schengeni pakett”, vt IP/11/1036 ja MEMO/11/606) ja luua oma välispiiridel tänapäevasem ja tõhusam reisijavoogude juhtimise kord („Arukate piiride” algatus, vt IP/11/1234 ja MEMO/11/728).

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebileht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi veebileht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Lisateavet EUROSURi kohta leiate järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Slovakkia ja Hispaania.


Side Bar