Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Nový program LIFE přináší značné zvýšení prostředků EU na podporu ochrany životního prostředí a klimatu

Brusel 12. prosince 2011 – Komise navrhuje za období let 2014 až 2020 přidělit 3,2 miliard EUR na nový program na ochranu životního prostředí a klimatu LIFE. Navrhovaný nový program bude vycházet z úspěchu stávajícího programu LIFE+, avšak bude zreformován tak, aby měl větší dopad, byl jednodušší a pružnější a měl značně vyšší rozpočet.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Program LIFE má klíčový význam pro koncipování lepší environmentální politiky. Tento program je k dispozici všem občanům i organizacím, kteří se snaží zabezpečit, aby právní předpisy vedly k lepším výsledkům pro životní prostředí v Evropě. Přetváříme tento program tak, aby se mobilizací prostředků z jiných zdrojů financování dosáhlo přes integrovaný koncept většího dopadu.“

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu poznamenala: „Komise v rámci tohoto nového programu navrhuje ztrojnásobit finanční prostředky pro ochranu klimatu. To nám umožní zvýšit podporu regionálních strategií zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, jakož i menších projektů na ochranu klimatu ze strany MSP, nevládních organizací a místních orgánů. Prostřednictvím programu LIFE můžeme na ochranu klimatu zmobilizovat další evropské i vnitrostátní prostředky.“

K novým aspektům budoucího programu LIFE patří:

  • vytvoření nového podprogramu na ochranu klimatu,

  • jasnější vymezení priorit pomocí víceletých pracovních programů přijatých v konzultaci s členskými státy,

  • nové možnosti realizace programů ve větším měřítku pomocí „integrovaných projektů“, které mohou přispět k mobilizaci dalších evropských, vnitrostátních i soukromých prostředků na cíle v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu.

Podprogram pro životní prostředí bude podporovat opatření v těchto oblastech:

  • „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ se soustředí na inovativnější řešení zaměřené na lepší provádění environmentální politiky a začlenění environmentálních cílů do jiných odvětví,

  • „Biologická rozmanitost“ bude vyvíjet osvědčené postupy k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a obnovovat ekosystémové služby, přičemž jejím hlavním těžištěm zůstane podpora lokalit Natura 2000, zejména pomocí integrovaných projektů v souladu s prioritními akčními rámci členských států (viz nový dokument Komise o financování soustavy Natura 2000),

  • „Řízení a informace v oblasti životního prostředí“ bude kromě osvětových kampaní podporovat sdílení znalostí, šíření osvědčených postupů a lepší dodržování předpisů.

Podprogram „Opatření v oblasti klimatu“ se týká těchto oblastí:

  • „Zmírnění změny klimatu“ se soustředí na snižování emisí skleníkových plynů,

  • „Přizpůsobení se změně klimatu“ se soustředí na zvyšování odolnosti vůči změně klimatu,

  • „Řízení a informace v oblasti klimatu“ se soustředí na zvyšování informovanosti a komunikaci, spolupráci a šíření informací o opatřeních na zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu.

Hlavním typem intervence v rámci programu zůstanou granty k financování projektů. Nadále budou možné provozní granty pro nevládní organizace a ostatní orgány a budou také možné příspěvky na inovační finanční nástroje.

Postupy v rámci LIFE se zjednoduší a zpružní.

Další kroky

Komise doufá, že návrhy projdou Evropským parlamentem a Radou včas s ohledem na příští programové období (2014–2020).

Souvislosti

Program LIFE je součástí návrhu Komise na víceletý finanční rámec na období let 2014–2020, kterým se vytyčují rozpočtový rámec a hlavní směry pro strategii Evropa 2020. Komise se rozhodla přistupovat k opatřením na ochranu životního prostředí a klimatu jako k nedílné součásti všech hlavních nástrojů a intervencí a kromě koncepce tzv. „mainstreamingu“ navrhuje pokračovat v programu LIFE, nyní upraveného nařízením o LIFE+. Kombinací mainstreamingu a zvláštního nástroje se má zvýšit soudržnost a přidaná hodnota intervence EU.

Program LIFE, který byl zahájen v roce 1992, je jedním ze základních nástrojů EU k financování v oblasti životního prostředí. Financoval přes 3 500 projektů a přispěl tak k ochraně životního prostředí částkou 2,5 miliardy EUR. Program LIFE+, který začal roku 2007 a probíhá až do roku 2013 s rozpočtem těsně nad 2,1 miliardy EUR, financuje převážně granty (78 % z rozpočtu LIFE+).

LIFE sehrál význačnou úlohu při implementaci nejdůležitějších enviromentálních předpisů EU, jako jsou směrnice o přírodních stanovištích, směrnice o ptácích a rámcová směrnice o vodě. Návrhy nového programu vycházejí z hodnocení dosavadních zkušeností a výsledků nedávných veřejných konzultací. Podle nich byly při dosahování přímých environmentálních přínosů nejúspěšnější projekty v oblasti změny klimatu, vody a odpadu.

Další informace:

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)

Více informací o programu LIFE+ naleznete na internetové stránce

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Viz také:

Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people (pracovní dokument útvarů Komise)

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar