Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

EUROSUR: «συνδέοντας όλα τα σημεία» στην επιτήρηση των συνόρων

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 – Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για τη δημιουργία ενός συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), με σκοπό να αυξηθεί ο συντονισμός στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ αυτών ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται σοβαρά εγκλήματα, όπως εμπορία ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων, και να μειωθούν οι απαράδεκτες περιπτώσεις θανάτων μεταναστών στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού EUROSUR, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την επιτήρηση των συνόρων (συνοριοφύλακες, ακτοφύλακες, αστυνομία, τελωνεία και ναυτικές δυνάμεις) θα είναι σε θέση να ανταλλάσσουν επιχειρησιακές πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ τους, με τον Frontex και με τις γειτονικές χώρες. Η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας επιτήρησης που εισάγει το EUROSUR μπορεί επίσης να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη διάσωση μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στις ακτές κρατών μελών της ΕΕ σε μικρά σκάφη που είναι ακατάλληλα για τον σκοπό αυτόν και τα οποία πολύ δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν.

«Το EUROSUR θα συμβάλει στην ανίχνευση και στην καταπολέμηση δραστηριοτήτων εγκληματικών δικτύων και θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διάσωση μεταναστών που παίζουν τη ζωή τους κορόνα-γράμματα προκειμένου να φθάσουν στις ακτές της ΕΕ», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων «Το νέο σύστημα θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων και παράλληλα θα εξασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της προστασίας δεδομένων και της αρχής της μη επαναπροώθησης».

Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του EUROSUR θα πραγματοποιείται υπό μορφή «εικόνων καταστάσεων», που μπορούν να περιγραφούν ως γραφικές διεπαφές οι οποίες περιλαμβάνουν δεδομένα και γενικές ή απόρρητες πληροφορίες.

Αυτές οι εικόνες καταστάσεων θα καταρτίζονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έχουν παρόμοια διάρθρωση, ώστε να διευκολύνεται η ροή των πληροφοριών μεταξύ τους. Για να βελτιωθεί η ικανότητα εντοπισμού των μικρών σκαφών, ο Frontex θα δημιουργήσει επίσης μια υπηρεσία για την κοινή εφαρμογή των εργαλείων επιτήρησης, η οποία θα συνδυάζει, μεταξύ άλλων, εικόνες από δορυφόρο με πληροφορίες που προέρχονται από συστήματα παρακολούθησης πλοίων.

Τούτο θα αυξήσει τη δυνατότητα προσδιορισμού και εντοπισμού των διαδρομών που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα. Το γεγονός ότι οι μεταφορείς λαθρομεταναστών χρησιμοποιούν αυτή την περίοδο μικρότερα σκάφη από ξύλο και ίνες υάλου για τη λαθραία μεταφορά ανθρώπων και ναρκωτικών ουσιών, δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των αρχών επιβολής του νόμου δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανίχνευση, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση τέτοιων μικρών σκαφών στις ανοιχτές θάλασσες.

Ιστορικό του φακέλου

Σε ορισμένα κράτη μέλη, στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων εμπλέκονται άμεσα έως και έξι διαφορετικές αρχές, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν παράλληλα συστήματα επιτήρησης, χωρίς να ακολουθούν σαφείς κανόνες και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Επιπλέον, στον τομέα της επιτήρησης των συνόρων, δεν υπάρχει μόνον έλλειψη συνεργασίας στο εσωτερικό ορισμένων κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών, λόγω της απουσίας των κατάλληλων διαδικασιών, δικτύων ή διαύλων επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το EUROSUR θα δώσει ώθηση στην ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου των συνόρων των κρατών μελών, καθώς και με τον Frontex. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος με χερσαία και θαλάσσια εξωτερικά σύνορα θα δημιουργήσει ένα εθνικό κέντρο συνεργασίας για την επιτήρηση των συνόρων, το οποίο θα ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υπόλοιπα εθνικά κέντρα συνεργασίας και με τον Frontex μέσω προστατευόμενου δικτύου επικοινωνίας.

Το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που εξετάζει τη δημιουργία ενός συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR), και καθορίζει έναν χάρτη πορείας για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή του συστήματος (MEMO/08/86).

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη δημιουργούν αυτή την περίοδο εθνικά κέντρα συντονισμού για την επιτήρηση των συνόρων, τα οποία θα αποτελούν το ενιαίο σημείο επαφής για την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και γενικών ή απόρρητων πληροφοριών μεταξύ συνοριοφυλάκων, ακτοφυλακών, αστυνομιών και άλλων εθνικών αρχών, καθώς και με τον Frontex και άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού.

Τον Νοέμβριο του 2011, το Frontex διασυνέδεσε σε πιλοτική βάση τα πρώτα έξι εθνικά κέντρα συντονισμού1 μέσω προστατευόμενου δικτύου επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών θα συνδεθούν το 2012 και το 2013.

Ο Frontex, σε συνεργασία με κράτη μέλη και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ, αναπτύσσει την περίοδο αυτή τα άλλα συστατικά στοιχεία του EUROSUR, το οποίο εστιάζεται ιδιαίτερα στην ανίχνευση μικρών σκαφών που χρησιμοποιούνται για την εμπορία ανθρώπων, καθώς και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο σημερινός κανονισμός θα συζητηθεί εν συνεχεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό να τεθεί σε λειτουργία το EUROSUR έως το τέλος του 2013.

Η προτεραιότητα που δίνεται στο EUROSUR επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2011, το οποίο ζήτησε να αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα κατά προτεραιότητα προκειμένου να καταστεί λειτουργικό έως το (IP/11/781).

Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (IP/10/1535 και MEMO/10/598).

Για να βελτιωθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, η Επιτροπή πρότεινε ήδη την ενίσχυση της συνολικής διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν (για τη «δέσμη Σένγκεν», βλ. IP/11/1036 και MEMO/11/606) και τη δημιουργία μιας περισσότερο σύγχρονης και αποτελεσματικής διαχείρισης των ροών των ταξιδιωτών στα εσωτερικά της σύνορα (για την πρωτοβουλία «Ευφυή σύνορα», βλ. IP/11/1234 και MEMO/11/728).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος της κας Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EUROSUR:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Aρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας.


Side Bar