Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Потребители: Комисията внася предложения за по-бързи, по-лесни и по-евтини решения за спорове с търговци

Брюксел, 29 ноември 2011 г. — През 2010 г. един от всеки пет европейски потребители се е сблъскал с проблеми при закупуването на стоки и услуги на единния пазар. Ако даден търговец откаже да поправи Вашия лаптоп, който се е повредил, докато е бил в гаранционен срок или ако не можете да стигнете до споразумение с туристически агент относно възстановяване на плащане заради провалена почивка, винаги има начини проблемът да се реши без да се стига до съд. За съжаление обаче на този етап извънсъдебното решаване на спорове в ЕС е възможно единствено за някои сектори на икономиката или в някои области. За да реши този проблем, Европейската комисия представи днес пакет от законодателни предложения с цел да се гарантира, че потребителите в ЕС могат да решават своите проблеми без да се обръщат към съда, независимо от типа продукт или услуга, който е предмет на договорния спор, и независимо къде са купили продукта или услугата в рамките на европейския единен пазар (т.е. в държавата, в която пребивават, или в чужбина). За потребителите, които пазаруват онлайн в друга държава от ЕС, Комисията иска да създаде приложима в целия ЕС единна онлайн платформа, която ще даде възможност договорни спорове изцяло да се решават онлайн в рамките на 30 дни.

Алтернативното решаване на спорове (AРС) за потребители е по-бързо, по-евтино и по-лесно за използване в сравнение със съдебното производство. По приблизителни оценки всеобщият достъп до качествени механизми за AРС в целия ЕС ще спести на потребителите около 22,5 милиарда евро годишно. Това ще помогне също така на предприятията да управляват отношенията си с клиентите и да подобрят своя корпоративен имидж. Намерението на Комисията е новият пакет от закони да помогне за повишаване на увереността на потребителите на единния пазар на ЕС, което ще им гарантира по-‑голям избор и по‑добри цени, с което ще се допринесе за растежа на икономиката на ЕС.

Комисарят, отговарящ за здравеопазването и потребителите — John Dalli, заяви: „Недопустимо е толкова много проблеми на потребителите да остават нерешени заради това, че потребителите не разполагат с реални ефективни средства за решаване на спорове с търговци. Това се отразява негативно на финансовите им възможности и на тяхната увереност; освен това то забавя растежа в Европа. След като бъдат приети, предложенията, които внасям днес, ще помогнат на европейските потребители да използват лесни, бързи и евтини начини за решаване на техните проблеми, независимо къде и как закупуват продукт или услуга в ЕС.“

Какво беше прието днес?

 • Директивата за алтернативно решаване на спорове (AРС) ще гарантира, че съществуват качествени извънсъдебни структури, които разглеждат спорове между потребители и търговци. Съгласно това предложение:

 • структурите за AРС ще трябва да отговарят на определени критерии за качество, т.е. да разполагат с добра квалификация, да предлагат безпристрастност, прозрачност, ефективност и справедливост

 • предприятията ще информират потребителите относно структурата за AРС, която може да разгледа евентуален договорен спор между двете страни;

 • структурите за AРС ще решават споровете в рамките на 90 дни;

  Регламентът за онлайн решаване на спорове ще създаде приложима в целия ЕС онлайн платформа („платформа за OРС“), която предлага на потребителите и предприятията единен портал за достъп за онлайн решаване на спорове във връзка с покупки, извършени онлайн в друга държава от ЕС. Единният европейски портал за достъп:

 • автоматично ще препраща жалбата на потребителя на компетентната национална структура за AРС;

 • ще посредничи за решаването на спора в рамките на 30 дни.

Какви са възможните ползи за потребителите и предприятията?

 • Потребителите ще имат достъп до ефективен и евтин начин за решаване на техните спорове с търговци, независимо какви стоки или услуги купуват, как купуват (онлайн или офлайн) и къде в рамките на ЕС купуват (в своята държава или в чужбина).

 • Потребителите, които купуват онлайн в други държави от ЕС ще могат да решават своите договорни спорове с търговци от ЕС изцяло онлайн.

 • Спестяванията за потребителите възлизат по приблизителни оценки на около 0.2 % от БВП на ЕС (22,5 милиарда евро).

 • За предприятията достъпът до алтернативно решаване на спорове ще бъде ключът към управлението на отношенията с клиентите и подобряване на корпоративния имидж, като освен това ще им спести съдебните разходи.

 • Потребителите и търговците в Европа ще бъдат уверени, че всички европейски извънсъдебни структури, призовани да разглеждат техните спорове, ще отговарят на еднакви критерии. Те ще отговарят на изискванията за прозрачност, добра квалификация, безпристрастност, ефективност и справедливост.

 • На последно място, повишената увереност ще насърчи потребителите да бъдат по‑активни в търсенето на добри предложения и най‑добрите цени на целия единен пазар на ЕС, като по този начин ще стимулират конкуренцията и икономическия растеж.

История на досието

Алтернативното решаване на спорове (АРС) се основава на неутрална страна (като например арбитър, помирител или омбудсман). То е по‑евтино, по‑бързо и по‑просто от решаването на спорове по съдебен път.

В днешно време съществуват над 750 структури за АРС в ЕС. Въпреки това в някои държави от ЕС тези структури са на разположение само в някои региони или само в някои сектори (напр. финансови услуги или далекосъобщения). Потребителите и предприятията все още са слабо осведомени относно АРС. Все още не са разработени системи за онлайн решаване на спорове за извършващите трансгранични покупки онлайн.

Стойността на нерешените потребителски спорове се оценява приблизително на 0,4 % от БВП на ЕС. Тази сума включва средствата, които губят европейските потребители поради проблеми при пазаруването от други страни в ЕС, като по приблизителни оценки размерът на тези средства е между 500 милиона и 1 милиард евро.

Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът на ЕС поеха ангажимент да приемат пакета от мерки до края 2012 г. като приоритетно действие в рамките на „Акт за единния пазар“ (вж. IP/11/469). Също така пакетът от мерки завършва едно от действията на Програма в областта на цифровите технологии за Европа. След приемането държавите‑членки на ЕС ще разполагат с 18 месеца, за да приложат Директивата за АРС. Това означава, че качествени структури за извънсъдебно АРС следва да бъдат на разположение навсякъде в ЕС през втората половина на 2014 г. Единната, приложима в целия ЕС платформа за онлайн решаване на спорове ще започне да функционира пълноценно шест месеца след изтичането на този срок (т.е. в началото на 2015 г.), тъй като нейното функциониране изисква създаването и разширяването на извънсъдебни структури за решаване на спорове, където това е необходимо.

За повече информация

Въпроси и отговори във връзка с предложението: MEMO/11/840

За повече информация: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar