Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Nový systém EUROSUR ve službách integrované ostrahy hranic

Brusel 12. prosince 2011 – Evropská komise dnes navrhla zřídit evropský systém ostrahy hranic EUROSUR. Systém má jednak zlepšit koordinaci národních útvarů při prevenci a potírání závažné kriminality – např. pašování drog a obchodování s lidmi –, jednak omezit nepřijatelné ztráty na životech migrantů, kteří se do EU dostávají po moři.

Národní útvary pro ostrahu hranic (pohraniční a pobřežní stráž, celní správa, policie a námořní vojska) si budou moci díky systému EUROSUR vyměňovat operativní poznatky a spolupracovat jak mezi sebou navzájem, tak s agenturou Frontex a sousedními zeměmi. Tato intenzivnější výměna informací a využití moderních technologií při ostraze hranic mohou být klíčové i při záchraně migrantů, kteří se snaží doplout na pobřeží členských států na malých a zcela nevyhovujících člunech, které lze jen velmi těžko vysledovat.

EUROSUR nám pomůže odhalovat a potírat aktivity zločineckých gangů a bude klíčový i při záchraně migrantů, kteří ve snaze doplout na pobřeží Unie riskují své životy,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci. „Tento nový systém bude přínosem pro integrovanou ochranu hranic. Současně zajistí, aby byla respektována základní práva, ochrana osobních údajů a zásada nenavracení uprchlíků do zemí, kde jim hrozí nebezpečí.“

Výměna informací v rámci EUROSURu bude probíhat prostřednictvím přehledů o situaci – zvláštních grafických rozhraní s nejrůznějšími údaji včetně zpravodajských informací. Tyto situační přehledy se budou sestavovat v členských státech i na unijní úrovni a jejich podobné členění bude přínosem pro plynulost vzájemné výměny informací. V zájmu důslednějšího odhalování malých plavidel podpoří Frontex i společné využívání nástrojů ostrahy, např. satelitních snímků či informací, jež dodávají systémy hlášení lodí.

V důsledku tak bude snazší identifikovat a sledovat trasy, které zločinecké sítě používají. Fakt, že pašeráci používají pro pašování lidí a nedovolených drog malé čluny ze dřeva či skleněných vláken, staví orgány pro ostrahu hranic před velký problém, protože odhalit, identifikovat a sledovat takto malé čluny na volném moři je mimořádně obtížné.

Souvislosti

V některých členských státech je do ostrahy námořních hranic zapojeno někdy až šest různých orgánů, které nezřídka používají několik systémů ostrahy souběžně. Nemají přitom jednoznačná pravidla ani postupy na to, jak vzájemně spolupracovat a vyměňovat si poznatky. Problém nedostatečné koordinace při ostraze hranic navíc není dán jen v určitých členských státech, ale i mezi státy navzájem, neboť chybí potřebné postupy, sítě a komunikační kanály.

Výměna poznatků i spolupráce mezi národními útvary pro ochranu hranic a agenturou Frontex se díky EUROSURu zintenzivní. Členské státy, jejichž pozemní a námořní hranice jsou vnějšími hranicemi Unie, budou muset ustavit národní koordinační centra pro ostrahu hranic, která si mezi sebou a s agenturou Frontex budou vyměňovat informace prostřednictvím zabezpečené sítě.

Možnostmi vytvoření evropského systému ostrahy hranic EUROSUR se zabývalo již sdělení Komise z roku 2008, které stanovilo i plán pro rozvoj, testování a zavedení takového systému (MEMO/08/86).

Členské státy podle uvedeného plánu v současnosti zřizují národní koordinační centra pro ostrahu hranic. Tato centra budou fungovat jako integrovaná kontaktní místa pro výměnu informací v reálném čase i dalších poznatků včetně zpravodajských informací. Do této výměny budou zapojeny pohraniční a pobřežní stráž, policie, další orgány členských států, Frontex a další národní koordinační centra.

V listopadu 2011 proběhl pilotní projekt, při němž byla agentura Frontex pomocí zabezpečené komunikační sítě propojena s prvními šesti národními koordinačními centry1. Napojení ostatních národních koordinačních center proběhne v letech 2012 a 2013.

Spolu s členskými státy a dalšími unijními agenturami pracuje nyní Frontex na vývoji ostatních složek EUROSURu. Jejich úkolem bude zejména detekovat malá plavidla používaná pro pašování lidí a drog.

Dnešní návrh nyní projedná Evropský parlament a Rada s cílem spustit fungování EUROSURu do konce roku 2013.

Prioritní význam EUROSURu potvrdila v červnu 2011 Evropská rada, jež požádala o přednostní rozpracování tohoto systému s cílem uvést jej do provozu do roku 2013 (IP/11/781).

Návrh nařízení tematicky spadá do oblasti integrované správy vnějších hranic a unijní strategie vnitřní bezpečnosti (IP/10/1535 a MEMO/10/598).

V zájmu účinnější kontroly vnějších hranic Komise již navrhla posílit správu schengenského prostoru (k „schengenskému balíčku“ viz IP/11/1036MEMO/11/606). Za stejným účelem Komise navrhla zmodernizovat a zefektivnit řízení pohybu cestujících přes vnější hranice (k iniciativě „inteligentní hranice“ viz IP/11/1234 a MEMO/11/728).

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Více informací o systému EUROSUR naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

Ve Finsku, Francii, Itálii, Polsku, na Slovensku a ve Španělsku.


Side Bar